Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 22. maijā

Nodrošināt, lai migrācija darbotos kā attīstības dzinējspēks

Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar savu skatījumu par to, kā migrācija un mobilitāte var veicināt iekļaujošu ekonomisko un sociālo attīstību un kā šajā jomā stiprināt pasaules mēroga sadarbību.

Komisijas paziņojums “Migrācijas ietekmes palielināšana uz attīstību” kalpos par pamatu Eiropas Savienības un tās dalībvalstu kopējai nostājai Augsta līmeņa dialogā par starptautisko migrāciju un attīstību, ko Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja rīko 2013. gada 3.–4. oktobrī. Šis dialogs ir vienreizēja iespēja politikas veidotājiem un speciālistiem izsvērt, kā izstrādāt pasaules mēroga programmu efektīvai, iekļaujošai un uz tiesībām balstītai migrācijas pārvaldībai un noteikt pasākumus, ar kuriem veicināt migrantu lomu inovācijā un attīstībā.

“Migrācija un mobilitāte ir svarīgi ilgtspējīgas attīstības dzinējspēki, taču pasaules līmeņa sadarbībai ir jāpāriet jaunā līmenī. ANO oktobrī rīkotais Augsta līmeņa dialogs būs unikāla iespēja pavirzīt uz priekšu pasaules līmeņa programmu migrācijas un attīstības jomā un sekmēt konkrētus pasākumus, kuri spēj reāli ietekmēt migrantu dzīvi,” teica EK iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

EK attīstības komisārs Andris Piebalgs uzsvēra, ka “ir jāatzīst migrācijas dzinējspēka loma iekļaujošas ekonomiskās, sociālās un vides attīstības veicināšanā, un tāpēc tā jāiekļauj kā prioritāte attīstības programmā laikposmam pēc 2015. gada.”

Ar mērķi veicināt migrācijas un mobilitātes dzinējspēka lomu, lai sekmētu attīstību izcelsmes un galamērķa valstīs, kas ietilpst zemu un vidēju ienākumu kategorijā, Komisija aicina visus iesaistītos dalībniekus izmantot iespējas un risināt problēmjautājumus, kas saistās ar starptautisko migrāciju, tostarp:

  1. nodrošināt, ka attīstības stratēģijās migrācija un mobilitāte ir atzītas par attīstību “veicinošiem faktoriem”;

  2. nodrošināt cieņpilnu attieksmi pret migrantiem un ievērot migrantu pamattiesības un cilvēktiesības neatkarīgi no migrantu juridiskā statusa;

  3. lielāku svaru piešķirt savstarpējai saiknei starp klimata pārmaiņām, vides degradāciju un migrāciju;

  4. atzīt problēmas, ko pilsētām un urbanizētām teritorijām rada lielāka migrācija un urbanizācija;

  5. stiprināt migrācijas pārvaldību ar divpusējo un reģionālo sadarbību, tostarp iesaistot pilsonisko sabiedrību;

  6. sekmēt starptautisko un reģionālo darbaspēka mobilitāti.

Turklāt paziņojumā arī ierosināts, kā ES pati savās politikas jomās un praksē varētu īstenot mērķtiecīgāku pieeju migrācijai un attīstībai, jo īpaši izmantojot Vispārējo pieeju migrācijai un mobilitātei un ES attīstības politiku “Pārmaiņu programma”. Lai vispusīgāk pievērstos lomai, kāda migrācijai un mobilitātei ir ilgtspējīgā attīstībā, ir noteiktas vairākas jaunas prioritātes, tostarp sekmēt migrācijas pārvaldību un migrācijas ietekmi uz attīstību jaunattīstības valstīs un integrēt migrāciju attīstības programmā. Komisija arī apņemas pastiprināt atbalstu migrācijas un attīstības jomas iniciatīvām, cita starpā palīdzot ES partnervalstīm uzlabot migrācijas pārvaldību.

