Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 22 maja 2013 r.

Migracja siłą napędową rozwoju

Komisja Europejska przedstawia swoje stanowisko dotyczące sposobów, w jakie migracja i mobilność mogą przyczynić się do sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz sposobów wzmocnienia globalnej współpracy w tej dziedzinie.

Komunikat Komisji „Maksymalizacja wpływu migracji na rozwój” będzie stanowił podstawę dla wypracowania wspólnego stanowiska przez UE i jej państwa członkowskie w ramach dialogu na wysokim szczeblu w sprawie migracji międzynarodowej i rozwoju, który odbędzie się podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniach 3-4 października 2013 r. Dialog ten stanowi niepowtarzalną okazję dla decydentów politycznych i osób pracujących w dziedzinie rozwoju, aby rozpatrzyć możliwe kierunki działań na rzecz światowego programu sprzyjającego włączeniu społecznemu i opartego na prawach zarządzania migracją, a także aby zastanowić się nad sposobami promowania roli migracji jako siły napędowej innowacji i rozwoju.

„Migracja i mobilność są kluczowymi czynnikami zrównoważonego rozwoju, jednak międzynarodowa współpraca w tej dziedzinie musi nabrać rozpędu. Październikowy dialog ONZ na wysokim szczeblu będzie niepowtarzalną okazją do przedstawienia globalnego programu w zakresie migracji i rozwoju oraz do promowania konkretnych środków, które w istotnym stopniu mogą poprawić warunki życia migrantów”, powiedziała komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström

Andris Piebalgs, komisarz UE ds. rozwoju, podkreślił, że „migracja powinna zostać uznana za istotny czynnik sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego, społecznego i ekologicznego, a co za tym idzie, za priorytet w ramach agendy rozwoju ONZ po 2015 r.”.

Mając na uwadze propagowanie migracji i mobilności jako siły napędowej rozwoju zarówno dla krajów pochodzenia, jak i krajów przeznaczenia o niskich i średnich dochodach, Komisja wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do wykorzystania możliwości związanych z migracją międzynarodową oraz stawienia czoła wyzwaniom w tej dziedzinie, a w szczególności do:

  1. zapewnienia, aby w strategiach w dziedzinie rozwoju uznawano migrację i mobilność za czynniki wspomagające rozwój;

  2. poszanowania godności oraz zapewnienia przestrzegania praw podstawowych i praw człowieka migrantów niezależnie od ich statusu prawnego;

  3. poświęcenia większej uwagi wzajemnym powiązaniom kwestii zmian klimatu, degradacji środowiska naturalnego i migracji;

  4. dostrzeżenia wyzwań związanych z postępującą urbanizacją oraz wzrostem migracji dla miast i regionów miejskich;

  5. usprawnienia zarządzania migracją w ramach współpracy dwustronnej i regionalnej, w tym poprzez współpracę z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego;

  6. sprzyjania międzynarodowej i regionalnej mobilności pracowników.

Ponadto w komunikacie przedstawiono również sposób, w jaki w polityce i w praktyce UE można by przyjąć bardziej ambitne podejście do zagadnień migracji i rozwoju, w szczególności w ramach globalnego podejścia do kwestii migracji i mobilności, unijnej polityki rozwoju, a także Programu działań na rzecz zmian. W celu dokonania bardziej wyczerpującej analizy roli migracji i mobilności dla zrównoważonego rozwoju, określono pewną liczbę nowych priorytetów, w tym promowanie pozytywnego wpływu migracji między krajami rozwijającymi się w zakresie zarządzania i rozwoju, a także włączenie migracji do agendy rozwoju. Ponadto Komisja zobowiązuje się do zwiększenia wsparcia na rzecz inicjatyw dotyczących migracji i rozwoju, w tym poprzez wspieranie państw partnerskich UE w zakresie odpowiedniego zarządzania migracją.

