Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 22 d.

ES siekia, kad migracija taptų vystymosi varikliu

Europos Komisija pateikia savo nuomonę apie tai, kaip migracija ir judumas gali padėti siekti įtraukaus ir ekonominio socialinio vystymosi ir kaip reikėtų stiprinti visuotinį bendradarbiavimą šioje srityje.

Komisijos komunikatas „Migracijos vystomojo poveikio didinimas“ bus ES ir jos valstybių narių bendrosios pozicijos pagrindas aukšto lygio dialoge tarptautinės migracijos ir vystymosi klausimais, kurį 2013 m. spalio 3–4 d. surengs Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja. Šis renginys bus išskirtinė proga politikos kūrėjams ir vykdytojams apsvarstyti, kaip parengti pasaulinę veiksmingo, įtraukaus ir teisėmis grindžiamo migracijos valdymo darbotvarkę ir nustatyti priemones, kuriomis būtų pabrėžiamas migrantų kaip inovacijų ir vystymosi dalyvių vaidmuo.

„Migracija ir judumas – pagrindiniai tvaraus vystymosi varikliai, tačiau turėtų būti intensyviau bendradarbiaujama pasauliniu lygiu. Spalio mėn. vyksiantis JT aukšto lygio dialogas bus išskirtinė proga pristatyti pasaulinę migracijos ir vystymosi darbotvarkę ir paskatinti imtis konkrečių priemonių, kuriomis būtų užtikrinamas prasmingas indėlis į migrantų gyvenimą“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

Už vystymąsi atsakingas Komisijos narys Andris Piebalgas pabrėžė: „Migracija turėtų būti laikoma įtraukaus ekonominio, socialinio ir aplinkos vystymosi varikliu, todėl ją reikėtų įtraukti į vystymosi po 2015 m. darbotvarkę kaip prioritetinę sritį.“

Siekdama skatinti migraciją ir judumą kaip vystymosi variklį mažų ir vidutinių pajamų kilmės ir paskirties šalyse, Komisija ragina visus susijusius subjektus pasinaudoti galimybėmis ir spręsti su tarptautine migracija susijusius uždavinius, inter alia:

  1. užtikrinti, kad vystymosi strategijose migracija ir judumas būtų pripažįstami kaip skatinamieji vystymosi veiksniai;

  2. gerbti migrantų orumą ir užtikrinti jų pagrindines ir žmogaus teises neatsižvelgiant į migrantų teisinį statusą;

  3. labiau atsižvelgti į klimato kaitos, aplinkos blogėjimo ir migracijos sąsajas;

  4. pripažinti dėl didėjančios urbanizacijos ir migracijos miestuose bei miestų regionuose kylančias problemas;

  5. stiprinti migracijos valdymą įgyvendinant dvišalį ir regioninį bendradarbiavimą, įskaitant pilietinės visuomenės dalyvavimą;

  6. skatinti tarptautinį ir regioninį darbo jėgos judumą.

Komisija taip pat siūlo, kaip ES savo politikoje ir praktikoje galėtų taikyti platesnį požiūrį į migraciją ir vystymąsi, visų pirma laikydamasi Visuotinio požiūrio į migraciją ir judumą bei įgyvendindama ES vystymosi politiką – „Pokyčių darbotvarkę“. Siekiant išsamiau išnagrinėti, kokį poveikį tvariam vystymuisi daro migracija ir judumas, nustatytos kelios naujos prioritetinės sritys, įskaitant migracijos tarp besivystančių šalių valdymo bei vystymuisi daromo poveikio skatinimą ir migracijos integravimą į vystymosi darbotvarkę. Komisija taip pat įsipareigoja padidinti migracijos ir vystymosi iniciatyvoms skiriamą paramą, taip pat padėti ES šalims partnerėms skatinti migracijos valdymą.

