Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 23. mai 2013

Komisjon teeb ettepaneku ajakohastada 300 olulist meresadamat

Euroopa Komisjon käivitas täna uue algatuse 319 olulisema Euroopa rannikuala meresadama toimingute ning transpordiühenduste parandamiseks. Väljapakutud suunised ja seadusemuudatused aitavad sadamaoperaatoritel parandada teenuste ja vahendite kvaliteeti ning annavad neile finantsküsimustes rohkem autonoomiat.

74 % kaubast transporditakse Euroopasse ja Euroopast välja mereteid pidi, kuid üks viiendik sellest läbib hetkel vaid kolme sadamat: Rotterdami, Hamburgi ja Antwerpeni sadamat. Selline ebavõrdne tööjaotus tingib ülekoormatuse ja lisakulud nii lastisaatjatele, transpordiettevõtjatele kui tarbijatele. Uute ettepanekute rakendamine aitaks Euroopal aastaks 2030 kokku hoida kuni kümme miljardit eurot ja sealjuures arendada uusi lähimereveoteid.

Euroopa Komisjoni asepresident, transpordivolinik Siim Kallas sõnas: „Meie meresadamad on olulised väravad, sest nende kaudu jõuavad transpordikoridorid kõikjale maailmas. Mõned maailma parimad sadamarajatised on juba meie käsutuses. Me kavatseme need säilitada. Suurimaks väljakutseks on aga ülekoormatus, liikluskasv ja investeeringud. Suurem hulk sadamaid peab vastama kõrgetele standarditele. Täna tehtud ettepanekud aitavad tuua Euroopa sadamateenused 21. sajandisse, meelitada ligi investeerijaid ning luua töökohti seal, kus neid kõige enam vajatakse.”

Tõhusamad sadamad

Komisjon teeb ettepaneku muuta sadamateenuste osutajate määramise menetlus läbipaistvamaks ja avatumaks. Vältimaks hindade kuritarvitamist ainuõigustega ettevõtjate poolt kehtestatakse vastavad eeskirjad ning sadamate kliendisõbralikemaks muutmisel nähakse ette sadama kasutajate nõuandekomitee. Selleks et kohalikud sadamakogukonnad saaksid täit tulu paremast koordineerimisest ja sobilikumast ettevõtluskeskkonnast, jäetakse üksikasjad täpsustada kohalikul tasandil.

Asjaajamise veelgi tõhusamaks muutmiseks teeb komisjon ettepaneku vähendada sadamates veel enne suve bürokraatiat ja haldusformaalsusi (n.ö sinise vööndi ettepanekud).

Paremad ühendused sisemaaga

ELi poolsel rahastamisel Euroopa Ühendamise Rahastust eelistatakse nn TEN-T koridoriprogrammi sadamaprojekte, milles sadamad on ühendatud raudteede, siseveeteede ja teedega. Sadamaid julgustatakse etendama aktiivsemat rolli, näiteks andma teavet liiklusvoogude kohta.

Investeeringud: paindlik, äriline finantsraamistik

Ettepanekuga kaasneb sadamate suurem vabadus kehtestada ise infrastruktuuritasud ning muuta tasude määramine ja avaliku sektori vahendite kasutamine läbipaistvamaks. Sadamate valdajad tunnevad ise kõige paremini kasutajate vajadusi ning otsustavad ise, millised tasud kehtestada. Samal ajal võimaldab suurem läbipaistvus kasutada avaliku sektori vahendeid konkurentsi moonutamata ja kaasata erainvestoreid. Sadamatel on ka õigus vähendada keskkonnasõbralikemate laevade maksukoormat.

Sotsiaalne dialoog

Selleks et võimaldada töötajatel ja tööandjatel arutada ning kokkuleppele jõuda sadamatööd puudutavates küsimustes, loob komisjon alates juulikuust Sadamate sotsiaalse dialoogi komitee. Hõlbustamaks komitee tööd, osutab komisjon sellele tehnilist ja haldusabi ning annab tehtud edusammudele 2016. aastal oma hinnangu.

Tunnistades väljakutseid, millega sadamad silmitsi seisavad, koostab komisjon esimest korda ajaloos selles valdkonnas sektoripõhised õigusaktid. Seni on sadamate tegevust reguleeritud ELi üldiste asutamisvabadust ja konkurentsieeskirju käsitlevate õigusaktidega.

Euroopas on kokku 1200 meresadamat. Käesolev ettepanek kehtib 319 Euroopa peamisele sadamale, millel on koos potentsiaali luua tõeline Euroopa sadamavõrgustik ning toetada Euroopa siseturgu. Komisjon on võtnud need 319 sadamat prioriteediks oma TEN-T (üleeuroopalise transpordivõrgu) tööprogrammis − 83 sadamat põhivõrgus ning 236 üldvõrgus.

Edasised sammud

Kõnealune algatus on osa meretranspordialasest põhitegevusest, mille kavandamisest teavitati komisjoni poolt 2012. aasta oktoobris vastu võetud II ühtse turu aktis. Kõnealune algatus täiendab paljusid teisi komisjoni algatusi, s.h tulevast kontsessioonilepingute (mis puudutavad lasti käsitlemist ja reisiterminale ning mida kohaldatakse kontsessioonidele sadamates) sõlmimist käsitlevat direktiivi, millega kehtestatakse ühismenetlused ja edendatakse läbipaistvust, välistamaks diskrimineerimine kontsessioonide andmisel.

Kõnealune algatus hõlmab teatist, milles antakse ülevaade Euroopa sadamapoliitikast ja milles teavitatakse kaheksast komisjoni meetmest ning Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatavast sihipärasest õigusloomeettepanekust, et kehtestada poliitika ja eesmärkide ellu viimiseks vajalikud uued õigussätted.

Selleks et ettepanek tavapärase õigusloomemenetlusega vastu võetaks, peavad Euroopa Parlament ja liikmesriigid selle eelnevalt heaks kiitma.

Lisateave

MEMO/13/448

veebileht: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/ports_en.htm

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar