Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT EL RO

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 21. mája 2013

Politika súdržnosti: čo najlepšie využitie finančných prostriedkov EÚ na rast a zamestnanosť – pomoc zo strany Komisie

Európska komisia dnes navrhla opatrenia na pomoc krajinám zasiahnutým krízou, ktoré sa týkajú využitia veľmi potrebných finančných prostriedkov EÚ. Spomínané opatrenia by týmto členským štátom pomohli riešiť problém nezamestnanosti mládeže, podporovať malé a stredné podniky a financovať kľúčové projekty v rámci infraštruktúry. Bez navrhovaného opatrenia by totiž mohli prísť o investície v oblasti politiky súdržnosti zamerané na rast, či už pre nedostatok času na využitie prostriedkov alebo pre problematické hľadanie vnútroštátnych a súkromných partnerov na spolufinancovanie v súčasnej hospodárskej situácii. Návrh podnietený žiadosťami zo strany vlád členských štátov EÚ a Európskej rady bude predložený na schválenie Európskemu parlamentu a Rade ministrov EÚ.

Prvé opatrenie by mohlo urýchliť poskytnutie investícií podporujúcich rast v prospech Grécka, Cypru a Portugalska vo výške 500 mil. EUR. To by mohlo zvýšiť prostriedky EÚ na investície v oblasti politiky súdržnosti a umožniť nižší národný podiel. Tým by sa predĺžila dohoda o spolufinancovaní z decembra 2011 na ďalšie dva roky. Takisto by sa zmiernil tlak vyvíjaný na štátne rozpočty, čo však neznamená ďalšie prostriedky od EÚ.

Druhé opatrenie, ktoré bolo dnes navrhnuté, by Rumunsku a Slovensku poskytlo viac času na využitie finančných prostriedkov v oblasti politiky súdržnosti. Tým by sa umožnil lepší výber a implementácia strategických projektov, napríklad na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a zamestnanosti mladých ľudí.

K návrhu sa vyjadril Johannes Hahn, komisár pre regionálnu politiku: „Európska komisia je pripravená prejaviť solidaritu a flexibilitu tým, ktorých výrazne zasiahla kríza, aby sa opäť mohli vydať na cestu rastu. Politika súdržnosti je jedným z hlavných nástrojov Únie na tento účel. Špecifické opatrenia, ktoré sme dnes prijali, pomôžu týmto krajinám využiť investície potrebné na vytvorenie udržateľných pracovných pozícií prostredníctvom podpory malých a stredných podnikov a pomoci pri získavaní finančných prostriedkov, na podporu mladých ľudí, aby získali prácu, a na podporu inovácie a výskumu. Toto opatrenie bude prospešné nielen pre samotné krajiny ale aj pre Európu ako celok. Mal by som však dodať, že hoci tento návrh poskytuje štátom voľnosť, nesmie nahrádzať reformy a urýchlené využitie finančných prostriedkov.“

László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, dodal: „Mimoriadne okolnosti, ktoré nás viedli k zvýšeniu podielu EÚ na výdavkoch v rámci politiky súdržnosti v krajinách zapojených do programu, nanešťastie stále pretrvávajú. Opatrenie úspešne podporilo využívanie finančných prostriedkov EÚ na investície zamerané na rast a máme dobrý dôvod na jeho rozšírenie. Čo sa týka Rumunska a Slovenska, návrh, ktorý nadväzuje na rozhodnutia Európskej rady, dáva spomínaným krajinám možnosť investovať finančné prostriedky EÚ tam, kde je to najviac potrebné. Tieto krajiny by to mali vnímať ako podnet na posilnenie reforiem a investičného úsilia."

KONTEXT

V dôsledku pôvodného opatrenia na zvýšenie spolufinancovania EÚ z roku 2011 sa krajinám najvýraznejšie zasiahnutým krízou: Írsko, Maďarsko, Lotyšsko, Grécko, Portugalsko a Rumunsko na ich žiadosť dočasne zvýšili prostriedky zo spolufinancovania EÚ až o 10 percentuálnych bodov do konca roku 2013.

Opatrenie nepredstavuje nové financovanie, umožňuje však ľahšiu implementáciu finančných prostriedkov viazaných v rámci politiky súdržnosti EÚ. Prostriedky EÚ sa zvýšia na maximálne 95 %, čím sa zníži požiadavka vnútroštátneho spolufinancovania len na 5 %. Znamená to, že v roku 2014 budú predstavovať zhruba 500 mil. EUR – 400 mil. EUR pre Grécko, 100 mil. EUR pre Portugalsko a 20 mil. EUR pre Cyprus (očakáva sa, že tieto krajiny získajú finančnú pomoc v rámci programu makroekonomických úprav v roku 2014).

Druhé opatrenie v tomto návrhu reaguje na žiadosť Európskej rady z februára týkajúcu sa budúceho rozpočtu EÚ, na základe ktorej by Komisia mala preskúmať spôsoby na uľahčenie využitia finančných prostriedkov EÚ zo strany Rumunska a Slovenska.

Prostriedky v rámci politiky súdržnosti sú rozdelené na ročné sumy, ktoré je potrebné využiť v priebehu dvoch alebo troch rokov v závislosti od krajiny. Pravidlo je známe pod názvom „N+2 alebo N+3“, kde N predstavuje rok, v ktorom boli peniaze pridelené. Akákoľvek čiastka z ročnej sumy, o ktorú členský štát v rámci príslušného obdobia nepožiada, bude automaticky odpočítaná z pridelenej sumy a vráti sa do celkového rozpočtu EÚ.

Dnešným návrhom Komisie sa pravidlo N+3 predlžuje pre Rumunsko a Slovensko, ktorého platnosť by sa v opačnom prípade skončila v roku 2013. Dáva im väčšiu voľnosť na využitie a vrátenie finančných prostriedkov EÚ a znižuje riziko ich straty.

Ďalšie informácie

Zvýšenie mier spolufinancovania fondov EÚ – podpora oživenia európskeho hospodárstva IP/11/942

Komisia prijala plán na preprogramovanie 21 mil. EUR z regionálnych fondov na rast a zamestnanosť na Cypre IP/13/374

Kontaktné osoby:

Shirin Wheeler (+32 2296 6565) (Mob +32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2299 3310)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07) (Mob +32 4989 94107)

Cécile Dubois (+32 2295 1883)


Side Bar