Pagrindiniai faktai

Bendras tarptautinių migrantų skaičius nuo 150 mln. 2000 m. padidėjo iki 214 mln. 2010 m.1 Daugiau kaip pusė šių migrantų gyvena mažų ir vidutinių pajamų šalyse, o daug besivystančių šalių kartu yra ir migrantų kilmės, ir jų paskirties šalys. Šis didėjantis regioninis ir pasaulinis judumas suteikia galimybių, pvz., padedama mažinti skurdą ir remiamos inovacijos. Tačiau siekiant spręsti kylančias problemas, pvz., „protų nutekėjimą“ (išsilavinusių žmonių emigracija), migrantų išnaudojimą ir migracijos poveikį urbanizacijai, tokį judumą būtina veiksmingai valdyti.

Laikydamasi Visuotinio požiūrio į migraciją ir judumą, ES parengė suderintą ir išsamią išorės migracijos politiką, kurioje numatytos keturios prioritetinės veiklos sritys, viena iš jų – migracija ir judumas. ES „Pokyčių darbotvarkėje“, kuri yra Komisijos vystymosi politikos planas, skirtas perorientuoti jos veiksmus ir daugiausiai dėmesio skirti šalims ir sektoriams, kuriems labiausiai reikia paramos, migracija taip pat yra konkretus prioritetas.

ES yra didžiausia paramos vystymuisi teikėja pasaulyje, daug lėšų bus skiriama ir ateityje. Migracija yra ES vystomojo bendradarbiavimo prioritetinė sritis. 2004–2012 m. Komisija skyrė beveik 1 mlrd. EUR daugiau nei 400 su migracija susijusių projektų.

2013 m. spalio 3–4 d. vyks JT aukšto lygio dialogas dėl tarptautinės migracijos ir vystymosi, kuriame ES atstovaus Komisijos narė C. Malmström.

Šiame aukšto lygio dialoge siekiama nustatyti konkrečias priemones, skirtas suderinamumui ir bendradarbiavimui visais lygmenimis stiprinti, kad padidėtų tarptautinės migracijos migrantams ir šalims teikiama nauda ir jos sąsajų su vystymusi teikiama nauda. Šis dialogas vyks rengiant vystymosi po 2015 m. JT darbotvarkę.

Aukšto lygio dialogo diskusijose daugiausia dėmesio bus skiriama:

  1. tarptautinės migracijos poveikio tvariam vystymuisi vertinimui ir atitinkamų prioritetų nustatymui atsižvelgiant į vystymosi po 2015 m. programą;

  2. priemonėms, kuriomis siekiama užtikrinti pagarbą visų migrantų, ypač moterų ir vaikų, žmogaus teisėms ir šių teisių apsaugą, taip pat užkirsti kelią neteisėtam migrantų gabenimui bei prekybai žmonėmis ir su tuo kovoti, ir užtikrinti tvarkingą, teisėtą ir saugią migraciją;

  3. tarptautinės migracijos srities partnerystėms ir bendradarbiavimo stiprinimui, priemonėms, skirtoms veiksmingai įtraukti migraciją į vystymosi politiką, ir suderinamumo skatinimui visais lygmenimis ir

  4. tarptautiniam bei regioniniam darbo jėgos judumui ir jo poveikiui vystymuisi.

Naudingos nuorodos

Cecilios Malmström svetainė

Komisijos narės Cecilios Malmström Twitter

Vidaus reikalų generalinio direktorato svetainė

Vidaus reikalų generalinio direktorato Twitter

Spaudos pranešimai apie Visuotinį požiūrį į migraciją ir judumą –

IP/11/1369 ir MEMO/11/800

Spaudos pranešimai apie „Pokyčių darbotvarkę“ dėl ES vystymosi politikos poveikio didinimo – IP/11/1184 ir MEMO/11/696

Andrio Piebalgo svetainė

Vystymosi ir bendradarbiavimo generalinio direktorato svetainė

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. +32 2 298 09 63

Alexandre Polack, tel. +32 2 299 06 77

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64

Maria Sanchez Aponte, tel. +32 2 298 10 35

1 :

Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) 2010 m. ataskaita dėl pasaulinės migracijos „The Future of Migration: Building Capacities for Change“.


Side Bar