Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 16. maja 2013

Trgovanje z emisijami: leta 2012 so se emisije še naprej zmanjševale, presežek pravic pa naraščal

Po podatkih, evidentiranih v registru Unije, so se emisije toplogrednih plinov iz naprav, ki sodelujejo v sistemu EU za trgovanje z emisijami, lani zmanjšale za 2 %.

Komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je povedala: „Dobra novica je, da so se emisije v letu 2012 znova zmanjšale. Slaba novica pa je, da se je neravnovesje med razpoložljivimi pravicami do emisij in povpraševanjem po njih še povečalo, zlasti zaradi rekordne uporabe mednarodnih dobropisov. Na začetku tretje faze smo priča presežku v višini skoraj dveh milijard pravic. Ta dejstva opozarjajo, da morata Evropski parlament in Svet hitro ukrepati glede kopičenja pravic v poznejšem obdobju.

Podatki o emisijah za leto 2012

Sistem EU za trgovanje z emisijami obsega več kot 12 000 elektrarn in proizvodnih naprav v 27 državah članicah EU ter na Norveškem in v Lihtenštajnu, od leta 2012 pa tudi emisije letalskih družb, ki letijo med letališči v teh državah in na letališča z njimi tesno povezanih območij. Preverjene emisije toplogrednih plinov iz nepremičnih naprav1 so se še nadalje zmanjševale in so lani padle na 1 867 milijonov ton ekvivalenta CO2, kar je približno 2 % manj od leta 2011. Preverjenih emisij, ki so jih sporočile letalske družbe, pa je skoraj 84 milijonov ton.

Visoka raven spoštovanja pravil v napravah

Raven upoštevanja pravil sistema EU za trgovanje z emisijami je bila med podjetji znova visoka. Do 30. aprila 2013 manj kot 1 % sodelujočih naprav ni predalo pravic, ki obsegajo vse njihove emisije iz leta 2012. Te naprave so običajno majhne in skupaj predstavljajo manj kot 1 % emisij, zajetih v sistemu za trgovanje z emisijami.

Prvo leto odgovornosti glede emisij za letalske prevoznike

Letalski prevozniki, odgovorni za več kot 98 % emisij iz letalstva v 2012, ki jih zajema sistem EU za trgovanje z emisijami, so uspešno in pravočasno sprejeli potrebne ukrepe za uskladitev z zakonodajo EU o sistemu trgovanja z emisijami. V skladu z določbami sklepa o začasnem odlogu2 lahko letalski prevozniki omejijo svojo odgovornost za leto 2012 samo na lete znotraj Evrope, pri čemer lahko do 27. maja vrnejo brezplačne pravice za lete zunaj Evrope.

Pristojni organi odgovornih držav članic bodo v skladu z določenimi postopki obravnavali vse primere nespoštovanja pravil.

Presežek pravic se je v letu 2012 podvojil

Konec leta 2011 je presežek pravic znašal okoli 950 milijonov. Kombinacija uporabe mednarodnih dobropisov, pravic iz druge faze, prodanih na dražbi, in preostalih pravic iz rezerve za nove udeležence, prodaje pravic iz tretje faze za zbiranje sredstev za program NER300 ter zgodnje dražbe pravic iz tretje faze je do konca leta 2012 prinesla skupni presežek v višini skoraj dveh milijard pravic.

Ozadje

V okviru sistema EU za trgovanje z emisijami morajo naprave za vsako leto v registre držav članic posredovati svoje podatke o preverjenih emisijah. Za leto 2012 so ti podatki od 2. aprila javno dostopni v evidenci transakcij Evropske unije (EUTL). Od 15. maja dalje so prek EUTL na voljo tudi podatki o spoštovanju pravil z informacijami o tem, ali naprave izpolnjujejo svoje obveznosti za predajo določenega števila pravic glede na preverjene emisije iz prejšnjega leta.

Drugo trgovalno obdobje v sistemu EU za trgovanje z emisijami se je začelo 1. januarja 2008 in je trajalo pet let do 31. decembra 2012. Obdobje je sovpadalo z rokom, v katerem so morale industrializirane države doseči svoje ciljne emisije iz Kjotskega protokola. Sistem EU za trgovanje z emisijami je bil temeljito prenovljen pred tretjim trgovalnim obdobjem, ki se je začelo 1. januarja 2013 in bo trajalo do leta 2020. Zakonodaja, ki revidira direktivo o trgovanju z emisijami, je bila sprejeta 23. aprila 2009 v okviru svežnja EU za podnebne spremembe in energijo (IP/09/628) in določa revidirana pravila za sistem EU za trgovanje z emisijami v obdobju po letu 2012 do leta 2020 in še dlje.

Dodatne informacije:

Spletna stran CITL: http://ec.europa.eu/environment/ets/.

Spletna stran GD za podnebno politiko na portalu Europa o registrih:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/index_en.htm

Revidirani sistem trgovanja z emisijami in pogosta vprašanja:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/faq_en.htm

Letalstvo in sklep o začasnem odlogu:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm.

Povzetek dodelitev in preverjenih emisij:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/compliancetable1_en.pdf.   

Kontakti:

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Priloga I

Močno povečana uporaba mednarodnih dobropisov

Od leta 2008 je zakonodaja o sistemu EU za trgovanje z emisijami napravam omogočila, da za izravnavo dela svojih emisij predajajo mednarodne dobropise za zmanjšanje emisij, pridobljene prek prožnostnih mehanizmov Kjotskega protokola.

V letu 2012 je bilo uporabljenih doslej največ − več kot 500 milijonov − mednarodnih dobropisov za izpolnitev obveznosti v skladu s sistemom EU za trgovanje z emisijami. To je 26 % vseh predaj v letu 2012 in pomeni rekordno število enot zmanjšanja emisij (ERU).

S skupnimi predajami enot potrjenega zmanjšanja emisij (CER)3 in enot zmanjšanja emisij je bilo od leta 2008 porabljenih okrog 75 % od približno 1,4 milijarde dovoljenih dobropisov za obdobje trgovanja 2008–2012.

Potrjene zmanjšane emisije zajemajo 6,9 % vseh predaj od leta 2008. Kumulativno je sistem EU za trgovanje z emisijami odgovoren za uporabo 670 milijonov enot potrjenega zmanjšanja emisij, od tega 63 % iz projektov na Kitajskem in 16 % v Indiji.

Enote zmanjšanja emisij zajemajo 3,9 % vseh predaj med letoma 2008 in 2012. V sistemu EU za trgovanje z emisijami je bilo od leta 2008 uporabljenih skupno 378 milijonov enot zmanjšanja emisij. Glede na prihodnje omejitve je bilo 285 milijonov enot zmanjšanja emisij predanih kot emisije za leto 2012, kar je več kot 14 % vseh predaj v letu 2012.

Skupno število predaj za 2. fazo emisij v obdobju 2008-2012 za naprave

9 708 milijonov

100,0 %

CER in ERU

1 047 milijonov

10,8%

Pravice, dodeljene brezplačno ali kupljene na dražbi

8 661 milijonov

89,2%

Skupno število predaj za 2. fazo emisij v obdobju 2012-2012 za letalske prevoznike

83 milijonov

100,0 %

CER in ERU

11 milijonov

13,1%

Pravice, dodeljene brezplačno
ali kupljene na dražbi4

72 milijonov

86,9%

1 :

Naprave na Cipru in v Lihtenštajnu še niso sporočile preverjenih emisij za leto 2011.

3 :

V projektih zmanjševanja emisij v okviru mehanizma čistega razvoja Kjotskega protokola se pridobivajo dobropisi, znani kot potrjena zmanjšanja emisij.

4 :

To vključuje 2,5 milijona pravic za letalstvo, ki jih je v letu 2012 na dražbi ponudila Nemčija.


Side Bar