Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 16 май 2013 г.

Засиленото сътрудничество в ЕС води до по-голяма безопасност на потребителите

През 2012 г. страните от ЕС са предприели общо 2278 мерки срещу опасни нехранителни продукти и са уведомили за тях чрез системата на Съюза за бърз обмен на информация (RAPEX). Това увеличение на предупрежденията с 26 % спрямо 2011 г. може да се обясни с по-доброто правоприлагане от страна на съответните органи в държавите от ЕС.

RAPEX е системата на ЕС за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти между страните членки и Комисията. Нейната роля е бързо да разпространява информация за потенциално опасни потребителски изделия. Това позволява възможно най-ранно откриване и отстраняване от пазарите в ЕС на продукти, които могат да крият риск за потребителите – като например неотговарящи на стандартите за безопасност детски облекла, текстилни изделия и електроуреди.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и политиката за потребителите Тонио Борг заяви: „Благодарение на по-силното сътрудничество в ЕС потребителите могат да разчитат на повишена безопасност на вътрешния пазар. Европа постоянно демонстрира повишена способност да защитава всички европейски граждани от опасни нехранителни продукти. Системата RAPEX е ключов елемент в усилията на ЕС за защита на потребителите. Резултатите от правоприлагащите действия през 2012 г. показват повишена бдителност, но винаги трябва да се стремим към подобрение. Затова по-рано през годината Комисията представи нови законодателни предложения относно безопасността на продуктите и наблюдението на пазара“.

Кои продукти крият рискове?

През 2012 г. основните категории продукти, за които се е наложило вземането на коригиращи мерки, са били облеклата, текстилните изделия и модните артикули (34 %), следвани от играчките (19 %). Сред свързаните с тези продукти рискове, за които най-често е уведомявано, са химични рискове, рискове от задушаване и от наранявания.

Рисковете от наранявания и задушаване се откриват често при детски облекла с връзки или шнурове, например бански костюми. Някои други примери за забранени в ЕС през 2012 г. продукти са: продукт за избелване на кожата, съдържащ хидрокинон (неговата употреба е забранена в козметични изделия и продукти за поддържане на личната хигиена), както и пластмасова кукла, 38,5 % от която е диетилхексил фталат (DEHP) – вещество, криещо химичен риск. Предприятията трябва да се уверят, че тези добре известни рискове са взети предвид, преди да произвеждат даден продукт.

Откъде идват опасните продукти?

Все още най-много предупреждения се отправят във връзка с произведени в Китай стоки. Миналата година 58 % от уведомленията за представляващи сериозен риск продукти, са се отнасяли до изделия, внесени от Китай.

За да се подобри положението, ЕС си сътрудничи с Китай в областта на обмена на информация между съответните органи и по комуникационни дейности. ЕС и Китай скоро ще представят серия видеоклипове, предназначени за китайските производители и европейските вносители, в които се предоставя информация за безопасността на продуктите.

RAPEX 2012 в цифри

2,278 брой на уведомленията

30 брой на участващите страни (ЕС + Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)

5-те категории продукти, за които през 2012 г. най-често са изпращани уведомления:

34% Облекло, текстилни изделия и модни артикули;

19% Играчки;

11% Електроуреди и електрическо оборудване;

8% Моторни превозни средства;

4% Козметични продукти

Уведомления по страна на произход на продуктите, за които се отнасят:

58 % — Китай, включително Хонконг;

17 % — ЕС-27 и страните от Европейското икономическо пространство;

11 % — неизвестни;

14 % — други.

За повече информация, моля, вижте:

MEMO/13/438

Връзка към нашия уебсайт: http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

За контакти :

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)


Side Bar