Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 22 май 2013 г.

Превръщане на миграцията в движеща сила на развитието

Европейската комисия представя вижданията си за това как миграцията и мобилността могат да допринесат за приобщаващо икономическо и социално развитие и как да се засили световното сътрудничество в тази област.

Съобщението на Комисията „Оптимизиране на въздействието на миграцията върху развитието“ ще послужи за основа за обща позиция на ЕС и неговите държави членки по време на Диалога на високо равнище по въпросите на международната миграция и развитието, организиран от Общото събрание на ООН на 3 – 4 октомври 2013 г. Проявата ще предостави уникална възможност на политиците и работещите в тази област да обсъдят как да работят за формулирането на глобална програма за ефективно, приобщаващо и основано на зачитането на правата управление на миграцията и да набележат мерки за насърчаване на ролята на мигрантите като фактор за иновации и развитие.

„Миграцията и мобилността са ключови движещи сили на устойчивото развитие, но сътрудничеството в световен мащаб трябва да се засили. Диалогът на високо равнище, организиран от ООН през октомври, ще предостави уникална възможност да се постигне напредък по отношение на глобалната програма в областта на миграцията и развитието и да се насърчат конкретни мерки със значителен принос в живота на мигрантите“, заяви комисарят в областта на вътрешните работи Сесилия Малмстрьом.

Андрис Пиебалгс, комисар по въпросите на развитието, подчерта, че „миграцията трябва да бъде разглеждана като движеща сила за приобщаващо икономическо, социално и екологично развитие и в това ѝ качество да бъде включена като приоритет в програмата за развитие за периода след 2015 г.“.

С цел насърчаване на миграцията и мобилността като движеща сила за развитие на страните с ниски и средни доходи, които мигрантите напускат или в които отиват, Комисията призовава всички заинтересовани страни да се възползват от възможностите и да се борят с предизвикателствата, свързани с международната миграция, и по-конкретно да:

  1. гарантират, че в стратегиите за развитие миграцията и мобилността се признават за „фактори, способстващи развитието“;

  2. зачитат достойнството и утвърждават основните и човешките права на мигрантите независимо от техния правен статут;

  3. отделят по-голямо внимание на взаимовръзките между изменението на климата, влошаването на състоянието на околната среда и миграцията;

  4. отчитат предизвикателствата пред градовете и градските райони, свързани с нарастващата урбанизация и миграция;

  5. подобрят управлението на миграцията чрез двустранно и регионално сътрудничество, включително с участието на гражданското общество;

  6. подпомагат международната и регионалната мобилност на работниците.

Освен това Комисията предлага как ЕС да предприеме по-амбициозен подход към миграцията и развитието в собствените си политики и практики, по-конкретно чрез глобалния подход към миграцията и мобилността и Програмата за промяна – политиката на ЕС в областта на развитието. Определени са редица нови приоритети, за да се обърне по-задълбочено внимание на ролята на миграцията и мобилността по отношение на устойчивото развитие. Сред тях са насърчаване на управлението на миграцията и на отчитането на нейното въздействие върху развитието сред развиващите се страни и интегриране на миграцията в програмата за развитие. Комисията също така се ангажира да увеличи подкрепата за инициативи в областта на миграцията и развитието, включително като помага на страните от ЕС да насърчават управлението на миграцията.

Контекст

Общият брой на международните мигранти е нараснал от 150 млн. души през 2000 г. до 214 млн. души през 2010 г.1 Над половината от тези мигранти пребивават в държави с ниски и средни доходи и много развиващи се страни са едновременно страни на произход и крайна цел за мигранти. Тази нарастваща регионална и глобална мобилност създава възможности, например за намаляване на бедността и иновации. Тя обаче изисква също така ефективно управление, за да се намери решение на предизвикателства като „изтичането на мозъци“ (емигрирането на образовани хора), експлоатацията на мигрантите и последиците от миграцията за урбанизацията.

Със своя глобален подход към миграцията и мобилността ЕС е разработил балансирана и всеобхватна външна политика относно миграцията, в която миграцията и развитието са една от четирите оперативни приоритетни области. Миграцията е специфичен приоритет и в Програмата на ЕС за промяна – плана на Комисията за пренасочване на работата в областта на развитието към тези държави и сектори, които имат най-голяма нужда от подкрепа.

ЕС е най-големият донор на помощ за развитие в света и през следващите години ще продължи да предоставя значителна подкрепа. Миграцията е приоритетна тема в рамките на сътрудничеството на ЕС за развитие. Между 2004 г. и 2012 г. Комисията е отпуснала почти 1 млрд. евро за повече от 400 проекта, свързани с миграцията.

Диалогът на високо равнище по въпросите на международната миграция и развитието, организиран от ООН, ще се състои на 3 – 4 октомври 2013 г. ЕС ще бъде представляван от комисар Сесилия Малмстрьом.

Диалогът има за цел да се набележат конкретни мерки за подобряване на съгласуваността и сътрудничеството на всички равнища с оглед на увеличаване на ползите от международната миграция както за мигрантите, така и за държавите, и на укрепване на връзките ѝ с развитието. Той се провежда в контекста на изготвянето на програмата на ООН за развитие за периода след 2015 г.

Дискусиите в рамките на Диалога на високо равнище ще са насочени към:

  1. извършване на оценка на последиците от международната миграция за устойчивото развитие и набелязване на подходящи приоритети с оглед на изготвянето на рамката за развитие за периода след 2015 г.;

  2. определяне на мерки за гарантиране на зачитането и защитата на човешките права на мигрантите, особено жените и децата, за предотвратяване и борба с незаконното превеждане през граница на мигранти и с трафика на хора, както и за осигуряване на съобразена с правилата, законна и безопасна миграция;

  3. укрепване на партньорствата и сътрудничеството по въпросите на международната миграция, механизмите за ефективно интегриране на миграцията в политиките за развитие и насърчаване на съгласуваността на всички равнища;

  4. международната и регионалната мобилност на работниците и нейното въздействие върху развитието.

Полезни връзки

Уебсайт на комисар Сесилия Малмстрьом

Следвайте комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следвайте ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

Материали за медиите относно глобалния подход към миграцията и мобилността — IP/11/1369 и MEMO/11/800

Материали за медиите относно Програмата за промяна – IP/11/1184 и MEMO/11/696

Уебсайт на комисар Андрис Пиебалгс

Уебсайт на ГД „Развитие и сътрудничество“

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

1 :

Световен доклад за миграцията (2010 г.) – Бъдещето на миграцията: изграждане на капацитет за промяна, МОМ, 2010 г.


Side Bar