Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 16 maj 2013

Utsläppshandel: Under 2012 fortsatte utsläppen att minska, men överskottet av utsläppsrätter ökade

Utsläppen av växthusgaser från anläggningar som deltar i EU:s system för handel med utsläppsrätter minskade med 2 % förra året enligt uppgifter som registreras i unionsregistret.

Den goda nyheten är att utsläppen återigen minskade under 2012, säger klimatkommissionär Connie Hedegaard. – De dåliga nyheterna är att obalansen mellan utbud och efterfrågan har förvärrats ytterligare, till stor del beroende på ett rekordartat utnyttjande av internationella krediter. I början av fas 3 ser vi ett överskott på nästan två miljarder utsläppsrätter. Europaparlamentet och rådet måste alltså agera snabbt när det gäller en frysning av utsläppsrätterna.

Utsläppsdata för 2012

EU:s utsläppshandelssystem omfattar mer än 12 000 kraftverk och tillverkningsanläggningar i de 27 EU-länderna, Norge och Liechtenstein och från och med 2012 även utsläpp från flygbolag som flyger mellan flygplatser i dessa länder och till nära sammanlänkade områden. De kontrollerade utsläppen av växthusgaser från stationära anläggningar1 har fortsatt att minska. De krympte till 1 867 miljoner ton koldioxidekvivalenter förra året, cirka 2 % under 2011 års nivå för anläggningar. De kontrollerade utsläpp som rapporteras av flygbolag uppgår till nästan 84 miljoner ton.

Nästan alla anläggningar följer reglerna

Kontrollerna visar att företagen fortfarande i mycket hög grad följer reglerna för EU:s utsläppshandelssystem. Endast så lite som en procent av de deltagande anläggningarna hade underlåtit att överlämna utsläppsrätter för sina utsläpp under 2012 när tidsfristen löpte ut den 30 april 2013. I de fallen är det oftast fråga om mindre anläggningar som tillsammans svarar för mindre än en procent av de utsläpp som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem.

Första året med utsläppsansvar för luftfartygsoperatörer

Luftfartygsoperatörer som står för mer än 98 % av 2012 års utsläpp från luftfart som omfattas av EU:s utsläppshandel har lyckats att vidta de nödvändiga åtgärderna för att uppfylla kraven i lagstiftningen om EU:s utsläppshandelssystem. I enlighet med bestämmelserna i beslutet om tillfälligt undantag (”stop the clock”)2 får luftfartygsoperatörer begränsa sitt ansvar för 2012 till flygningar endast inom Europa. De kan också gå ett steg längre genom att senast den 27 maj återlämna gratis utsläppsrätter för flygningar utanför Europa.

Alla fall av bristande efterlevnad kommer att granskas av de behöriga myndigheterna i de ansvariga medlemsstaterna i enlighet med etablerade förfaranden.

Överskottet av utsläppsrätter fördubblades 2012

I slutet av 2011 uppgick överskottet av utsläppsrätter till cirka 950 miljoner euro. En kombination av användning av internationella krediter, utauktionerade fas 2-utsläppsrätter och återstående utsläppsrätter i reserven för nya deltagare, försäljning av fas 3-utsläppsrätter för att skaffa fram medel för programmet NER300 och tidig utauktionering av utsläppsrätter för fas 3 hade gett ett ackumulerat överskott på nästan två miljarder utsläppsrätter i slutet av 2012.

Bakgrund

Inom EU:s utsläppshandelssystem är anläggningarna skyldiga att för varje år lämna in kontrollerade utsläppsuppgifter till medlemsländernas register. För 2012 gjordes uppgifterna tillgängliga för allmänheten på EU:s transaktionsförteckning den 2 april. Från och med den 15 maj innehåller EU:s transaktionsförteckning också uppgifter om efterlevnad med information om huruvida anläggningarna har fullgjort sina skyldigheter att överlämna ett antal utsläppsrätter som motsvarar fjolårets kontrollerade utsläpp.

