Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 24 януари 2013 г.

Научни изследвания и иновации: Комисията разширява търсенето на съветници експерти за „Хоризонт 2020“

Днес Европейската комисия отправи покана към експерти от всички области да участват в изготвянето на дневния ред на „Хоризонт 2020“ — бъдещата програма на Европейския съюз за финансиране на научните изследвания и иновациите. Комисията за пръв път отправя такава покана за своята програма за научни изследвания. Ще бъдат създадени консултативни групи, които своевременно ще предлагат съвети на високо експертно равнище при подготовката на покани за представяне на предложения за проекти по „Хоризонт 2020“. Групите ще работят по темите, които предизвикват най-голяма загриженост у европейските граждани, като изменението на климата, осигуряването на по-достъпна енергия от възобновяеми източници, гарантирането на безопасността на храните или справянето с предизвикателствата, свързани със застаряването на населението. Те ще насърчават диалога между всички равнища на управление, гражданското общество и стопанския сектор от всички държави — членки на ЕС, и от тази година до 2020 г. ще участват при определянето на областите, в които да се насочи финансирането на научноизследователската дейност и иновациите от страна на ЕС.

Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: „Нашата цел е да достигнем до възможно най-широк кръг експерти, които ще ни помогнат да създадем новаторски идеи и да осигурим устойчив растеж и нови работни места. С публикуването на настоящата прозрачна и отворена за всички покана за участие в подготовката на „Хоризонт 2020“ се обръщаме към цялата общност на работещите в областта на научните изследвания и иновациите в Европа. По-специално бих желала да насърча жените и всички специалисти с необходимите експертни знания, които досега не са участвали в такива инициативи, да заявят интереса си“.

Съставените от експерти консултативни групи ще започнат работата си през пролетта на тази година, за да предоставят своевременно съвети за първата вълна от покани за представяне на предложения за „Хоризонт 2020“, които се очаква да бъдат обявени до края на 2013 г. Гражданите и организациите, които желаят да участват в първите консултативни групи, могат да се регистрират до 17 часа местно време (Брюксел) на 6 март 2013 г. Поканата за изразяване на интерес ще остане отворена за целия срок на действие на програма „Хоризонт 2020“ с оглед на подновяването на групите след завършването на отделните мандати.

Гражданите могат да заявят интереса си като частни лица, като представители на групи за защита на колективни интереси или като представители на организации. Подробности за критериите, въз основа на които ще се извършва подборът на експерти, а също за техния профил, са посочени в поканата. Пълният текст и насоките за регистрация могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts

Контекст

С програмата „Хоризонт 2020“ се цели да се насърчи създаването на идеи и да се стимулират растежът и разкриването на работни места за бъдещето на Европа. Програмата поставя ново начало, като всички съществуващи помощи за научни изследвания и иновации, включително дейностите за подпомагане на иновациите от рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, а също и дейностите на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), се обединяват в една-единствена програма за финансиране. Интелигентното инвестиране в научноизследователската дейност и иновациите пряко стимулира икономиката, гарантира запазването на отличната ни база от знания и подпомага европейските предприятия да бъдат по-конкурентоспособни в глобализирания свят. Комисията предлага бюджет в размер на 80 млрд. евро за програмата „Хоризонт 2020“, която ще се осъществява от 2014 г. до 2020 г.

„Хоризонт 2020“: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

За контакти:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar