Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 23. toukokuuta 2013

Komissio ehdottaa yli 300 keskeisen merisataman kehittämistä

Euroopan komissio käynnisti tänään uuden aloitteen, jonka tarkoituksena on parantaa satamanpitoa ja jatkoyhteyksiä Euroopan rannikoilla sijaitsevissa 319 keskeisessä merisatamassa. Ehdotetuilla suuntaviivoilla ja lainsäädäntömuutoksilla satamanpitäjiä autetaan kehittämään palvelujaan ja laitteitaan. Lisäksi niillä lisättäisiin satamapitäjien taloudellista itsemääräämisoikeutta.

Euroopassa tuonti- ja vientitavaroista kuljetetaan 74 prosenttia meriteitse. Kolmen suurimman sataman (Rotterdam, Hampuri ja Antwerpen) osuus tästä on kuitenkin peräti viidennes. Satamien väliset suorituskykyerot aiheuttavat ruuhkia ja lisäkustannuksia rahtaajille, liikenteenharjoittajille ja kuluttajille. Uusien ehdotusten ansiosta EU:ssa voitaisiin saavuttaa jopa 10 miljardin euron säästöt vuoteen 2030 mennessä ja kehittää uusia lähimerenkulkuyhteyksiä.

Liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas totesi, että EU:n merisatamat yhdistävät EU:n liikennekäytävät muuhun maailmaan. ”Satamamme kuuluvat parhaimpien joukkoon koko maailmassa eikä tämä tilanne saa muuttua. Ruuhkat, liikenteen kasvu ja investoinnit asettavat kuitenkin suuria haasteita, joihin meidän on pystyttävä vastamaan. Useammat EU:n satamat on nostettava tälle korkealle tasolle. Tänään annetuilla ehdotuksilla EU:n satamapalvelut tuodaan 21. vuosisadalle. Ne houkuttelevat investointeja ja luovat uusia työpaikkoja juuri sinne, missä niitä eniten tarvitaan”, lisäsi Kallas.

Tehokkaammat satamat

Komissio ehdottaa läpinäkyvämpiä ja avoimempia menettelyjä satamapalvelujen tarjoajien valitsemiseksi. Laadittavilla säännöillä estettäisiin se, että yksinoikeuden saaneet toimijat syyllistyvät väärinkäytöksiin hinnoittelussa. Asiakaslähtöisyyden parantamiseksi ehdotuksessa esitetään sataman käyttäjien neuvoa-antavan komitean perustamista. Yksityiskohdista voidaan sopia paikallisten olosuhteiden perusteella, jotta paikalliset satamayhteisöt saisivat koordinoinnin paranemisen ja liiketoimintaympäristön tervehtymisen tuomat hyödyt.

Tehokkuuden lisäämiseksi komissio aikoo ennen kesää tehdä ehdotuksia, joilla vähennettäisiin byrokratiaa ja hallinnollisia muodollisuuksia satamissa (”Sininen vyöhyke” -ehdotukset).

Yhteyksien parantaminen sisämaahan

Verkkojen Eurooppa -välineestä myönnettävää EU-rahoitusta keskitetään vastedes ns. ensisijaisia rahoituskohteita koskevissa TEN–T-käytäväsuunnitelmissa mainittuihin satamahankkeisiin sekä satamien ja rautateiden, sisävesiväylien ja maanteiden välisiin yhteyksiin. Satamia kannustetaan ottamaan tässä aktiivinen rooli esim. antamalla tietoja liikennevirroista.

Investoinnit: Joustava, yritysmäinen rahoituskehys

Ehdotuksella laajennetaan satamien vapautta periä infrastruktuurin käyttömaksuja sekä lisätään maksujen määräämisen ja julkisten varojen käytön avoimuutta. Satamaviranomaiset pystyvätkin itse parhaiten tietämään käyttäjien tarpeet ja määräämään maksut. Avoimuuden lisääminen mahdollistaa myös julkisen rahoituksen saamisen ilman kohtuutonta kilpailun vääristymistä ja auttaa houkuttelemaan yksityisiä sijoittajia. Satamat pystyvät myös alentamaan sellaisten alusten maksuja, joiden ympäristötehokkuus on parempi.

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu

Tämän vuoden kesäkuussa komissio perustaa satamien työmarkkinaosapuolten neuvottelukomitean, jossa työntekijät ja työnantajat voivat keskustella keskenään ja sopia satamatyöhön liittyvistä kysymyksistä. Komissio antaa teknistä ja hallinnollista tukea komitean työhön ja arvioi sen edistystä vuonna 2016.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun komissio antaa alakohtaista lainsäädäntöä tällä alalla, mikä osoittaa komission olevan tietoinen satamiin kohdistuvista erityishaasteista. Ennen tätä satamiin sovellettiin sijoittautumisvapautta ja kilpailusääntöjä koskevaa yleistä EU-lainsäädäntöä.

Euroopassa on yhteensä 1 200 merisatamaa. Tämä ehdotus koskee niitä 319 keskeistä eurooppalaista satamaa, joista voidaan muodostaa EU:n sisämarkkinoita tukeva todellinen eurooppalainen satamaverkosto. Nämä 319 satamat on jo asetettu etusijalle Euroopan laajuisia liikenneverkkoja (TEN-T) koskevissa ehdotuksissa. Niistä 83 kuuluu ydinverkkoon ja 236 kattavaan verkkoon.

Seuraavat vaiheet

Aloite on yksi komission lokakuussa 2012 antamassa toisessa sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa mainittavista meriliikennealan tärkeimmistä toimista. Se täydentää muita komission aloitteita, kuten käyttöoikeussopimusten myöntämisestä annettavaa direktiiviä (jota sovelletaan satamien lastinkäsittelyn ja matkustajaterminaalien käyttöoikeuksiin), jossa säädettävien yhteisten menettelyjen ja avoimuuden lisäämisen ansiosta käyttöoikeudet voidaan myöntää syrjimättömällä tavalla.

Tämä aloite sisältää tiedonannon, jossa tarkastellaan Euroopan satamapolitiikkaa ja jossa esitetään kahdeksan komission toimea, ja Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettavan kohdennetun lainsäädäntöehdotuksen, jossa on tätä alaa koskevan politiikan harjoittamiseksi ja asianomaisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat uudet säännökset.

Ehdotus tarvitsee Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden hyväksynnän ennen kuin se voidaan antaa tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä.

Lisätietoja

MEMO/13/448

Verkkosivut: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/ports_en.htm

Yhteyshenkilöt :

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar