Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 23. května 2013

Komise navrhuje modernizaci tří set hlavních námořních přístavů

Evropská komise dnes zahájila novou iniciativu, která má zlepšit přístavní provoz a navazující dopravní spojení v 319 hlavních námořních přístavech na evropském pobřeží. Navrhované pokyny a změny právních předpisů pomohou provozovatelům přístavů modernizovat své služby a zařízení a poskytnou jim větší finanční autonomii.

Po moři se dopravuje 74 % zboží, které míří do Evropy či z ní, avšak celá pětina tohoto množství v současnosti prochází pouhými třemi přístavy: rotterdamským, hamburským a antverpským. Tato nevyvážená výkonnost přístavů způsobuje přetížení a dodatečné náklady pro námořní dopravce, provozovatele pozemní dopravy i spotřebitele. Nové návrhy by mohly evropskému hospodářství ušetřit do roku 2030 až 10 miliard EUR a přispět k rozvoji nových krátkých námořních spojení.

Místopředseda Komise Siim Kallas odpovědný za mobilitu a dopravu k tomu uvedl: „Naše námořní přístavy představují životně důležité kanály, které propojují naše dopravní koridory se zbytkem světa. Již dnes máme některé z nejlepších přístavních zařízení na světě. Musíme si je udržet. Potýkáme se však se značnými problémy v oblasti přetížení, rostoucího objemu provozu a investic. Je třeba, aby těchto vysokých standardů dosáhlo více našich přístavů. Dnešní návrhy posunou evropské přístavní služby do 21. století, pomohou přilákat investice a vytvoří pracovní místa tam, kde jich je nejvíce zapotřebí.“

Efektivnější přístavy

Komise navrhuje transparentnější a otevřenější postupy pro určování poskytovatelů přístavních služeb. Budou stanovena pravidla, která zabrání možnému zneužití cen hospodářskými subjekty s výhradními právy. Pro posílení orientace na zákazníka návrh zavádí poradní výbor uživatelů přístavu. Podrobnosti se budou řešit na základě místní situace tak, aby místní přístavní komunity mohly těžit z lepší koordinace a zdravějšího podnikatelského prostředí.

S cílem dosáhnout ještě vyšší efektivnosti předloží Komise před začátkem léta návrhy na omezení byrokracie a administrativních formalit v přístavech (návrhy tzv. projektu „modré pásmo“).

Lepší spojení s vnitrozemím

Financování z prostředků EU v rámci „nástroje pro propojení Evropy“ se nově zaměří na projekty týkající se přístavů, které byly určeny pro prioritní financování v plánech koridorů transevropské dopravní sítě (TEN-T), a na propojení přístavů s železniční, silniční a vnitrozemskou vodní dopravou. Přístavy budou vybízeny, aby se na těchto činnostech aktivně podílely, například poskytováním informací o dopravních tocích.

Flexibilní a praktický finanční rámec pro investice

Návrh rozšiřuje svobodu přístavů vybírat poplatky za infrastrukturu a posiluje transparentnost ve stanovování poplatků a využívání veřejného financování. Právě přístavní orgány dokáží nejlépe posoudit potřeby uživatelů a stanovit poplatky. Vyšší transparentnost zároveň umožní financování z veřejných prostředků, aniž by byla nepatřičně narušena hospodářská soutěž, a pomůže přilákat soukromé investory. Přístavy budou mít rovněž možnost snížit poplatky pro plavidla, která méně zatěžují životní prostředí.

Sociální dialog

Počínaje letošním červnem vytvoří Komise „Výbor pro sociální dialog pro přístavy“, který umožní zaměstnancům a zaměstnavatelům diskutovat a dosáhnout dohody o otázkách týkajících se práce v přístavech. Komise bude práci tohoto výboru technicky a administrativně podporovat a v roce 2016 provede hodnocení pokroku.

Je to poprvé, kdy Komise s ohledem na specifické problémy, jimž přístavy čelí, vytváří odvětvové právní předpisy pro tuto oblast. Předtím se na přístavy vztahovaly obecné právní předpisy EU o svobodě usazování a pravidlech hospodářské soutěže.

V Evropě je celkem 1 200 přístavů. Tento návrh se zaměřuje na 319 hlavních evropských přístavů, které mohou společně vytvořit skutečnou evropskou přístavní síť schopnou podporovat evropský vnitřní trh. Těmto 319 přístavům již byla udělena priorita v návrzích Komise pro transevropskou dopravní síť (TEN-T) — 83 přístavům v rámci hlavní sítě a 236 v rámci sítě globální.

Další kroky

Tato iniciativa je součástí klíčových opatření v oblasti námořní dopravy, která byla oznámena v aktu o jednotném trhu II přijatém Komisí v říjnu 2012. Doplňuje další iniciativy Komise, například budoucí směrnici o udělování koncesí (která se bude v přístavech vztahovat na koncese na manipulaci s nákladem a terminály pro cestující), jež stanoví společné postupy a zavádějí větší transparentnost, aby se zajistilo nediskriminační udělování koncesí.

Iniciativa zahrnuje sdělení, v němž se hodnotí evropská přístavní politika a oznamuje se osm opatření Komise a cílený legislativní návrh Evropskému parlamentu a Radě, jejichž účelem je zavést nové právní předpisy potřebné ke splnění politiky a dosažení jejích cílů.

Návrh musí nejprve schválit Evropský parlament a členské státy a poté může být přijat běžným legislativním postupem.

Další informace

MEMO/13/448

Internetové stránky: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/ports_en.htm

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar