Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 24. janvārī

Pētniecība un inovācija: Komisija paplašina meklējumus, lai atrastu padomdevējus ekspertus programmai ”Apvārsnis 2020”

Šodien Eiropas Komisija publicē uzaicinājumu visu nozaru speciālistiem iesaistīties nākamās Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas finansēšanas programmas ”Apvārsnis 2020” darba plāna izveidē. Šī ir pirmā reize, kad Komisija publicē šādu uzaicinājumu par ES pētniecības programmu. Padomdevēju grupām vajadzēs sniegt augstas kvalitātes un savlaicīgas konsultācijas, lai sagatavotu programmas ”Apvārsnis 2020” uzaicinājumus iesniegt projektu priekšlikumus. Šīs grupas nodarbosies ar jautājumiem, kas jo īpaši rūp Eiropas pilsoņiem, piemēram, klimata pārmaiņas, atjaunojamo energoresursu cenu samazināšana, pārtikas nekaitīguma nodrošināšana vai novecošanas problēmu risināšana. Tās veicinās dialogu starp visu ES dalībvalstu valsts pārvaldes, pilsoniskās sabiedrības un uzņēmēju līmeņiem un palīdzēs noteikt, kam piešķirt ES pētniecības un inovācijas finansējumu līdz 2020. gadam.

Eiropas Pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: ”Mūsu mērķis ir aptvert iespējami plašāku ekspertu loku, kuri mums palīdzētu izstrādāt novatoriskas idejas, veicinot ilgtspējīgu izaugsmi un izveidojot jaunas darbavietas. Ar šo programmas Apvārsnis 2020 pārredzamo un iekļaujošo uzaicinājumu mēs griežamies pie visiem Eiropas pētniecības un inovācijas kopienas pārstāvjiem. Jo īpaši es vēlētos mudināt, lai interesi izrāda sievietes un personas, kam ir nepieciešamā kompetence, bet kuras līdz šim nav bijušas iesaistītas.”

Padomdevēju ekspertu grupas sāks darbu šā gada pavasarī, sniedzot konsultācijas par pirmajiem ”Apvārsnis 2020” uzaicinājumiem, kurus plānots publicēt līdz 2013. gada beigām. Personām un iestādēm, kas vēlas piedalīties pirmo padomdevēju grupu darbā, ir jāpiesakās līdz 2013. gada 6. marta plkst. 17.00 (pēc Briseles laika). Uzaicinājums izteikt ieinteresētību būs atvērts visu programmas ”Apvārsnis 2020” darbības laiku, lai katra pilnvaru termiņa beigās varētu atjaunināt grupu sastāvu.

Personas var izrādīt ieinteresētību, vai nu darbojoties kā privātpersonas vai kolektīvu interešu grupu pārstāvji, vai kā organizāciju pārstāvji. Sīkāka informācija par atlases kritērijiem un par to, kādu nozaru eksperti ir vajadzīgi, ir izklāstīta uzaicinājumā. Tā pilns teksts un norādījumi par reģistrēšanos pieejami šeit:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts.

Vispārīga informācija

Programmas ”Apvārsnis 2020” mērķis ir veicināt jaunas idejas, izaugsmi un nodarbinātību Eiropas nākotnei. Atšķirībā no iepriekšējās prakses tā vienā finansēšanas programmā apvieno visu pieejamo atbalstu pētniecībai un inovācijai, tostarp ar inovāciju saistītajiem Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas pasākumiem un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (ETI) pasākumiem. Stratēģiski ieguldījumi pētniecībā un inovācijā tiešā veidā stimulē ekonomikas izaugsmi, nostiprina mūsu zināšanu bāzes izcilību un palielina mūsu uzņēmumu konkurētspēju globalizētā pasaulē. Programmai ”Apvārsnis 2020”, kuras darbības laiks būs no 2014. līdz 2020. gadam, Komisija ierosina piešķirt 80 miljardu eiro lielu budžetu.

"Apvārsnis 2020": http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm.

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar