Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Komunikat prasowy

Bruksela, 17 maja 2013 r.

Komisja zapowiada możliwość wprowadzenia środków przeciw Wyspom Owczym w związku z połowami śledzia

Komisja Europejska powiadomiła organy Wysp Owczych odpowiedzialne za rybołówstwo o zamiarze przyjęcia środków wspierających zrównoważony charakter połowów śledzia dzielonych przez UE z Wyspami Owczymi. Powiadomienie to jest wstępnym krokiem, którego celem jest umożliwienie Wyspom Owczym przedstawienie swojego stanowiska przed rozpoczęciem procedury. Wspomniane środki mogą obejmować ograniczenia w zakresie przywozu śledzia i gatunków powiązanych odławianych przez podmioty z Wysp Owczych oraz ograniczenia dostępu statków z Wysp Owczych do portów w UE z wyjątkiem dostępu umotywowanego względami bezpieczeństwa.

Stado śledzia atlantycko-skandynawskiego jest odławiane przez Norwegię, Federację Rosyjską, Islandię, Wyspy Owcze i Unię Europejską zgodnie z środkami zarządzania stadem ustanowionymi wspólnie w drodze konsultacji między tymi państwami. Wyspy Owcze wycofały się z konsultacji w sprawie zarządzania stadem dotyczących roku 2013 i oświadczyły, że zamierzają ustanowić odrębną kwotę na poziomie o 145 proc. wyższym od kwoty przysługującej im za 2012 r. Miało to miejsce w sytuacji, w której wszystkie pozostałe strony zainteresowane połowami przystały na zmniejszenie przysługujących im kwot o 26 proc. w celu ochrony stada.

Działanie to poważnie zagraża trwałości stada i znacznie ogranicza możliwość jego odbudowy. Omawiane tu działanie Komisji ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju i uniknięcie załamania się stada, co dla wielu rybaków i ich rodzin byłoby równoznaczne z utratą dochodów. Działanie to opiera się na rozporządzeniu (UE) nr 1026/2012, w którym przewiduje się przyjęcie środków przeciwko państwom, które nie wywiązują się z zobowiązań do współpracy z UE w zakresie zarządzania stadami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania i przyjmują środki zarządzania, które zagrażają stadom ryb.

Wyspy Owcze są terytorium autonomicznym w ramach Królestwa Danii i nie należą do Unii Europejskiej.

Kontakt :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar