Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 22. mája 2013

Migrácia ako hnacia sila pre rozvoj

Európska komisia predkladá svoje názory o prínose migrácie a mobility k inkluzívnemu hospodárskemu a sociálnemu rozvoju a posilneniu globálnej spolupráce v tejto oblasti.

Oznámenie Komisie „Maximalizácia vplyvu migrácie a mobility na rozvoj“ poskytne základ pre spoločné stanovisko EÚ a jej členských štátov v rámci dialógu na vysokej úrovni o medzinárodnej migrácii a rozvoji, ktorý usporiada Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov v dňoch 3. – 4. októbra 2013. Toto podujatie predstavuje pre tvorcov politík a odborníkov z praxe jedinečnú príležitosť, aby sa zamysleli nad spôsobom práce na medzinárodnom programe účinného a inkluzívneho riadenia migrácie založeného na právach a určili opatrenia na podporu úlohy migrantov ako iniciátorov inovácie a rozvoja.

„Migrácia a mobilita sú kľúčovými hnacími silami udržateľného rozvoja, ale v oblasti medzinárodnej spolupráce je potrebné zaradiť vyššiu rýchlosť. Októbrový dialóg OSN na vysokej úrovni bude jedinečnou príležitosťou, aby sa globálny program o migrácii a rozvoji posunul vpred a aby sa podporili konkrétne opatrenia, ktoré majú zmysluplný prínos pre život imigrantov,“ uviedla komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti, Cecilia Malmströmová.

Andris Piebalgs, komisár EÚ pre rozvoj zdôraznil, že „migrácia by sa mala chápať ako hnacia sila inkluzívneho hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja a ako taká by sa mala zahrnúť ako priorita do rozvojového programu na obdobie po roku 2015.“

S cieľom podporiť migráciu a mobilitu ako hnaciu silu pre rozvoj krajín pôvodu aj cieľových krajín, ktoré majú nízke a stredne vysoké príjmy, Komisia vyzýva všetky zúčastnené strany, aby využili všetky príležitosti a zaoberali sa problémami spojenými s medzinárodnou migráciou a aby okrem iného:

  1. zaistili, aby sa v stratégiách rozvoja migrácia a mobilita uznávali ako faktory umožňujúce rozvoj,

  2. rešpektovali dôstojnosť a chránili základné a ľudské práva migrantov bez ohľadu na ich právne postavenie,

  3. viac zohľadnili vzájomné prepojenie medzi zmenou klímy, zhoršovaním životného prostredia a migráciou,

  4. uznali problémy, ktoré zvyšujúca sa urbanizácia a migrácia prinášajú mestám a mestským oblastiam,

  5. posilnili riadenie migrácie prostredníctvom bilaterálnej a regionálnej spolupráce, vrátane zaangažovania občianskej spoločnosti,

  6. podporovali medzinárodnú a regionálnu mobilitu pracovnej sily.

V oznámení sa tak isto navrhuje, ako by EÚ mohla prijať ambicióznejší prístup k migrácii a rozvoju vo svojich vlastných politikách a postupoch, a to najmä prostredníctvom globálneho prístupu k migrácii a mobilite a rozvojovej politiky EÚ, t. j. Agendy pre zmenu. S cieľom komplexnejšie riešiť úlohu, ktorú migrácia a mobilita zohrávajú v udržateľnom rozvoji, bolo identifikovaných viacero nových priorít, vrátane podpory riadenia a zohľadnenia vplyvu migrácie na rozvoj medzi rozvojovými krajinami a zahrnutie migrácie do Agendy pre zmenu. Komisia sa takisto zaväzuje, že zvýši podporu iniciatív v oblasti migrácie a rozvoja, a to vrátane pomoci partnerským krajinám EÚ pri podpore riadenia migrácie.