Den andra handelsperioden inom EU:s utsläppshandel inleddes den 1 januari 2008 och löpte fem år till och med den 31 december 2012. Perioden sammanföll med den period under vilken industriländerna måste nå sina utsläppsmål enligt Kyotoprotokollet. EU:s utsläppshandelssystem har omarbetats rejält inför den tredje handelsperioden, som började den 1 januari 2013 och löper fram till 2020. Lagstiftningen om översyn av direktivet om utsläppshandel antogs den 23 april 2009 som en del av EU:s klimat- och energipaket (IP/09/628) och innehåller reviderade regler för EU:s system för utsläppshandel 2012–2020 och därefter.

Läs mer:

Webbplats för EU:s transaktionsförteckning: http://ec.europa.eu/environment/ets/

Registerwebbplats för generaldirektoratet för klimatpolitik på Europaservern:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/index_en.htm

Det omarbetade utsläppshandelssystemet och vanliga frågor:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/faq_en.htm

Luftfart och ”stop the clock”-beslutet:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Sammanfattning av tilldelningar och kontrollerade utsläpp

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/compliancetable1_en.pdf

Kontaktpersoner:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Bilaga I

Kraftigt ökad användning av internationella krediter

Sedan 2008 har lagstiftningen om EU:s utsläppshandelssystem tillåtit att anläggningar överlämnar internationella utsläppsminskningskrediter som erhållits genom Kyotoprotokollets flexibla mekanismer för att kompensera för en del av sina utsläpp.

Under 2012 användes det största antalet internationella krediter någonsin — över 500 miljoner — för förenlighetssyften i EU:s utsläppshandelssystem. Detta är 26 % av den totala mängden överlåtelser under 2012 och omfattar ett rekordstort antal utsläppsminskningsenheter (ERU).

Tillsammans har de certifierade utsläppsminskningarna (CER)3 och utsläppsminskningsenheterna stått för ett utnyttande på cirka 75 % av den kreditkvot på cirka 1,4 miljarder som tilläts för handelsperioden 2008–2012.

Sedan 2008 har de certifierade utsläppsminskningarna stått för 6,9 % av alla överlämnanden. Sammantaget har EU:s utsläppshandelssystem stått för användningen av 670 miljoner certifierade utsläppsminskningar, varav 63 % från projekt i Kina och 16 % från Indien.

Utsläppsminskningsenheterna stod för 3,9 % av alla överlämnanden mellan 2008 och 2012. Sedan 2008 har totalt 378 miljoner euro utsläppsminskningsenheter använts inom EU:s utsläppshandelssystem. Med tanke på de kommande begränsningarna lämnades 285 miljoner utsläppsminskningsenheter in för utsläpp under 2012, vilket är mer än 14 % av den totala mängden återlämnanden under 2012.

Totala mängden återlämnanden för fas 2-utsläpp 2008–2012 för anläggningar

9 708 miljoner

100 %

CER och ERU

1 047 miljoner

10,8 %

Gratis utsläppsrätter och utsläppsrätter som förvärvats på auktion

8 661 miljoner

89,2 %

Totala mängden återlämnanden för fas 2-utsläpp 2012 för luftfartygsoperatörer

83 miljoner

100 %

CER och ERU

11 miljoner

13,1 %

Gratis tilldelade utsläppsrätter
eller utsläppsrätter som förvärvats på auktion
4

72 miljoner

86,9 %

1 :

Anläggningar i Cypern och Liechtenstein har ännu inte rapporterat några kontrollerade utsläpp för 2011.

3 :

De utsläppsbegränsande projekt som startats inom ramen för mekanismen för ren utveckling enligt Kyotoprotokollet (CDM) genererar krediter som kallas certifierade utsläppsminskningar (CER).

4 :

Detta inkluderar 2,5 miljoner utsläppsrätter för luftfart som erbjöds på auktion av Tyskland under 2012.


Side Bar