Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 22 maj 2013

Migration som drivfjäder för utveckling

Europeiska kommissionen lägger fram sina synpunkter på hur migration och rörlighet kan bidra till ekonomisk och social utveckling för alla och hur man kan stärka det internationella samarbetet på detta område.

Kommissionens meddelande om att maximera migrationens utvecklingseffekter ska ligga till grund för en gemensam ståndpunkt för EU och dess medlemsländer i FN:s högnivådialog om internationell migration och utveckling den 3–4 oktober 2013. Där kommer beslutsfattare och berörda parter att ha en unik chans att debattera om hur man kan försöka uppnå en gemensam agenda för effektiv och rättighetsbaserad migrationspolitik för alla och identifiera åtgärder för att främja migranternas roll i innovation och utveckling.

–Migration och rörlighet är viktiga drivkrafter för en hållbar utveckling, men det globala samarbetet måste intensifieras. FN:s högnivådialog i oktober ger oss ett unikt tillfälle att utveckla den globala agendan om migration och utveckling och att främja konkreta insatser som på ett meningsfullt sätt kan bidra till invandrarnas liv, sade Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för Inrikes frågor.

– Migration måste ses som en drivfjäder bakom ekonomisk, social och miljövänlig utveckling för alla, och därför tas med som prioritering på utvecklingsdagordningen efter 2015, sade Andris Piebalgs, kommissionär för utveckling.

För att främja migration och rörlighet som drivfjäder för utveckling både för ursprungs- och destinationsländer med låga och för sådana med medelhöga inkomster uppmuntrar kommissionen alla berörda parter att utnyttja alla möjligheter och försöka lösa de problem som hänger samman med internationell migration, bland annat genom att göra följande:

  1. Se till att migration och rörlighet ingår i utvecklingsstrategier som positiva faktorer för utvecklingen.

  2. Respektera migranternas värdighet och beskydda deras grundläggande och mänskliga rättigheter, oberoende av deras rättsliga status.

  3. Ta bättre hänsyn till kopplingarna mellan klimatförändring, miljöförstörelse och migration.

  4. Uppmärksamma de problem som ökande urbanisering och migration medför för städer och tätortsområden.

  5. Stärka migrationspolitiken med hjälp av bilateralt och regionalt samarbete, bland annat genom samverkan med det civila samhället.

  6. Främja internationell och regional rörlighet för arbetstagare.

Dessutom innehåller meddelandet förslag på hur EU kan inta en ambitiösare ståndpunkt i fråga om migration och utveckling i sin egen politik och verksamhet, bland annat inom ramen för den övergripande strategin för migration och rörlighet och EU:s utvecklingspolitik, agendan för förändring. För att mer heltäckande behandla den roll som migration och rörlighet spelar i hållbar utveckling har en rad nya prioriteringar identifierats, bland annat att lyfta fram de effekter som migration mellan utvecklingsländer har för styrelseskick och utveckling, och integrering av migration i utvecklingsagendan. Kommissionen åtar sig också att öka stödet till migrations- och utvecklingsinitiativ, bland annat genom att hjälpa EU:s partnerländer att bygga ut sin migrationspolitik.

Bakgrund

Antalet internationella migranter har ökat från sammanlagt 150 miljoner år 2000 till 214 miljoner år 20101. Över hälften av dessa migranter bor i låg- och medelinkomstländer, och många utvecklingsländer är samtidigt ursprungs- och destinationsland för migration. Den ökande regionala och globala rörligheten skapar möjligheter, och bidrar bland annat till att minska fattigdomen och främja innovation. Men den kräver också effektiva styrelseskick för att lösa problem som kunskapsflykt (utflyttning av utbildade personer), exploatering av migranter och migrationens inverkan på urbaniseringen.

EU har med sin övergripande strategi för migration och rörlighet skapat en välavvägd och omfattande extern migrationspolitik som bland annat har migration och utveckling som ett av fyra prioriterade verksamhetsområden. Migration är också en särskild prioritering i EU:s agenda för förändring, som är utgångspunkten för kommissionens utvecklingspolitik när det handlar om att se över verksamhetens inriktning så att den fokuserar på de länder och sektorer som mest behöver stöd.

EU är väldens största biståndsgivare och kommer att fortsätta att ge omfattande utvecklingshjälp under kommande år. Migration är en prioritering i EU:s utvecklingssamarbete. Mellan 2004 och 2012 avsatte kommissionen nästan 1 miljard euro till över 400 migrationsrelaterade projekt.

Den 3-4 oktober 2013 går FN:s högnivådialog om internationell migration och utveckling av stapeln, där Cecilia Malmström kommer att företräda EU.

Högnivådialogen ska identifiera konkreta insatser för att förstärka samstämmighet och samarbete på alla nivåer, i syfte att optimera fördelarna med internationell migration både för migranter och berörda länder, och dra största möjliga nytta av dess kopplingar till utveckling. Dialogen ingår i förberedelserna inför FN:s utvecklngsagenda efter 2015.

Diskussionerna inom ramen för högnivådialogen kommer att inriktas på följande:

  1. Att bedöma effekterna av internationell migration på hållbar utveckling och att identifiera lämpliga prioriteringar för förberedelserna av utvecklingsramarna för tiden efter 2015.

  2. Åtgärder för att garntera och skydda alla migranters mänskliga rättigheter, med särskild tonvikt på kvinnor och barn, och att förebygga och bekämpa människosmuggling och människohandel samt att sträva efter välordnad, lagenlig och säker migration.

  3. Förstärkt samarbete och partnerskap om internationell migration, mekanismer för att konkret integrera migration i utvecklingspolitiken och främja samstämmighet på alla nivåer.

  4. Internationell och regional rörlighet för arbetstagare och de effekter detta har på utvecklingen.

Länkar

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

Webbplats för GD Inrikes frågor

Följ GD Inrikes frågor på Twitter

Pressmaterial om den övergripande strategin för migration och rörlighet - IP/11/1369 och MEMO/11/800

Pressmaterial om agendan för förändring avseende att göra EU:s utvecklingspolitik effektivare - IP/11/1184 and MEMO/11/696

Andris Piebalgs webbplats

GD Utveckling och samarbetes webbplats

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

1 :

Internationella organisationen för migration, 2010. World Migration Report 2010 - The Future of Migration: Building Capacities for Change.


Side Bar