Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 22. května 2013

Migrace jako hnací síla rozvoje

Evropská komise představuje své postoje k přínosu migrace a mobility pro hospodářský a sociální rozvoj podporující začlenění a k posílení celosvětové spolupráce v této oblasti.

Sdělení Komise nazvané „Maximální zúročení dopadů migrace na rozvoj“ poskytne základ pro společný postoj EU a členských států v rámci Dialogu na vysoké úrovni o mezinárodní migraci a rozvoji, který bude uspořádán Valným shromážděním Organizace spojených národů ve dnech 3.–4. října 2013. Tato událost bude pro tvůrce politik a odborníky z praxe jedinečnou příležitostí zamyslet se nad tím, jak pokročit v práci na mezinárodním programu pro účinné a inkluzivní řízení migrace založené na právech. Bude také vhodnou příležitostí pro identifikaci opatření, jež podpoří úlohu migrantů coby iniciátorů inovací a rozvoje.

„Migrace a mobilita jsou nejvýznamnějšími hnacími silami udržitelného rozvoje, avšak v oblasti mezinárodní spolupráce je třeba zařadit vyšší rychlostní stupeň. Říjnový Dialog OSN na vysoké úrovni poskytne jedinečnou možnost vystoupit s celosvětovým programem v oblasti migrace a rozvoje a propagovat konkrétní opatření, která znamenají skutečný přínos pro životy migrantů“, uvedla komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.

Komisař pro rozvoj Andris Piebalgs zdůraznil, že „migraci je třeba chápat jako hnací sílu hospodářského, sociálního a environmentálního rozvoje podporujícího začlenění a jako takovou ji považovat za prioritu rozvojového programu po roce 2015“.

Komise vyzývá všechny zúčastněné strany, aby s ohledem na propagaci významu migrace a mobility pro rozvoj v zemích původu a určení s nízkými a středními příjmy využily všechny příležitosti, zabývaly se problémy spojenými s mezinárodní migrací a také aby mimo jiné:

  1. zajistily, že rozvojové strategie budou k migraci a mobilitě přistupovat jako k faktorům umožňujícím rozvoj,

  2. respektovaly důstojnost a chránily základní a lidská práva migrantů bez ohledu na jejich právní postavení,

  3. důkladněji zvážily vzájemné souvislosti mezi změnou klimatu, zhoršováním životního prostředí a migrací,

  4. uznaly problémy, které sílící urbanizace a migrace přinášejí městům a městským oblastem,

  5. posílily řízení migrace prostřednictvím dvoustranné a regionální spolupráce, včetně zapojení občanské společnosti,

  6. podporovaly mezinárodní a regionální pracovní mobilitu.

Ve sdělení se kromě toho navrhuje, jak by mohla EU přijmout ambicióznější přístup k migraci a rozvoji ve svých vlastních politikách a praxi, a to zejména prostřednictvím globálního přístupu k migraci a mobilitě a rozvojové politiky EU, tj. Agendy pro změnu. Aby mohl být význam migrace a mobility pro udržitelný rozvoj uchopen komplexněji, byla stanovena řada nových priorit, včetně posilování dopadů migrace na správu věci veřejných a rozvoj v rámci rozvojových zemí a začlenění migrace do rozvojového programu. Komise se rovněž zavazuje k tomu, že zvýší podporu iniciativ v oblasti migrace a rozvoje, a to včetně pomoci partnerským zemím EU při podpoře řízení migrace.

Souvislosti

Celkový počet mezinárodních migrantů se zvýšil ze 150 milionů v roce 2000 na 214 milionů v roce 20101. Více než polovina těchto migrantů pobývá v zemích s nízkými a středními příjmy a mnohé z rozvojových zemí jsou současně zeměmi původu i cílovými zeměmi migrantů. Tato rostoucí regionální a celosvětová mobilita vytváří příležitosti, neboť například přispívá ke snižování chudoby a tvorbě inovací. V zájmu řešení problémů, jako je „odliv mozků“ (emigrace vzdělaných lidí), zneužívání migrantů a dopady migrace na urbanizaci, je ale zároveň zapotřebí účinné řízení.

EU prostřednictvím svého globálního přístupu k migraci a mobilitě vyvinula vyváženou a komplexní politiku, mezi jejíž čtyři oblasti operačních priorit patří i migrace a rozvoj. Migrace je rovněž zvláštní prioritou Agendy pro změnu – koncepčního dokumentu Komise pro rozvojovou politiku, jehož cílem je přeorientovat zaměření této politiky na země a odvětví, které podporu potřebují nejvíce.

EU je největším světovým poskytovatelem rozvojové pomoci a významnou podporu bude zajišťovat i v nadcházejících letech. Migrace je prioritním tématem v rámci rozvojové spolupráce EU. V letech 2004–2012 vyhradila Komise takřka 1 miliardu EUR na více než 400 projektů souvisejících s migrací.

Dialog OSN na vysoké úrovni na téma mezinárodní migrace a rozvoj se uskuteční ve dnech 3–4 října 2013 a EU bude zastupovat komisařka Malmströmová.

Dialog na vysoké úrovni usiluje o vymezení konkrétních opatření na posílení soudržnosti a spolupráce na všech úrovních s cílem zvýšit přínos mezinárodní migrace pro migranty i dotčené země a prohloubit vazby mezi migrací a rozvojem. Dialog je pořádán v souvislosti s přípravami rozvojového programu OSN na období po roce 2015.

Diskuse v rámci dialogu na vysoké úrovni budou zaměřeny na:

  1. posouzení dopadů mezinárodní migrace v oblasti udržitelného rozvoje a vymezení příslušných priorit s cílem připravit rámec pro rozvoj po roce 2015,

  2. přijetí opatření za účelem dodržování a ochrany lidských práv všech migrantů, se zvláštním ohledem na ženy a děti, a za účelem předcházení nezákonnému pašování migrantů, obchodování s lidmi a boje proti těmto jevům, jakož i k zajištění řádné, legální a bezpečné migrace,

  3. posílení partnerství a spolupráce v oblasti mezinárodní migrace s cílem umožnit účinné začlenění migrace do rozvojových politik a prosazování soudržnosti na všech úrovních, a

  4. mezinárodní a regionální mobilitu pracovních sil a její dopad na rozvoj.

Užitečné odkazy

Internetové stránky komisařky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Tiskové materiály týkající se globálního přístupu k migraci a mobilitě – IP/11/1369 a MEMO/11/800

Tiskové materiály související s agendou EU pro změnu týkající se zvýšení dopadu rozvojové politiky EU – IP/11/1184 a MEMO/11/696

Internetové stránky Andrise Piebalgse

Internetové stránky GŘ pro rozvoj a spolupráci

Kontaktní osoby :

Michele Cercone (+32 22980963)

Alexandre Polack (+32 22990677)

Tove Ernst (+32 22986764)

Maria Sanchez Aponte (+32 22981035)

1 :

Mezinárodní organizace pro migraci, 2010. Zpráva o celosvětové migraci – Budoucnost migrace: budování kapacit pro dosažení změny.


Side Bar