Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 16. mai 2013

Kuue uue teadusklastriga toetatakse Doonau piirkonna strateegiat

Euroopa Komisjon ning Doonau piirkonna 14 riigi teadlaste ja poliitikakujundajate eestvedamisel tegutseb tänasest kuus teadusklastrit, et toetada piirkonna majandusarengut. Luubi alla võetakse järgmised teemad: vesi; maa ja pinnas; bioenergia; õhk; andmevahetus ja selle ühtlustamine ning arukas spetsialiseerumine. Täna Bratislavas kõrgetasemelisel kohtumisel tutvustatud klastrite abil on võimalik teadusliku tõendusmaterjaliga toetada Doonau piirkonna strateegiat ning soodustada sealset teaduskoostööd. Teiste hulgas osales tänasel avaüritusel Slovakkia peaminister Tema Ekstsellents Robert Fico ja Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič (MEMO/13/441).

Avakõnes märkis Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič järgmist: „ELi Doonau piirkonna strateegia eesmärk on arukama poliitikakujundamise ning rahastamise kaudu soodustada piirkonna majanduskasvu ja luua rohkem töökohti. Teadlased saavad siin abiks olla ning anda meile tõenditel põhinevaid andmeid ja aidata teha teadlikke otsuseid piirkonnas, mis on geopoliitiliselt ja majanduslikult tohutult mitmekesine.”

Euroopa teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn lisas omalt poolt: „ELi Doonau piirkonna strateegia on suurepärane näide riikidevahelisest teadus- ja poliitikakoostööst, millest võiksid võtta eeskuju ka teised ELis ja väljaspool seda asuvad riigid. Selliste klastrite abil on võimalik edendada piirkonna teadus- ja majandustegevust.”

Vee-, maa- ja pinnase-, bioenergia- ja õhuklastris tegeldakse põhiressurssidega, lähtudes seejuures sellistest konkreetsetest vajadustest nagu keskkonnakaitse, niisutus ja põllumajanduse arendamine ning energia. Andmeklastri eesmärk on hõlbustada selgete ja võrreldavate andmete vahetust sellistes valdkondades nagu bioloogiline mitmekesisus, jõe morfoloogia, üleujutus- ja põuaoht, mullad, põllukultuurid ning energiavarud ja -potentsiaal. Tänu sellisele klastrile luuakse kogu piirkonna jaoks ühine andmetele juurdepääsu punkt. Selle esimene variant peaks hakkama tööle käesoleva aasta detsembris. Aruka spetsialiseerumise klastri abil uuritakse, kuidas koondada Doonau piirkonna majanduspotentsiaalil põhinevaid ressursse peamistele teadusprioriteetidele, seejuures liigselt hajutamata vajalikke jõupingutusi ja investeeringuid.

Klastrite abil ühendatakse Doonau-äärse 14 riigi teadusringkonnad, kuhu kuuluvad enamik Doonau piirkonna teadusakadeemiaid, Doonau Rektorite Konverents (milles osaleb 54 ülikooli) ja paljud teised teadusasutused. Koostööpartnerid osalevad valitud klastri(te)s vastavalt oma prioriteetidele ja erialateadmistele. Osaleda võivad ka teised asjahuvilised. Koostööd edendatakse mitte ainult endi teadlaste hulgas, vaid ka teadlaste ja poliitikakujundajate vahel, ning innustatakse teadustöö tulemusi paremini kasutama poliitika kujundamisel. Kui teadusringkonnas on tavaks regulaarselt kohtuda, siis poliitikakujundajad teevad seda vaid kord aastas.

Taust

Tänasest üritusest Bratislavas võtsid ka osa Ungari majandusstrateegiaminister Zoltán Cséfalvay, Austria teadusuuringute minister Karlheinz Töchterle, Rumeenia kõrgharidus-, teadus- ja tehnoloogiaarendusminister Mihnea Costoiu ning Euroopa Parlamendi saadik Edit Herczog.

ELi Doonau piirkonna strateegia käivitati 2011. aastal (IP/11/472), kaks aastat pärast ELi liikmesriikide valitsuste vastavasisulist taotlust. Selles keskendutakse neljale prioriteedile: Doonau piirkonna ühendamine, keskkonnakaitse, jõukuse suurendamine ja piirkonna tugevdamine. Euroopa Komisjon avaldas hiljuti Doonau piirkonna strateegia eduaruande (IP/13/307), milles soovitatakse eduka alguse järel tempot veelgi tõsta. Selleks et olla jätkuvalt konkurentsivõimeline, on piirkonnas vaja teha arukaid ja strateegilisi investeeringuid. Ära tuleks kasutada kohalikke eeliseid ning Euroopa riiklikke ja piirkondlikke rahastamisvahendeid. Piirkonnas tuleb kehtestada strateegilised kuluprioriteedid ning kõrvaldada uuendustegevust takistavad asjaolud, et piirkonna potentsiaali igati ära kasutada ja luua atraktiivseid töökohti.

Euroopa Komisjoni oma teadustalitus, see on Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC), käivitas 2011. aasta novembris algatuse „Doonau piirkonna strateegia teaduslik tugi”. Selles keskendutakse neljale prioriteedile: keskkonnakaitse, niisutus ja põllumajanduse arendamine, laevatatavus ja energiatootmine.

Doonau piirkonna 14 riiki on: Saksamaa, Austria, Ungari, Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Sloveenia, Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia, Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Ukraina ja Moldova. Piirkonnas elab üle 100 miljoni inimese.

Lingid

Algatuse „Doonau piirkonna strateegia teaduslik tugi” teine kõrgetasemeline konverents (Bratislava, 16. mai 2013) ja täiendav teave juhtklastrite kohta:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2470&obj_id=4480&dt_code=EVN&lang=en

Teaduskohtumiste materjalid: osalejad, protokollid, esitlused ja aruanded (märts 2013):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=16440&dt_code=NWS&lang=en&ori=HLN

Algatuse „Doonau piirkonna strateegia teaduslik tugi” esimene kõrgetasemeline konverents (Bratislava, 24. aprill 2012):

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3910&obj_id=4120&dt_code=EVN&lang=en&ori=HLN

ELi Doonau piirkonna strateegia

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter:@ECSpokesScience

Monika Wcislo(+32 2 295 56 04)


Side Bar