Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 mei 2013

Migratie als stimulans voor ontwikkeling

De Europese Commissie zet haar standpunt uiteen over de potentiële bijdrage van migratie en mobiliteit tot inclusieve economische en sociale ontwikkeling en de verbetering van wereldwijde samenwerking op dit gebied.

De mededeling van de Commissie over een zo groot mogelijk effect van migratie op ontwikkeling zal de basis vormen voor een gemeenschappelijk standpunt van de EU en haar lidstaten tijdens de dialoog op hoog niveau over internationale migratie en ontwikkeling, die op 3 en 4 oktober 2013 wordt georganiseerd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dit is een uitgelezen kans voor beleidsmakers en praktijkmensen om van gedachten te wisselen over het werken aan een wereldwijde agenda voor een doeltreffend, inclusief en op rechten gebaseerd beheer op het gebied van migratie, en om na te gaan welke maatregelen migranten kunnen ondersteunen in hun rol als actoren van innovatie en ontwikkeling.

“Migratie en mobiliteit zijn belangrijke motoren voor duurzame ontwikkeling, maar de wereldwijde samenwerking moet worden opgevoerd. De VN-dialoog op hoog niveau in oktober is een unieke gelegenheid zijn om de wereldwijde agenda voor migratie en ontwikkeling uiteen te zetten, en om concrete maatregelen te stimuleren die een bijdrage van betekenis leveren tot het leven van migranten,” stelt Commissaris voor Binnenlandse zaken, Cecilia Malmström.

Andris Piebalgs, commissaris voor Ontwikkeling, benadrukt dat “migratie moet worden erkend als motor van inclusieve economische, sociale en milieuontwikkeling, en in die zin moet worden opgenomen als prioriteit in de agenda voor ontwikkeling na 2015.”

Om migratie en mobiliteit te ondersteunen als motor voor ontwikkeling in lage- en middeninkomenslanden van oorsprong en bestemming, roept de Commissie alle relevante actoren op om gebruik te maken van de kansen die worden geboden en om de problemen aan te pakken die samenhangen met internationale migratie, met name door:

  1. ervoor te zorgen dat migratie en mobiliteit in ontwikkelingsstrategieën worden erkend als “bevorderende factoren” voor ontwikkeling;

  2. respect te hebben voor de waardigheid en de grond- en mensenrechten van migranten, ongeacht hun rechtspositie;

  3. meer aandacht te schenken aan de onderlinge verbanden tussen klimaatverandering, milieuschade en migratie;

  4. de problemen te erkennen die de toenemende verstedelijking en migratie veroorzaken voor steden en stedelijke gebieden;

  5. het beheer op het gebied van migratie te versterken door bilaterale en regionale samenwerking, en daar ook het maatschappelijk middenveld bij te betrekken;

  6. internationale en regionale arbeidsmobiliteit te ondersteunen.

In de mededeling wordt ook uiteengezet hoe de EU in haar eigen beleid en praktijk een meer ambitieuze aanpak van migratie en ontwikkeling zou kunnen hanteren, in het bijzonder via de mededeling over de totaalaanpak van migratie en mobiliteit en het EU-ontwikkelingsbeleid, de agenda voor verandering. Om beter om te gaan met de rol die migratie en mobiliteit spelen in duurzame ontwikkeling, is een aantal nieuwe prioriteiten geformuleerd, waaronder het stimuleren van migratiebeheer en de erkenning van de gevolgen van migratie tussen ontwikkelingslanden, en de integratie van migratie in de agenda voor ontwikkeling. De Commissie zal ook nog meer ondersteuning verlenen voor initiatieven op het vlak van migratie en ontwikkeling, onder meer door EU-partnerlanden bij te staan om tot een beter beheer van migratie te komen.

Achtergrond

Het totale aantal internationale migranten steeg van 150 miljoen in 2000 tot 214 miljoen in 20101. Ruim de helft van deze migranten woont in lage- en middeninkomenslanden, en heel wat ontwikkelingslanden zijn zowel landen van oorsprong als van bestemming voor migranten. Deze toenemende regionale en wereldwijde mobiliteit biedt mogelijkheden, bijvoorbeeld om bij te dragen tot armoedebestrijding en innovatie. Er is ook efficiënt beheer nodig voor de aanpak van problemen als de “kennisvlucht” (emigratie van hoogopgeleide personen), uitbuiting van migranten en de gevolgen van migratie voor verstedelijking.

Met haar totaalaanpak van migratie en mobiliteit heeft de EU een evenwichtig en uitgebreid extern migratiebeleid ontwikkeld, waarin migratie en ontwikkeling één van de vier operationele prioritaire gebieden vormen. Migratie is ook een specifieke prioriteit in de EU-agenda voor verandering, de blauwdruk van het ontwikkelingsbeleid van de Commissie om haar werk opnieuw af te stemmen op de landen en sectoren die de steun het meeste nodig hebben.

De EU is de belangrijkste donor van ontwikkelingshulp ter wereld en zal ook de komende jaren aanzienlijke steun blijven verlenen. Migratie is binnen de ontwikkelingssamenwerking van de EU een uiterst belangrijk thema. Tussen 2004 en 2012 heeft de Commissie bijna 1 miljard euro toegewezen aan ruim 400 projecten die met migratie te maken hebben.

Tijdens de dialoog op hoog niveau over internationale migratie en ontwikkeling, die op 3 en 4 oktober 2013 wordt georganiseerd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, zal Commissaris Malmström de EU vertegenwoordigen.

De dialoog op hoog niveau is bedoeld om concrete maatregelen te formuleren om de samenhang en samenwerking op alle niveaus te verbeteren, om zo de voordelen van internationale migratie voor zowel migranten als landen te vergroten, net als de verbanden met ontwikkeling. De dialoog vindt plaats in het kader van de voorbereiding van de VN-agenda voor ontwikkeling na 2015.

Tijdens de besprekingen zal met name aandacht worden besteed aan:

  1. beoordeling van de gevolgen van internationale migratie voor duurzame ontwikkeling, en identificatie van prioriteiten in het licht van de voorbereiding van het ontwikkelingskader na 2015;

  2. maatregelen om de mensenrechten van alle migranten, en van vrouwen en kinderen in het bijzonder, te waarborgen en te beschermen, maar ook om migrantensmokkel en mensenhandel te voorkomen en te bestrijden, om zo te komen tot een ordelijke, volgens de regels verlopende en veilige migratie;

  3. versterking van partnerschappen en samenwerking inzake internationale migratie, mechanismen om migratie daadwerkelijk te integreren in het ontwikkelingsbeleid en de samenwerking op alle niveaus te versterken en

  4. internationale en regionale arbeidsmobiliteit en de gevolgen ervan voor de ontwikkeling.

Nuttige links

Website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström op Twitter

Website van DG Binnenlandse Zaken

Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter

Persmateriaal over de totaalaanpak van migratie en mobiliteit – IP/11/1369 and MEMO/11/800

Persmateriaal over de agenda voor verandering over de versterking van de impact van het EU-ontwikkelingsbeleid – IP/11/1184 and MEMO/11/696

Website van Andris Piebalgs

Website van DG Ontwikkeling en Samenwerking

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

1 :

IOM 2010. World Migration Report 2010 — The Future of Migration: Building Capacities for Change.


Side Bar