Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2013

Αξιοποίηση της μετανάστευσης ως μοχλού ανάπτυξης

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τις απόψεις της σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η μετανάστευση και η κινητικότητα μπορούν να συμβάλουν στην χωρίς αποκλεισμούς οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί η παγκόσμια συνεργασία στον τομέα αυτόν.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού αντίκτυπου της μετανάστευσης» θα προσφέρει τη βάση για τη διατύπωση κοινής θέσης της ΕΕ και των κρατών μελών της στο πλαίσιο του Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου για τη Διεθνή Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, που οργανώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 3-4 Οκτωβρίου 2013. Η εκδήλωση αυτή θα δώσει μια μοναδική ευκαιρία στους αρμόδιους για τη χάραξη και την άσκηση πολιτικής να συσκεφθούν ως προς το τι απαιτείται για ένα παγκόσμιο θεματολόγιο που θα αποβλέπει στην αποτελεσματική, χωρίς αποκλεισμούς και βάσει δικαιωμάτων διακυβέρνηση της μετανάστευσης, και να διαπιστώσουν τα μέτρα με τα οποία θα προβληθεί ο ρόλος των μεταναστών ως φορέων καινοτομίας και ανάπτυξης.

«Η μετανάστευση και η κινητικότητα είναι αποφασιστικοί παράγοντες διατηρήσιμης ανάπτυξης, αλλά η παγκόσμια συνεργασία πρέπει να γίνει εντατικότερη στο θέμα αυτό. Ο Διάλογος Υψηλού Επιπέδου των ΗΕ που θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο, θα δώσει μια μοναδική ευκαιρία για την επίσπευση της εφαρμογής του παγκόσμιου θεματολογίου για την μετανάστευση και την ανάπτυξη, και για την προώθηση μέτρων που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή των μεταναστών» δήλωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Cecilia Malmström.

Ο Andris Piebalgs, Επίτροπος Ανάπτυξης, υπογράμμισε ότι "η μετανάστευση πρέπει να αναγνωρισθεί ως παράγοντας μιας χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης και λόγω αυτού να συμπεριληφθεί στις προτεραιότητες του αναπτυξιακού θεματολογίου για την μετά το 2015 περίοδο".

Για να προβληθούν η μετανάστευση και η κινητικότητα ως παράγοντες ανάπτυξης για χώρες προέλευσης και προορισμού όπου επικρατούν χαμηλά έως μεσαία εισοδήματα, η Επιτροπή απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που συνδέονται με την διεθνή μετανάστευση, μεταξύ άλλων, ως εξής:

  1. Εξασφαλίζοντας ότι οι αναπτυξιακές στρατηγικές αναγνωρίζουν την μετανάστευση και την κινητικότητα ως αναπτυξιακούς «μοχλούς».

  2. Σεβόμενοι την αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, ανεξαρτήτως της νομικής τους κατάστασης.

  3. Λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ κλιματικής αλλαγής, υποβάθμισης του περιβάλλοντος και μετανάστευσης.

  4. Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που συνεπάγεται η αυξανόμενη αστικοποίηση και μετανάστευση για τις πόλεις και τις αστικές περιοχές.

  5. Ενισχύοντας την διακυβέρνηση της μετανάστευσης στο πλαίσιο διμερούς και περιφερειακής συνεργασίας, όπως μέσω της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών.

  6. Υποστηρίζοντας τη διεθνή και περιφερειακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

Εκτός αυτού, η ανακοίνωση προτείνει τρόπους με τους οποίους η ΕΕ θα μπορούσε να υιοθετήσει στις δικές της πολιτικές και πρακτικές μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση έναντι της μετανάστευσης και της ανάπτυξης, ιδίως μέσω της «Συνολικής προσέγγισης της μετανάστευσης και της κινητικότητας» και της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ δηλαδή του «Προγράμματος δράσης για αλλαγή». Για μια συνολικότερη αντιμετώπιση της συμβολής της μετανάστευσης και της κινητικότητας στη διατηρήσιμη ανάπτυξη, καθορίζονται ορισμένες νέες προτεραιότητες, μεταξύ των οποίων η προβολή του αντίκτυπου της μετανάστευσης μεταξύ αναπτυσσόμενων χωρών από πλευράς διακυβέρνησης και ανάπτυξης, και η ένταξη της μετανάστευσης στο αναπτυξιακό θεματολόγιο. Η Επιτροπή δεσμεύεται, επίσης, να αυξήσει την υποστήριξή της για πρωτοβουλίες που αφορούν την μετανάστευση και την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων βοηθώντας τις χώρες εταίρους της ΕΕ να προωθήσουν την διακυβέρνηση της μετανάστευσης.

Ιστορικό

Ο συνολικός αριθμός των μεταναστών διεθνώς αυξήθηκε από 150 εκατ. άτομα το 2000 σε 214 εκατ. άτομα το 20101. Περισσότεροι από τους μισούς μετανάστες κατοικούν σε χώρες χαμηλού έως μεσαίου εισοδήματος, ενώ πολλές από τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ταυτόχρονα χώρες προέλευσης και προορισμού μεταναστών. Η αυξανόμενη αυτή περιφερειακή και παγκόσμια κινητικότητα δημιουργεί ευκαιρίες, συμβάλλοντας π.χ. στη μείωση της φτώχειας και στην καινοτομία. Απαιτεί, ωστόσο, αποτελεσματική διακυβέρνηση ούτως ώστε να αντιμετωπισθούν προκλήσεις, όπως η «διαρροή εγκεφάλων» (μετανάστευση μορφωμένων ατόμων στο εξωτερικό), η εκμετάλλευση των μεταναστών και οι συνέπειες της μετανάστευσης στην αστικοποίηση.

Στο πλαίσιο της «Συνολικής προσέγγισης της μετανάστευσης και της κινητικότητας» η ΕΕ έχει διαμορφώσει μια ισόρροπη και περιεκτική εξωτερική μεταναστευτική πολιτική που περιλαμβάνει την μετανάστευση και την ανάπτυξη ως έναν από τους τέσσερις επιχειρησιακούς τομείς προτεραιότητας. Η μετανάστευση αποτελεί επίσης ειδική προτεραιότητα του «Προγράμματος Δράσης για Αλλαγή» της ΕΕ, που συνιστά τον χάρτη αναπτυξιακής πολιτικής με τον οποίο η Επιτροπή επανεστιάζει το έργο της σε χώρες και τομείς που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης.

Η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο χορηγό αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο και θα συνεχίσει να παρέχει σημαντική στήριξη και στο μέλλον. Η μετανάστευση αποτελεί θέμα προτεραιότητας στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ. Μεταξύ 2004 και 2012, η Επιτροπή διέθεσε σχεδόν 1 δισεκατ. ευρώ για περισσότερα από 400 σχέδια που σχετίζονται με την μετανάστευση.

Ο Διάλογος Υψηλού Επιπέδου για τη Διεθνή Μετανάστευση και την Ανάπτυξη που οργανώνουν τα ΗΕ θα πραγματοποιηθεί στις 3-4 Οκτωβρίου 2013 και την ΕΕ θα εκπροσωπήσει στην εκδήλωση αυτή η Επίτροπος Malmström.

Σκοπός του Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου είναι να εντοπισθούν συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης της συνοχής και της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, με σκοπό να αυξηθούν τα οφέλη της διεθνούς μετανάστευσης για μετανάστες και χώρες, αφενός, και να ενισχυθούν οι δεσμοί της μετανάστευσης με την ανάπτυξη, αφετέρου. Ο διάλογος λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της προπαρασκευής του αναπτυξιακού θεματολογίου των ΗΕ για την περίοδο μετά το 2015.

Οι συζητήσεις στο πλαίσιο του Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου θα εστιασθούν στα εξής:

  1. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διεθνούς μετανάστευσης στην διατηρήσιμη ανάπτυξη και διαπίστωση των σχετικών προτεραιοτήτων ενόψει της προπαρασκευής του αναπτυξιακού θεματολογίου των ΗΕ για την περίοδο μετά το 2015.

  2. Μέτρα με τα οποία θα εξασφαλιστεί ο σεβασμός και η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων όλων των μεταναστών, ιδίως για τις γυναίκες και τα παιδιά, μέτρα για την αποτροπή και καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και της εμπορίας ατόμων και μέτρα για ομαλή, νόμιμη και ασφαλή μετανάστευση.

  3. Ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων και της συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς μετανάστευσης, θέσπιση μηχανισμών για την αποτελεσματική ένταξη της μετανάστευσης στις αναπτυξιακές πολιτικές και προώθηση της συνοχής σε όλα τα επίπεδα. και

  4. Διεθνής και περιφερειακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και ο αντίκτυπός της στην ανάπτυξη.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Δικτυακός τόπος της Επιτρόπου Cecilia Malmström

Παρακολουθήστε την Επίτροπο Malmström στο Twitter

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων

Παρακολουθήστε την ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter

Δημοσιογραφικό υλικό για τη Συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης και της κινητικότητας - IP/11/1369 και MEMO/11/800

Δημοσιογραφικό υλικό για το Πρόγραμμα δράσης για Αλλαγή σχετικά με την αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ - IP/11/1184 και MEMO/11/696

Andris Piebalgs' website

DG Development and Cooperation's website

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

1 :

IOM. 2010. Έκθεση για την παγκόσμια μετανάστευση (World Migration Report) 2010 - The Future of Migration: Building Capacities for Change (Το μέλλον της μετανάστευσης: δημιουργία δυναμικού αλλαγής).


Side Bar