Súvislosti

Celkový počet medzinárodných migrantov vzrástol zo 150 miliónov v roku 2000 na 214 miliónov v roku 20101. Viac ako polovica týchto migrantov býva v krajinách s nízkymi a stredne vysokými príjmami a mnohé rozvojové krajiny sú súčasne krajinami pôvodu migrantov aj ich cieľovými krajinami. Táto rastúca regionálna a celosvetová mobilita vytvára príležitosti, čím prispieva napríklad k zníženiu chudoby a inováciám. Vyžaduje si však aj účinné riadenie, aby bolo možné riešiť problémy, ako sú „odliv mozgov“ (migrácia vzdelaných ľudí z krajiny), zneužívanie migrantov a vplyvy migrácie na urbanizáciu.

EÚ vypracovala prostredníctvom svojho globálneho prístupu k migrácii a mobilite vyváženú a komplexnú vonkajšiu politiku EÚ v oblasti migrácie, ktorá zahŕňa migráciu a rozvoj ako jednu z jej štyroch oblastí operatívnych priorít. Migrácia je aj osobitnou prioritou Agendy EÚ pre zmenu, teda plánu pre politiku rozvoja vypracovaného Komisiou s cieľom opäť zamerať jej prácu na tie krajiny a sektory, ktoré to najviac potrebujú.

EÚ je najväčším svetovým poskytovateľom rozvojovej pomoci a významnú pomoc bude poskytovať aj v nasledujúcich rokoch. Migrácia je prioritnou témou v rámci rozvojovej spolupráce EÚ. V období medzi rokmi 2004 a 2012 Komisia vyčlenila takmer 1 miliardu EUR na viac ako 400 projektov spojených s migráciou.

Dialóg OSN na vysokej úrovni o medzinárodnej migrácii a rozvoji sa uskutoční v dňoch 3. – 4. októbra 2013 a EÚ na ňom bude zastupovať komisárka Malmströmová.

Dialóg na vysokej úrovni má za cieľ určiť konkrétne opatrenia na posilnenie súdržnosti a spolupráce na všetkých úrovniach s cieľom zvýšiť prínos medzinárodnej migrácie, a to pre migrantov ako aj dotknuté krajiny, a prehĺbiť prepojenie migrácie a rozvoja. Dialóg prebieha v kontexte príprav rozvojového programu OSN po roku 2015.

Diskusie v rámci dialógu na vysokej úrovni sa zamerajú na:

  1. posúdenie vplyvu medzinárodnej migrácie na udržateľný rozvoj a vymedzenie relevantných priorít s cieľom pripraviť rámec rozvoja po roku 2015,

  2. opatrenia na zaistenie dodržiavania a ochrany ľudských práv všetkých migrantov, s osobitným dôrazom na ženy a deti, ako aj na zabránenie prevádzačstvu migrantov a obchodovaniu s ľuďmi a boj proti týmto javom a na zabezpečenie riadenej, legálnej a bezpečnej migrácie,

  3. posilnenie partnerstiev a spolupráce v oblasti medzinárodnej migrácie, mechanizmov na účinnú integráciu migrácie do rozvojových politík a podporovanie súdržnosti na všetkých úrovniach, a

  4. medzinárodnú a regionálnu mobilitu pracovnej sily a jej vplyv na rozvoj.

Užitočné odkazy

Webová stránka Cecilie Malmströmovej

Sledujte činnosť komisárky Malmströmovej na Twitteri

Webová stránka GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Tlačové materiály o globálnom prístupe k migrácii a mobilite – IP/11/1369 a MEMO/11/800

Tlačové materiály o Agende pre zmenu, ktorá sa týka maximalizovania vplyvu rozvojovej politiky EÚ – IP/11/1184 a MEMO/11/696

Webová stránka Andrisa Piebalgsa

Webová stránka GR pre rozvoj a spoluprácu

Kontaktné osoby :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

1 :

IOM, 2010. Správa o svetovej migrácii za rok 2010 – Budúcnosť migrácie: budovanie kapacít na dosiahnutie zmeny.


Side Bar