Kontekst

Całkowita liczba migrantów na świecie wzrosła z 150 mln w 2000 r. do 214 mln w 2010 r.1. Ponad połowa z nich mieszka w krajach o niskim i średnim dochodzie, a wiele krajów rozwijających się jest równocześnie krajami pochodzenia i przeznaczenia migrantów. Ta zwiększona regionalna i globalna mobilność stwarza możliwości, przyczyniając się również do zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju innowacyjności. Konieczne jest jednak również skuteczne zarządzanie migracją, aby sprostać takim wyzwaniom jak „drenaż mózgów” (emigracja wykształconych osób), wykorzystywanie migrantów oraz wpływ migracji na urbanizację.

W ramach swojego globalnego podejścia do kwestii migracji i mobilności UE opracowała wyważoną i wszechstronną zewnętrzną politykę migracyjną, w ramach której migracja i rozwój stanowią jeden z czterech operacyjnych obszarów priorytetowych. Migracja jest również szczegółowym priorytetem unijnego Programu działań na rzecz zmian (strategii Komisji Europejskiej mającej na celu skoncentrowanie działań na rzecz krajów i sektorów najbardziej potrzebujących wsparcia).

UE jest największym na świecie darczyńcą pomocy na rzecz rozwoju i będzie nadal udzielać istotnego wsparcia w nadchodzących latach. Migracja jest priorytetowym elementem unijnej współpracy na rzecz rozwoju. W latach 2004–2012 Komisja przeznaczyła prawie 1 mld EUR na ponad 400 projektów związanych z migracją.

Dialog ONZ na wysokim szczeblu w sprawie migracji międzynarodowej i rozwoju odbędzie się w dniach 34 października 2013 r. — komisarz Malmström będzie reprezentowała UE.

Dialog ONZ na wysokim szczeblu ma na celu określenie konkretnych środków przyczyniających się do wzmocnienia spójności i współpracy na wszystkich szczeblach, mając na uwadze zwiększenie korzyści płynących z migracji międzynarodowej zarówno dla migrantów, jak i krajów, a także wzmocnienie powiązań między migracją, a rozwojem. Odbędzie się on w ramach przygotowań do agendy rozwoju ONZ po 2015 r.

Dyskusje, które odbędą się w ramach dialogu na wysokim szczeblu skupią się na:

  1. ocenie skutków migracji międzynarodowej dla zrównoważonego rozwoju oraz wskazaniu właściwych priorytetów w celu przygotowania ram rozwoju po 2015 r.;

  2. sposobach zapewnienia poszanowania i ochrony praw wszystkich migrantów, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci, jak również sposobach zapobiegania przemytowi nielegalnych migrantów i handlowi ludźmi oraz zwalczania tych procederów, a także zapewnienia migracji zorganizowanej, legalnej i bezpiecznej;

  3. zacieśnianiu partnerstw i współpracy w dziedzinie migracji międzynarodowej, mechanizmach umożliwiających skuteczne włączenie kwestii migracji do polityki w dziedzinie rozwoju a także propagowaniu spójności na wszystkich szczeblach oraz

  4. międzynarodowej i regionalnej mobilności pracowników oraz jej wpływie na rozwój.

Przydatne linki

Strona internetowa komisarz Cecilii Malmström

Komisarz Malmström na Twitterze

Strona internetowa DG do Spraw Wewnętrznych

Dyrekcja do spraw wewnętrznych na Twitterze

Materiały prasowe na temat globalnego podejścia do kwestii migracji i mobilności — IP/11/1369 i MEMO/11/800

Materiały prasowe na temat Programu działań na rzecz zmian w zakresie zwiększania wpływu unijnej polityki rozwoju — IP/11/1184 i MEMO/11/696

Strona internetowa komisarza Andrisa Piebalgsa

Strona internetowa DG ds. Rozwoju i Współpracy

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

1 :

Raport Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) z 2010 r. „The Future of Migration: Building Capacities for Change” (Przyszłość migracji: rozwijanie potencjału w kierunku zmian).


Side Bar