Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 16. mája 2013

Obchodovanie s emisnými kvótami: v roku 2012 naďalej klesal objem emisií, ale zvýšil sa prebytok kvót

Objem emisií skleníkových plynov zo zariadení zúčastňujúcich sa na systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) sa na základe informácií zaznamenaných v registri Únie znížil minulý rok o 2 %.

Komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová vyhlásila: „Dobrou správou je opätovné zníženie objemu emisií v roku 2012. Zlou správou je, že sa ďalej zhoršila nerovnováha medzi ponukou a dopytom, prevažne z dôvodu rekordného využívania medzinárodných kreditov. Na začiatku tretej etapy sme zaznamenali prebytok takmer dvoch miliárd emisných kvót. Z týchto skutočností vyplýva zrejmá potreba rýchleho konania zo strany Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o otázku odkladu.“

Údaje o emisiách za rok 2012

Do systému EU ETS patrí vyše 12 000 elektrární a výrobných zariadení v 27 členských štátoch EÚ, Nórsku a Lichtenštajnsku. Novinkou od roku 2012 je, že sa tento systém vzťahuje aj na emisie leteckých spoločností, ktoré uskutočňujú lety medzi letiskami v týchto krajinách a na letiská v blízkych oblastiach. Objem overených emisií skleníkových plynov zo stacionárnych zariadení1 naďalej klesal až na hodnotu 1 867 miliónov ton ekvivalentu CO2 v minulom roku, čo je približne o 2 % pod úrovňou roku 2011. Objem overených emisií podľa informácií leteckých spoločností dosiahol takmer 84 miliónov ton.

Vysoká miera dodržiavania pravidiel v zariadeniach

Podniky opäť vykazujú vysokú mieru dodržiavania pravidiel EU ETS. Podiel zúčastnených zariadení, ktoré neodovzdali kvóty zodpovedajúce všetkým svojim emisiám v roku 2012 v lehote do 30. apríla 2013, bol nižší než 1 %. Vo všeobecnosti ide o malé zariadenia, ktoré spolu predstavujú menej než 1 % emisií v rámci EU ETS.

Prvý rok uplatňovania zodpovednosti leteckých spoločností za emisie

Leteckí prevádzkovatelia zodpovední za viac ako 98 % emisií z leteckej dopravy v roku 2012, na ktoré sa vzťahuje schéma EU ETS, do dnešného dňa úspešne prijali potrebné kroky na to, aby zabezpečili súlad s právnymi predpismi týkajúcimi sa EU ETS. V súlade s ustanoveniami rozhodnutia o odložení účinnosti2 leteckí prevádzkovatelia môžu v roku 2012 obmedziť svoju zodpovednosť na lety, ktoré vykonávajú iba v rámci Európy, a v takom prípade môžu urobiť do 27. mája ďalší krok a vrátiť bezplatné kvóty pre lety mimo Európy.

Príslušné orgány zodpovedných členských štátov preskúmajú prostredníctvom zavedených postupov všetky prípady nesúladu s predpismi.

Prebytok kvót sa v roku 2012 zdvojnásobil

Ku koncu roka 2011 dosiahol prebytok emisných kvót asi 950 miliónov. V dôsledku kombinovaného využívania medzinárodných kreditov, vydražených kvót v rámci fázy II a zvyšných kvót v rezerve pre nových účastníkov schémy, predaja kvót v rámci fázy III s cieľom vytvoriť finančné prostriedky pre program NER300, ako aj v dôsledku včasnej aukcie kvót v rámci fázy III vznikol ku koncu roka 2012 kumulatívny prebytok takmer dvoch miliárd kvót.

Chronológia

V rámci EU ETS sa od zariadení vyžaduje, aby do registrov členských štátov každoročne zasielali svoje overené údaje o emisiách. Za rok 2012 sa tieto údaje uverejnili 2. apríla v protokole transakcií Európskej únie (EUTL). Od 15. mája sa v EUTL zobrazujú aj údaje o dodržiavaní predpisov, pričom sa uvádzajú informácie o tom, či zariadenia splnili svoju povinnosť odovzdať množstvo kvót zodpovedajúce minuloročným overeným emisiám.

Druhé obdobie obchodovania v rámci EU ETS sa začalo 1. januára 2008 a trvalo päť rokov do 31. decembra 2012. Toto obdobie sa prekrývalo s obdobím, počas ktorého musia priemyselné krajiny splniť svoje ciele v oblasti emisií podľa Kjótskeho protokolu. V rámci prípravy na tretie obdobie obchodovania, ktoré sa začalo 1. januára 2013 a bude trvať do roku 2020, sa systém EU ETS podstatne zreformoval. Právny predpis, ktorým sa reviduje smernica o obchodovaní s emisnými kvótami, sa prijal v rámci klimaticko-energetického balíka EÚ 23. apríla 2009 (IP/09/628) a ustanovujú sa ním revidované pravidlá pre EÚ ETS platné po roku 2012 do roku 2020 aj počas ďalších rokov.

Viac informácií:

Domovská stránka CITL: http://ec.europa.eu/environment/ets/

Domovská stránka registrov GR pre oblasť klímy na portáli EURÓPA: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/index_en.htm

Revidovaný ETS a často kladené otázky: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/faq_en.htm

Letectvo a rozhodnutie o odložení účinnosti: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Zhrnutie pridelených emisných kvót a overených emisií

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/compliancetable1_en.pdf      

Príloha I

Výrazne zvýšená miera využívania medzinárodných kreditov

Od roku 2008 môžu zariadenia na základe právnych predpisov o EU ETS odovzdáva medzinárodné kredity za znižovanie emisií vytvorené v rámci flexibilných mechanizmov Kjótskeho protokolu, aby tak mohli kompenzovať časť svojich emisií.

V roku 2012 sa na účely dodržiavania predpisov EU ETS využil dosiaľ najväčší počet medzinárodných kreditov (viac ako 500 miliónov). Predstavuje to 26 % celkového počtu odovzdaných kreditov v roku 2012 a zahŕňa rekordný počet jednotiek zníženia emisií (ERU).

Pri kombinovanom odovzdávaní CER3 (jednotky certifikovaného zníženia emisií) a ERU sa od roku 2008 využilo zhruba 75 % z kvóty vo výške približne 1,4 miliardy kreditov, ktoré boli počas obdobia obchodovania v rokoch 2008 – 2012 povolené.

Jednotky certifikovaného zníženia emisií tvorili 6,9 % všetkých odovzdaných emisných kvót od roku 2008. Schéma EU ETS je súhrnne zodpovedná za využívanie 670 miliónov CER, z toho 63 % pripadá na projekty v Číne a 16 % v Indii.

ERU tvorili 3,9 % všetkých odovzdaných emisných kvót od roku 2008 do roku 2012. Od roku 2008 sa v rámci EU ETS využilo spolu 378 miliónov jednotiek zníženia emisií (ERU). Vzhľadom na nadchádzajúce obmedzenia bolo v prípade emisií za rok 2012 odovzdaných 285 miliónov ERU, čo je viac ako 14 % celkových odovzdaných emisných kvót v roku 2012.

Odovzdané emisné kvóty počas fázy II v rokoch 2008 – 2012 spolu

9 708 miliónov

100 %

CER a ERU

1 047 miliónov

10,8 %

Bezodplatne pridelené emisné kóty alebo emisné kvóty odkúpené na aukciách

8 661 miliónov

89,2 %

Odovzdané emisné kvóty počas fázy II v roku 2012 spolu

83 miliónov

100 %

CER a ERU

11 miliónov

13,1 %

Bezodplatne pridelené emisné kóty alebo emisné kóty odkúpené na aukciách4

72 miliónov

86,9 %

Kontaktné osoby:

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

1 :

Zariadenia na Cypre a v Lichtenštajnsku zatiaľ overené emisie za rok 2011 nenahlásili.

3 :

Projekty zamerané na úspory emisií, ktoré sa iniciovali v rámci mechanizmu čistého rozvoja (CDM) Kjótskeho protokolu, vytvárajú kredity známe ako certifikované zníženia emisií (CER).

4 :

Tento údaj zahŕňa 2,5 milióna emisných kvót v odvetví letectva, ktoré ponúklo Nemecko do aukcie v priebehu roka 2012.


Side Bar