Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 23 май 2013 г.

Комисията предлага да се модернизират 300 ключови морски пристанища

Днес Европейската комисия представи нова инициатива за подобряване на функционирането на пристанищата и техните транспортни връзки, която засяга 319 ключови морски пристанища по крайбрежието на Европа. Насоките и законовите промени, която се предлагат, ще помогнат на операторите на пристанища да модернизират своите услуги и съоръжения и ще им осигурят по-голяма финансова независимост.

Около 74 % от стоките, които пристигат в Европа или напускат континента, се превозват по море, но една пета от това количество понастоящем преминава през само три пристанища: в Ротердам, Хамбург и Антверпен. Този дисбаланс между ефективността на пристанищата води до претоварване и допълнителни разходи за превозвачите, транспортните оператори и потребителите. Новите предложения имат потенциала да спестят на европейската икономика разходи в размер до 10 млрд. евро за периода до 2030 г. и да подпомогнат развитието на нови връзки по море на къси разстояния.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за мобилността и транспорта, заяви: "Морските ни пристанища са жизненоважни портали, свързващи нашите транспортни коридори с останалата част от света. Вече разполагаме с някои от най-добрите пристанищни съоръжения в целия свят и трябва да ги запазим. Но сме изправени пред големи предизвикателства по отношение на претовареността, нарастването на трафика и инвестициите. По-голяма част от нашите пристанища трябва да достигнат тези високи стандарти. Представените днес предложения ще изведат пристанищните услуги в Европа в 21-ви век, ще спомогнат за привличането на инвестиции и за създаването на работни места там, където те са най-необходими.“

По-ефикасни пристанища

Комисията предлага по-прозрачни и по-открити процедури за определяне на доставчиците на пристанищни услуги. Ще има правила, целящи да се предотвратят евентуални злоупотреби с цените от страна на операторите с изключителни права. С цел ориентиране в по-голяма степен към клиентите в предложението се представя идеята за създаване на консултативен комитет на ползвателите на пристанищата. Подробностите ще бъдат уточнявани в съответствие със специфичните местни условия, така че местните пристанищни общности да могат да се ползват от по-добрата координация и по-благоприятната бизнес среда.

С цел по-нататъшно повишаване на ефикасността Комисията ще представи до лятото предложения, насочени към намаляване на бюрокрацията и административните формалности в пристанищата (предложения за т. нар. за „син пояс“).

Подобряване на връзките с хинтерланда

Финансирането от ЕС по Механизма за свързване на Европа ще има нов акцент — пристанищните проекти, набелязани в плановете за т.нар. коридори от трансевропейската транспортна мрежа за приоритетно финансиране, и свързването на пристанищата с железниците, вътрешните водни пътища и автомобилните пътища. Пристанищата ще бъдат насърчавани да играят активна роля в този процес, например като предоставят информация за ситуацията с пътното движение.

Инвестиции: гъвкава делова финансова рамка

Предложението разширява свободата на пристанищата да налагат такси за използване на инфраструктурата и увеличава прозрачността на начина, по който се определят таксите и се използват публични средства. Самите пристанищни власти действително са в най-добра позиция, за да установят нуждите на потребителите и да определят таксите. В същото време по-голямата прозрачност ще позволи използването на публични средства, без да се нарушава по несъразмерен начин конкуренцията, и ще помогне за привличането на частни инвеститори. Пристанищата ще могат също така да намаляват таксите за кораби с по-добри екологични показатели.

Социален диалог

През юни Комисията ще създаде „Комитет за социален диалог в пристанищата“, за да даде възможност на работниците и работодателите да обсъдят проблемите и да се договорят по въпросите, свързани с работата в доковете. Комисията ще окаже техническа и административна подкрепа за работата на този комитет и ще изготви оценка на напредъка през 2016 г.

Като отчита конкретните предизвикателства, пред които са изправени пристанищата, Комисията за пръв път ще разработи специфично секторно законодателство в тази област. До момента пристанищата са обхванати от общото законодателство на ЕС относно свободата на установяване и правилата за конкуренция.

В Европа има общо 1 200 морски пристанища. Предложението е насочено към 319 ключови европейски пристанища, които заедно могат да създадат истинска европейска пристанищна мрежа, която е в състояние да бъде опора за европейския вътрешен пазар. Тези 319 пристанища вече фигурират като един от приоритетите в предложенията на Комисията за трансевропейска транспортна мрежа (ТЕN-Т) — 83 пристанища в рамките на основната мрежа и 236 в широкообхватната мрежа.

Следващи стъпки

Инициативата е част от ключовото действие за морския транспорт, обявено в Акта за единния пазар II, приет от Комисията през октомври 2012 г. Тя допълва други инициативи на Комисията, като например бъдещата директива за възлагане на договори за концесия (която ще се прилага за концесии в пристанищата за обработката на товари и пътническите терминали), с която ще се установят общи процедури и ще се увеличи прозрачността, за да се гарантира предоставянето на концесии по недискриминационен начин.

Тази инициатива включва съобщение, в което се прави преглед на европейската политика за пристанищата и се оповестяват осем действия на Комисията и целенасочено законодателно предложение до Европейския парламент и Съвета с цел да се въведат новите правни разпоредби, необходими за изпълнението на политиката и целите.

Предложението трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и държавите членки, преди да бъде прието в рамките на обикновената законодателна процедура.

За повече информация:

MEMO/13/448

Уебсайт: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/ports_en.htm

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar