Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 22. mai 2013

Rändest saagu arengu mootor

Euroopa Komisjon tutvustab oma seisukohti teemal, kuidas ränne ja liikuvus võivad toetada kaasavat majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning kuidas tugevdada üleilmset koostööd selles valdkonnas.

Komisjoni teatis „Rände ja liikuvuse arengueeliste maksimeerimine” on aluseks ELi ja selle liikmesriikide ühisele seisukohale, mille nad võtavad ÜRO Peaassamblee poolt 3.-4. oktoobril 2013 korraldataval rahvusvahelise rände ja arengu kõrgetasemelisel dialoogil. See üritus annab poliitikakujundajatele ja ‑tegijatele ainukordse võimaluse vahetada mõtteid selle üle, kuidas töötada välja üleilmset tegevuskava tulemusliku, kaasava ja õigustel põhineva rände juhtimiseks ja teha kindlaks meetmeid, millega edendada rändajate rolli uuenduse ja arengu kandjatena.

„Ränne ja liikuvus on jätkusuutliku arengu olulisimad mootorid, kuid üleilmne koostöö peab hakkama kiiremini liikuma. Oktoobris toimuv ÜRO kõrgetasemeline dialoog annab meile ainulaadse võimaluse panna lauale üleilmne rände ja arengu tegevuskava ning edendada konkreetseid meetmeid, millel on tõsiselt võetav mõju rändajate elule,” ütles Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Komisjoni arenguvolinik Andris Piebalgs rõhutas: „Rännet tuleks pidada kaasava majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaarengu mootoriks ning sellisena tuleks see kanda prioriteedina 2015. aasta järgsesse arengu tegevuskavva.”

Et edendada rännet ja mobiilsust nii madalamate kui ka keskmiste tuludega lähte- ja sihtriikide arengu mootorina, kutsub komisjon kõiki asjaosalisi üles kõiki rahvusvahelise rändega seotud võimalusi ära kasutama ja sellega seotud probleemidele lahendusi leidma ning muu hulgas:

  1. tagama, et arengustrateegiates tunnistatakse ränne ja liikuvus arengut võimaldavateks teguriteks;

  2. austama rändajate inimväärikust ja tagama nende inim- ja põhiõiguste kaitse, olenemata rändajate õiguslikust staatusest;

  3. kaaluma hoolikamalt vastastikuseid seoseid kliimamuutuste, keskkonna halvenemise ja rände vahel;

  4. tunnistama probleemide olemasolu, mida kasvav linnastumine ja ränne toob kaasa linnadele ja linnastutele;

  5. tugevdama rände juhtimist kahepoolse ja piirkondliku koostöö kaudu, sh koostöös kodanikuühiskonnaga;

  6. soodustama rahvusvahelist ja piirkondlikku tööjõu liikuvust.

Lisaks sellele on teatises tehtud ka ettepanek selle kohta, kuidas EL võiks oma poliitikas ja tavades omaks võtta põhjapanevama migratsiooni- ja arengukäsituse, eelkõige rände ja liikuvuse suhtes võetud üldise lähenemisviisi ja ELi arengupoliitika muudatuste kava kaudu. Et võtta veelgi täielikumalt arvesse mõju, mida ränne ja liikuvus avaldavad jätkusuutlikule arengule, on kindlaks tehtud rida uusi prioriteete, sealhulgas arengumaade vahelise rände juhtimise ja arengumõju edendamine ning rändeküsimuste lisamine arengukavva. Komisjon võtab endale ka kohustuse tugevdada rände- ja arengualgatuste toetamist, sealhulgas aidates ELi partnerriike rände juhtimise edendamisel.

Taust

Rahvusvaheliste rändajate koguarv, mis aastal 2000 oli 150 miljonit, oli 2010. aastaks kasvanud 214 miljonini1. Üle poole neist rändajatest elab madalate või keskmiste tuludega riikides ning paljud arengumaad on ühtaegu nii rändajate lähte- kui ka sihtriigid. Suurenev piirkondlik ja üleilmne liikuvus loob võimalusi, soodustades näiteks vaesuse vähendamist ja innovatsiooni. Aga samas nõuab see ka tulemuslikku juhtimist, et tulla toime selliste probleemidega nagu „ajude äravool” (haritud inimeste väljaränne), rändajate ekspluateerimine ja rände mõjud linnastumisele.

Rände ja liikuvuse suhtes võetud üldise lähenemisviisi näol on EL kujundanud välja tasakaalustatud ja igakülgse välisrändepoliitika, milles ränne ja areng on üks neljast prioriteetsest tegevusvaldkonnast. Ühtlasi on ränne ka üks konkreetseid prioriteete ELi muudatuste kavas – komisjoni arengupoliitika projektis, mille eesmärk on viia tegevuse peatähelepanu üle riikidele ja sektoritele, mis vajavad enim tuge.

EL on maailma juhtiv arenguabi andja ja jätkab ka eelseisvatel aastatel märkimisväärses ulatuses abi andmist. Ränne on ELi arengukoostöö üks prioriteetseid teemasid. Aastatel 2004–2012 eraldas komisjon rohkem kui 400 rändeteemalisele projektile peaaegu 1 miljard eurot.

ÜRO kõrgetasemeline dialoog rahvusvahelise rände ja arengu teemadel toimub 3.-4. oktoobril 2013 ning ELi esindab volinik Malmström.

Kõrgetasemelise dialoogi käigus püütakse kindlaks teha konkreetsed meetmed, millega tugevdada kõikide tasandite sidusust ja koostööd, et suurendada kasu, mida rahvusvaheline ränne võib tuua niihästi rändajatele kui ka riikidele, samuti tugevdada selle seoseid arenguga. Üritus toimub ÜRO 2015. aasta järgse arengukava ettevalmistustöö raames.

Kõrgetasemelise dialoogi käigus peetavad arutelud keskenduvad järgmisele:

  1. hinnata, millised on rahvusvahelise rände tagajärjed jätkusuutlikule arengule, ning teha kindlaks vastavad prioriteedid, et valmistada ette 2015. aastale järgneva arengukava raamistik;

  2. meetmed, millega tagatakse kõikide rännumeeste inimõiguste austamine ja kaitse, asetades erilist rõhku naistele ja lastele, ning millega hoitakse ära ja tõkestatakse rändajate salajast üle piiri toimetamist ja inimkaubandust ning tagatakse distsiplineeritud, seadusekohane ja ohutu ränne;

  3. partnerlussuhete ja koostöö tugevdamine rahvusvahelise rände küsimustes, mehhanismid, mille abil saab rändeküsimuse lülitada arengupoliitikasse, ja sidususe edendamine kõikidel tasanditel; ning

  4. rahvusvaheline ja piirkondlik tööjõu liikuvus ning selle mõju arengule.

Kasulikud lingid

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Pressimaterjal rände ja liikuvuse suhtes võetud üldise lähenemisviisi kohta: IP/11/1369 ja MEMO/11/800

Pressimaterjal ELi arengupoliitika mõju suurendamist käsitleva muudatuste kava kohta: IP/11/1184 ja MEMO/11/696

Andris Piebalgsi veebisait

Arengu ja koostöö peadirektoraadi veebisait

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

1 :

IOM. 2010. World Migration Report 2010 - The Future of Migration: Building Capacities for Change.


Side Bar