Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 16. maijā

Donavas reģiona attīstības stratēģijas atbalstam izveidotas sešas jaunas zinātniskās kopas

Eiropas Komisija kopā ar 14 Donavas reģiona valstu zinātniekiem un politikas veidotājiem šodien atklāja sešas zinātniskās kopas, kuru mērķis ir atbalstīt šā reģiona ekonomisko izaugsmi. Zinātniskajās kopās galvenā uzmanība tiks pievērsta ūdenim, zemei un augsnei, bioenerģijai, gaisam, datu apmaiņai un saskaņotībai un pārdomātai specializācijai. Šodien augsta līmeņa sanāksmē Bratislavā prezentētās zinātniskās kopas nodrošinās zinātnisku pamatojumu Donavas reģiona stratēģijai, kā arī veicinās zinātnisko sadarbību visā reģionā. Atklāšanas pasākuma apmeklētāju vidū bija arī Slovākijas premjers Roberts Fiko un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs (MEMO/13/441).

Savā uzrunā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs sacīja: Eiropas Savienības stratēģija Donavas reģionam tiecas sekmēt izaugsmi un nodarbinātību visā reģionā, šim mērķim izmantojot labāku politikas veidošanu un finansējumu. Zinātniskā pieeja var būt ļoti noderīga, jo ar tās palīdzību politikas veidotāji iegūst ar pierādījumiem pamatotus datus, kuri tiem nepieciešami, lai pieņemtu informētus lēmumus attiecībā uz reģionu, kas var lepoties ar ievērojamu ģeopolitisko un ekonomisko daudzveidību.

Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: Šis ir izcils zinātniskās un politiskās pārrobežu sadarbības piemērs, no kura var mācīties gan Eiropas Savienībā, gan plašākā mērogā. Šīs kopas var uzlabot reģiona zinātniskās un saimnieciskās darbības rezultātus.

Zinātniskās kopas, kas pēta ūdeni, zemi un augsni, bioenerģiju un gaisu, šos svarīgos resursus aplūkos saistībā ar apzinātām vajadzībām, proti, vides aizsardzību, apūdeņošanu un lauksaimniecības attīstību un enerģētiku. Datu apmaiņas zinātniskā kopa ir izveidota, lai veicinātu skaidru un salīdzināmu datu apmaiņu un saskaņotību tādās jomās kā bioloģiskā daudzveidība, upju morfoloģija, plūdu un sausuma risks, augsnes, kultūraugi, energoresursi un to potenciāls. Tajā izveidos arī kopīgu datu piekļuves punktu visam reģionam; tā sākotnējā versija varētu kļūt pieejama līdz šā gada decembrim. Pārdomātas specializācijas zinātniskā kopa pētīs, kā koncentrēt resursus uz zinātniskajām prioritātēm, kuru pamatā ir Donavas reģiona ekonomiskais potenciāls, un izvairīties no neapdomīgas pūliņu un investīciju šķērdēšanas.

Zinātniskajās kopās sadarbosies zinātnes aprindu pārstāvji no 14 Donavas reģiona valstīm, tostarp lielākā daļa reģiona zinātnes akadēmiju, Donavas reģiona rektoru konference (kurā piedalās 54 universitātes) un daudz citu pētniecības organizāciju. Šie partneri pēc izvēles piedalīsies kādā no zinātniskajām kopām atkarībā no tā, kādas ir to prioritātes un kompetence. Dalībai var pieteikties arī citas ieinteresētās personas. Zinātniskās kopas veicinās sadarbību ne vien zinātnieku vidū, bet arī starp zinātniekiem un politikas veidotājiem, kā arī rosinās zinātnisko rezultātu pilnvērtīgāku izmantošanu politikas veidošanā. Zinātnes aprindu pārstāvji tiksies regulāri, savukārt politikas veidotāji par aktualitātēm tiks informēti reizi gadā.

Vispārīga informācija

Atklāšanas pasākumu šodien Bratislavā apmeklē arī Ungārijas valsts ministrs ekonomiskās stratēģijas jautājumos Zoltāns Čēfalvojs (Zoltán Cséfalvay), Austrijas federālais zinātnes un pētniecības ministrs Karlhaincs Tohterle (Karlheinz Töchterle), Rumānijas ministrs augstākās izglītības, zinātniskās pētniecības un tehnoloģiskās attīstības jautājumos Mihnea Kostoiju (Mihnea Costoiu) un Eiropas Parlamenta deputāte Edīte Hercoga (Edit Herczog).

ES stratēģija Donavas reģionam tika sākta 2011. gadā (IP/11/472) pēc divus gadus iepriekš iesniegta ES valdību lūguma. Tai izvirzītas četras prioritātes: sakaru nodrošināšana Donavas reģionā, vides aizsardzība, labklājības nodrošināšana un reģiona nostiprināšana. Eiropas Komisija nesen publicēja Donavas reģiona stratēģijas progresa ziņojumu (IP/13/307), kurā atzinīgi vērtēja līdz šim sasniegto un aicināja palielināt apgriezienus. Lai reģions saglabātu konkurētspēju, gūtu labumu no vietējām priekšrocībām un varētu pilnvērtīgāk izmantot un apvienot valstīm un reģioniem atvēlētos ES līdzekļus, ir nepieciešami pārdomāti un stratēģiski ieguldījumi. Pilnīgi izmantot reģiona potenciālu un veidot kvalitatīvas darbavietas būs iespējams tikai tad, ja tiks noteiktas stratēģiskas izdevumu prioritātes un novērsti šķēršļi, kas apgrūtina inovāciju.

Iniciatīvu “Zinātniskais atbalsts Donavas reģiona stratēģijai” 2011. gada novembrī sāka Eiropas Komisijas iekšējais zinātniskais dienests Kopīgais pētniecības centrs (JRC). Iniciatīva orientēta uz četrām prioritātēm: vides aizsardzību, apūdeņošanu un lauksaimniecības attīstību, kuģošanas iespējām un enerģijas ražošanu.

Donavas reģiona 14 valstis ir Vācija, Austrija, Ungārija, Čehija, Slovākija, Slovēnija, Bulgārija, Rumānija, Horvātija, Serbija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Ukraina un Moldova. Šajā reģionā dzīvo vairāk nekā 100 miljoni cilvēku.

Saites

Otrā augsta līmeņa konference par iniciatīvu “Zinātniskais atbalsts Donavas reģiona stratēģijai” (2013. gada 16. maijā Bratislavā) un sīkāka informācija par galvenajām zinātn
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2470&obj_id=4480&dt_code=EVN&lang=en

Zinātnisko sanāksmju materiāli: dalībnieki, protokoli, prezentācijas un ziņojumi (2013. gada martā):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=16440&dt_code=NWS&lang=en&ori=HLN

Pirmā augsta līmeņa konference par iniciatīvu “Zinātniskais atbalsts Donavas reģiona stratēģijai” (2012. gada 24. augustā Briselē):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3910&obj_id=4120&dt_code=EVN&lang=en&ori=HLN

ES stratēģija Donavas reģionam:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter konts: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar