Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 24. januára 2013

Výskum a inovácie: Komisia hľadá odborných poradcov pre program Horizont 2020

Európska komisia dnes zverejnila výzvu, ktorej cieľom je osloviť odborníkov zo všetkých oblastí, aby sa zúčastnili na tvorbe agendy programu Horizont 2020, ktorý bude novým programom Európskej únie pre financovanie výskumu a inovácií. Toto je prvý raz, čo Komisia pre svoj výskumný program vyhlásila takúto výzvu. Úlohou poradných skupín bude včas poskytovať vysoko kvalitné poradenstvo týkajúce sa prípravy výziev na predkladanie návrhov v rámci programu Horizont 2020. Tieto skupiny sa budú venovať témam, ktorým občania Európy venujú veľkú pozornosť, ako napr. zmena klímy, výhodnejšia cenová dostupnosť obnoviteľnej energie, zabezpečenie bezpečnosti potravín a vyrovnávanie sa s problémami, ktoré prináša starnutie obyvateľstva. Tieto skupiny budú podporovať dialóg medzi všetkými úrovňami vlády, občianskej spoločnosti a podnikateľskej sféry zo všetkých členských štátov EÚ a ovplyvňovať smerovanie financovania výskumu a inovácií v EÚ od súčasnosti až do roku 2020.

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová uviedla: „Naším cieľom je osloviť čo najväčšie spektrum odborníkov, ktorí nám pomôžu prísť s inovatívnymi nápadmi, dosiahnuť udržateľný rast a vytvoriť nové pracovné miesta. Vďaka tejto transparentnej a inkluzívnej výzve týkajúcej sa programu 2020 môžeme osloviť celú európsku komunitu v oblasti výskumu a inovácií. Rada by som oslovila najmä ženy a jednotlivcov s potrebnou odbornou spôsobilosťou, ktorí sa však zatiaľ nezapojili, aby vyjadrili svoj záujem.“

Poradné skupiny odborníkov začnú pracovať na jar tohto roka tak, aby ich vyjadrenia boli k dispozícii v prípade prvých výziev programu Horizont 2020, ktoré by sa mali uverejniť na konci roka 2013. Jednotlivci a subjekty, ktoré by chceli byť členmi prvých poradných skupín, sa musia zaregistrovať do 6. marca 2013 do 17:00 hod. bruselského času. Výzva na vyjadrenie záujmu zostane v platnosti počas celej existencie programu Horizont 2020, aby sa zabezpečila obnova skupín na konci každého mandátu ich členov.

Jednotlivci môžu prejaviť svoj záujem, pričom môžu vystupovať ako samostatné osoby, zástupcovia kolektívnych záujmových skupín alebo ako zástupcovia organizácií. Podrobnosti o kritériách, ktoré sa budú pri výbere uplatňovať, vrátane profilu odborníkov, sú stanovené vo výzve. Celé znenie výzvy a pokyny týkajúce sa registrácie sú k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Základné informácie

Cieľom programu Horizont 2020 je v záujme budúcnosti Európy podporovať nové myšlienky, zabezpečiť rast a vytváranie pracovných miest. Na rozdiel od minulosti spája všetky existujúce formy podpory v oblasti výskumu a inovácie vrátane činností súvisiacich s inováciami programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a Európskeho inovačného a technologického inštitútu, do jednotného programu financovania. Inteligentné investície do výskumu a inovácií predstavujú priamy stimul pre hospodárstvo, zabezpečujú našu vynikajúcu vedomostnú základňu a pomáhajú našim podnikom, aby v globalizovanom svete boli konkurencieschopnejší. Komisia navrhuje pre program Horizont 2020, ktorý bude prebiehať od roku 2014 do roku 2020, rozpočet v hodnote 80 miliárd EUR.

Horizont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontaktné osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 3388)

Monika Wcislo (+32 2 295 5604)


Side Bar