Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 22. toukokuuta 2013

Muuttoliike kehityksen edistäjäksi

Euroopan komissio esittää näkemyksensä siitä, miten muuttoliike ja liikkuvuus voivat edistää osallistavaa taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja miten voitaisiin lujittaa maailmanlaajuista yhteistyötä tällä alalla.

Komission tiedonanto Muuttoliikkeen kehitysvaikutusten maksimoiminen luo perustan EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhteiselle kannalle esitettäväksi kansainvälistä muuttoliikettä ja kehitystä koskevassa korkean tason vuoropuhelussa, jonka Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous järjestää 3.–4. lokakuuta 2013. Tämä tilaisuus tarjoaa politiikan laatijoille ja toimijoille ainutlaatuisen tilaisuuden pohtia tapoja työstää maailmanlaajuista asialistaa muuttoliikkeen tehokasta, osallistavaa ja oikeuksiin perustuvaa hallintaa varten ja määrittää toimenpiteitä, joilla voidaan edistää maahanmuuttajien asemaa innovoinnin ja kehityksen edistäjinä.

”Muuttoliike ja liikkuvuus ovat kestävän kehityksen tärkeimpiä vetureita, mutta maailmanlaajuiseen yhteistyöhön on saatava vauhtia. Lokakuussa järjestettävä YK:n korkean tason vuoropuhelu tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden viedä muuttoliikettä ja kehitystä koskevaa maailmanlaajuista asialistaa eteenpäin ja edistää konkreettisia toimenpiteitä, joilla on merkityksellinen vaikutus maahanmuuttajien elämään”, totesi sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

”Muuttoliikkeen asema osallistavan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän kehityksen veturina olisi tunnustettava, ja se olisi otettava yhdeksi vuoden 2015 jälkeisen kehitysyhteistyöohjelman painopisteistä”, sanoi kehitysyhteistyöstä vastaava komissaari Andris Piebalgs.

Jotta muuttoliikettä ja liikkuvuutta kehityksen veturina tuettaisiin sekä lähtö- että kohdemaina olevissa matala- tai keskituloisissa maissa, komissio kehottaa kaikkia asiaan liittyviä toimijoita tarttumaan kansainväliseen muuttoliikkeeseen liittyviin mahdollisuuksiin ja ratkaisemaan sitä koskevat haasteet, mm. seuraavasti:

  1. huolehditaan siitä, että muuttoliike ja liikkuvuus tunnustetaan kehitysyhteistyöstrategioissa kehitystä mahdollistaviksi tekijöiksi;

  2. kunnioitetaan maahanmuuttajien ihmisarvoa sekä perus- ja ihmisoikeuksia heidän oikeudellisesta asemastaan riippumatta;

  3. kiinnitetään enemmän huomiota ilmastonmuutoksen, ympäristön pilaantumisen ja muuttoliikkeen välisiin yhteyksiin;

  4. tunnistetaan haasteet, joita kaupungistumisen ja muuttoliikkeen lisääntyminen aiheuttaa kaupungeille ja kaupunkiseuduille;

  5. vahvistetaan muuttoliikkeen hallintaa kahdenvälisellä ja alueellisella yhteistyöllä, ja myös toimimalla yhdessä kansalaisyhteiskunnan kanssa;

  6. edistetään työvoiman kansainvälistä ja alueellista liikkuvuutta.

Tiedonannossa ehdotetaan myös tapoja, joiden avulla EU voisi ryhtyä omien politiikkojensa ja käytänteidensä yhteydessä soveltamaan tavoitteellisempaa lähestymistapaa muuttoliikkeeseen ja liikkuvuuteen, erityisesti maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskevan muutossuunnitelman välityksellä. Jotta muuttoliikkeen ja liikkuvuuden merkitys kestävälle kehitykselle otettaisiin huomioon kattavammin, tiedonannossa määritellään myös useita uusia painopistealueita, kuten kehitysmaiden välisen muuttoliikkeen hallinnan ja kehitysvaikutusten edistäminen ja muuttoliikkeen sisällyttäminen kehitysyhteistyöohjelmaan. Komissio sitoutuu myös tehostamaan tukeaan muuttoliike- ja kehitysyhteistyöaloitteille, muun muassa avustamalla EU:n kumppanimaita edistämään muuttoliikkeen hallintaa.

Tausta

Kotimaastaan muuttaneiden määrä on noussut 150 miljoonasta henkilöstä (vuonna 2000) 214 miljoonaan henkilöön (2010)1. Yli puolet näistä maahanmuuttajista asuu matala- tai keskituloisissa maissa, ja monet kehitysmaat ovat sekä maahanmuuttajien lähtö- että kohdemaita. Lisääntyvä alueellinen ja maailmanlaajuinen liikkuvuus luo uusia mahdollisuuksia. Se edistää esimerkiksi köyhyyden vähentämistä ja innovointia. Mutta se edellyttää myös tehokasta hallinnointia, jotta voidaan vastata syntyviin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi aivovuoto (koulutettujen henkilöiden muutto varakkaampiin maihin) ja maahanmuuttajien hyväksikäyttö sekä muuttoliikkeen vaikutukset kaupungistumiseen.

EU:n laatima maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskeva kokonaisvaltainen lähestymistapa on tasapainoinen ja kattava ulkoinen muuttoliikepolitiikka, jossa muuttoliike ja kehitys on yksi neljästä operatiivisesta painopistealasta. Muuttoliike on erityisenä painopisteenä myös EU:n muutossuunnitelmassa, joka on komission hahmotelma kehitysyhteistyöpolitiikaksi ja jonka tavoitteena on kohdentaa EU:n toiminta uudelleen eniten tukea tarvitseviin maihin ja aloihin.

EU on johtava kehitysavun antaja maailmassa, ja se aikoo jatkaa merkittävän tuen antamista myös tulevina vuosina. Muuttoliike kuuluu EU:n kehitysyhteistyön painopisteisiin. Komissio on sitonut lähes miljardi euroa yli 400:aan muuttoliikettä koskevaan hankkeeseen vuosina 2004–2012.

Kansainvälistä muuttoliikettä ja kehitystä koskeva YK:n korkean tason vuoropuhelu järjestetään 3.–4. lokakuuta 2013, ja EU:ta edustaa komissaari Malmström.

Korkean tason vuoropuhelun tarkoituksena on määrittää konkreettisia toimenpiteitä johdonmukaisuuden ja yhteistyön vahvistamiseksi kaikilla tasoilla, jotta saataisiin parannettua kansainvälisestä muuttoliikkeestä niin maahanmuuttajille kuin valtioillekin koituvaa hyötyä ja muuttoliikkeen yhteyksiä kehitykseen. Se liittyy vuoden 2015 jälkeistä aikaa koskevan YK:n kehitysyhteistyöohjelman valmisteluihin.

Korkean tason vuoropuhelun keskusteluissa keskitytään seuraaviin aiheisiin:

  1. kansainvälisen muuttoliikkeen kestävään kehityksen kohdistuvien vaikutusten arvioiminen ja keskeisten painopisteiden määrittäminen kehitysyhteistyötä koskevan kehyksen laatimiseksi vuoden 2015 jälkeiselle ajalle;

  2. toimenpiteet, joilla varmistetaan kaikkien maahanmuuttajien, erityisesti naisten ja lasten, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja suojelu ja joilla ehkäistään ja torjutaan maahanmuuttajien salakuljettamista ja ihmiskauppaa sekä varmistetaan hallittu, laillinen ja turvallinen maahanmuutto;

  3. kansainväliseen muuttoliikkeeseen liittyvien kumppanuuksien ja yhteistyön vahvistaminen, mekanismit muuttoliikkeen sisällyttämiseksi tehokkaasti kehitysyhteistyöpolitiikkaan ja johdonmukaisuuden lisäämiseksi kaikilla tasoilla ja

  4. kansainvälinen ja alueellinen työvoiman liikkuvuus ja sen vaikutus kehitykseen.

Hyödyllisiä linkkejä

Cecilia Malmströmin verkkosivut

Komissaari Malmström Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut

Sisäasioiden pääosasto Twitterissä

Lehdistömateriaalia maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta – IP/11/1369 and MEMO/11/800

Lehdistömateriaalia EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen lisäämistä koskevasta muutossuunnitelmasta – IP/11/1184 and MEMO/11/696

Andris Piebalgsin verkkosivut

Kehitys- ja yhteistyöpääosaston verkkosivut

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Alexandre Polack (+32-2) 299 06 77

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64

Maria Sanchez Aponte (+32-2) 298 10 35

1 :

IOM 2010. World Migration Report 2010 - The Future of Migration: Building Capacities for Change.


Side Bar