Vispārīga informācija

Starptautisko migrantu kopskaits ir pieaudzis no 150 miljoniem 2000. gadā līdz 214 miljoniem 2010. gadā1. Vairāk nekā puse šo migrantu dzīvo zemu un vidēju ienākumu valstīs un daudzas jaunattīstības valstis vienlaikus ir gan migrantu izcelsmes, gan galamērķa valstis. Šī reģionālā un pasaules līmeņa mobilitātes palielināšanās rada iespējas, piemēram, veicinot nabadzības samazināšanos un stimulējot inovāciju. Tomēr tā prasa arī efektīvu pārvaldību, lai risinātu tādus jautājumus kā intelektuālā darbaspēka emigrācija, migrantu ekspluatācija un migrācijas ietekme uz urbanizāciju.

ES savā Vispārējā pieejā migrācijai un mobilitātei ir izstrādājusi sabalansētu un visaptverošu ārējās migrācijas politikas sistēmu, kurā migrācija un attīstība iekļautas kā viena no četrām prioritārajām darbības jomām. Turklāt migrācija ir konkrēta prioritāte ES Pārmaiņu programmā, kurā izklāstīts Komisijas attīstības politikas satvars, lai darbu vērstu uz tām valstīm un nozarēm, kurām visvairāk nepieciešams atbalsts.

ES ir pasaulē lielākā līdzekļu devēja attīstības palīdzībai un arī turpmākajos gados sniegs būtisku atbalstu. Migrācija ir prioritāra tēma ES attīstības sadarbībā. Laikā no 2004. līdz 2012. gadam Komisija ir piešķīrusi gandrīz 1 miljardu eiro vairāk nekā 400 ar migrāciju saistītiem projektiem.

ANO Augsta līmeņa dialogs par starptautisko migrāciju un attīstību notiks 2013. gada 3.–4. oktobrī, un Eiropas Savienību pārstāvēs komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Šā dialoga mērķis ir konkrētu pasākumu noteikšana nolūkā stiprināt saskanību un sadarbību visos līmeņos, lai vairotu starptautiskās migrācijas sniegtos ieguvumus gan migrantiem, gan valstīm un tās sasaisti ar attīstību. Dialogs ir daļa no sagatavošanās darbiem saistībā ar ANO attīstības programmu laikposmam pēc 2015. gada.

Diskusijas Augsta līmeņa dialogā koncentrēsies uz šādiem jautājumiem:

  1. novērtēt starptautiskās migrācijas ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību un noteikt attiecīgās prioritātes, ņemot vērā attīstības pamatprogrammas sagatavošanu laikposmam pēc 2015. gada;

  2. pasākumi visu migrantu cilvēktiesību ievērošanas un aizsardzības nodrošināšanai, īpaši attiecībā uz sievietēm un bērniem, kā arī migrantu kontrabandas un cilvēku tirdzniecības novēršanai un apkarošanai un sakārtotas, likumīgas un drošas migrācijas nodrošināšanai;

  3. partnerību un sadarbības stiprināšana starptautiskās migrācijas jomā, mehānismi migrācijas efektīvai integrācijai attīstības politikā un saskanības veicināšanas visos līmeņos; un

  4. starptautiskā un reģionālā darbaspēka mobilitāte un tās ietekme uz attīstību.

Noderīgas saites

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Sekojiet komisārei Malmstrēmai Twitter

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

Sekojiet Iekšlietu ģenerāldirektorātam Twitter

Materiāls presei par Vispārējo pieeju migrācijai un mobilitātei: IP/11/1369 un MEMO/11/800

Materiāls presei par Pārmaiņu programmu “ES attīstības politikas ietekmes palielināšana”: IP/11/1184 un MEMO/11/696

Andra Piebalga tīmekļa vietne

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

1 :

Starptautiskā Migrācijas organizācija, 2010. World Migration Report 2010 - The Future of Migration: Building Capacities for Change.


Side Bar