Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 16. mája 2013

Šesť nových vedeckých zoskupení na podporu Podunajskej stratégie

Európska komisia spolu s vedcami a tvorcami politík zo 14 krajín podunajskej oblasti dnes predstavila šesť vedeckých zoskupení, ktoré majú podporiť hospodársky rozvoj regiónu. Šesť zoskupení sa zameria na tieto témy: voda, pôda, bioenergia, vzduch, výmena a harmonizácia údajov a inteligentná špecializácia. Zoskupenia predstavené na dnešnom zasadnutí na vysokej úrovni v Bratislave poskytnú vedecké dôkazy, ktoré podporia Podunajskú stratégiu a posilnia vedeckú spoluprácu v celom regióne. Na oficiálnom predstavovaní sa dnes zúčastnili okrem iných aj slovenský premiér Róbert Fico a podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič (MEMO/13/441).

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič vo svojom prejave prehlásil: „Cieľom stratégie EÚ pre podunajskú oblasť je zvýšiť rast a počet pracovných miest v regióne prostredníctvom lepších politík a lepšieho financovania. Veda nám v tom môže veľmi pomôcť, a to tak, že tvorcom politík poskytne dôkazmi podložené údaje a umožní im prijímať kvalifikované rozhodnutia v prospech regiónu, ktorý sa vyznačuje obrovskou geopolitickou a hospodárskou rôznorodosťou.“

Máire Geoghegan-Quinnová, európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu, dodala: „Je to vynikajúci príklad nadnárodnej spolupráce v oblasti vedy a tvorby politík, ktorou sa stanovuje referenčná úroveň pre EÚ i mimo nej. Tieto zoskupenia môžu povzbudiť vedeckú a hospodársku výkonnosť v tomto regióne.“

Zoskupenia zamerané na vodu, pôdu, bioenergiu a vzduch sa budú týmito kľúčovými zdrojmi zaoberať z hľadiska zistených potrieb: ochrany životného prostredia, zavlažovania a rozvoja poľnohospodárstva a energetiky. Zoskupenie pre údaje má uľahčiť výmenu a harmonizáciu jasných a porovnateľných údajov v oblastiach, ako sú biodiverzita, riečna morfológia, riziko záplav a sucha, pôdy, plodiny, energetické zdroje a potenciál. Zároveň zriadi spoločný prístup k údajom pre celý región, ktorého prvá prevádzková verzia by mala byť dostupná v decembri tohto roku. Zoskupenie pre inteligentnú špecializáciu bude skúmať možnosti, ako sústrediť zdroje na kľúčové vedecké priority založené na hospodárskom potenciáli podunajskej oblasti namiesto prílišného rozdrobovania snáh a investícií.

Vďaka týmto zoskupeniam sa spoja vedecké komunity 14 podunajských krajín vrátane väčšiny akadémií vied v regióne, Podunajskej rektorskej konferencie (ktorá združuje 54 univerzít) a mnohých ďalších výskumných organizácií. Partneri sa zapoja do zoskupení podľa vlastného výberu a podľa svojich priorít a odborných znalostí. Zúčastniť sa môžu aj iné zainteresované strany. Zoskupenia posilnia spoluprácu nielen medzi vedcami, ale aj medzi vedcami a tvorcami politík a podporia dôslednejšie využívanie výsledkov vedeckého výskumu pri tvorbe politík. Zatiaľ čo vedecká komunita sa bude pravidelne stretávať, tvorcovia politík budú informovaní o dosiahnutých výsledkoch raz ročne.

Súvislosti

Z radov politických zástupcov boli dnes v Bratislave prítomní aj: námestník ministra pre strategické záležitosti maďarského ministerstva hospodárstva Zoltán Cséfalvay, rakúsky federálny minister pre vedu a výskum Karlheinz Töchterle, zástupca rumunského ministra pre vysokoškolské vzdelávanie, vedecký výskum a technologický rozvoj Mihnea Costoiu a členka Európskeho parlamentu Edit Herczogová.

Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť bola predstavená v roku 2011 (IP/11/472) v nadväznosti na žiadosť, ktorú dva roky predtým podali vlády štátov EÚ. Zameriava sa na štyri priority: prepojenie podunajskej oblasti, ochrana životného prostredia, rast prosperity a posilnenie regiónu. Európska komisia nedávno uverejnila správu o pokroku stratégie pre podunajskú oblasť (IP/13/307), v ktorej vyzýva k zvýšeniu úsilia po sľubnom začiatku. Inteligentné a strategické investície sú pre región potrebné na udržanie konkurencieschopnosti, využijúc miestne silné stránky a účinnejšie a lepšie kombinované využívanie európskych vnútroštátnych a regionálnych verejných fondov. Región musí mať strategické výdavkové priority a musí odstrániť prekážky inovácie s cieľom v plnej miere využiť potenciál regiónu a vytvárať vysokokvalitné pracovné miesta.

V novembri 2011 spustilo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) iniciatívu nazvanú „Vedecká podpora Podunajskej stratégie“, ktorá sa zameriava na tieto štyri priority: ochrana životného prostredia, zavlažovanie a rozvoj poľnohospodárstva, splavnosť a výroba energie.

Podunajská oblasť zahŕňa 14 krajín: Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Českú republiku, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu, Ukrajinu a Moldavsko. V tejto oblasti žije viac ako 100 miliónov ľudí.

Odkazy

Druhá konferencia na vysokej úrovni v rámci iniciatívy „Vedecká podpora Podunajskej stratégie“ (Bratislava, 16. mája 2013) a ďalšie informácie o kľúčových zoskupeniach:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2470&obj_id=4480&dt_code=EVN&lang=en

Materiály z vedeckého zasadnutia: účastníci, zápisnice, prezentácie a správy (marec 2013):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=16440&dt_code=NWS&lang=en&ori=HLN

Prvá konferencia na vysokej úrovni v rámci iniciatívy „Vedecká podpora Podunajskej stratégie“ (Brusel, 24. apríla 2013):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3910&obj_id=4120&dt_code=EVN&lang=en&ori=HLN

Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

Kontaktné osoby:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 22955604)


Side Bar