Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 16 mei 2013

Emissiehandel: emissies dalen verder in 2012, maar overschot aan emissierechten groeit

De uitstoot van broeikasgassen door installaties die deelnemen aan de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS) is vorig jaar met 2 % gedaald, zo blijkt uit informatie die in het EU-register opgeslagen is.

Commissaris voor Klimaatactie Connie Hedegaard zei: "Het goede nieuws is dat de uitstoot in 2012 verder gedaald is. Het slechte nieuws is dat de vraag en het aanbod verder uit balans zijn geraakt, vooral omdat er een record aan internationale kredieten werd gebruikt. Aan het begin van fase 3 zien we nu dat er een overschot van 2 miljard emissierechten is. Deze gegevens pleiten ervoor dat het Europees Parlement en de Raad snel iets doen aan de opschorting van de veiling van emissierechten."

Emissiegegevens voor 2012

De EU-ETS heeft betrekking op meer dan 12 000 elektriciteitscentrales en productie-installaties in de 27 EU-lidstaten, Noorwegen en Liechtenstein. Sinds 2012 heeft het ook betrekking op emissies van luchtvaartmaatschappijen die vliegen vanaf en naar luchthavens in deze landen en nauw verbonden gebieden. Geverifieerde broeikasgasemissies van vaste installaties1 zijn verder gedaald en lagen vorig jaar op 1 867 miljoen ton CO2-equivalent, ongeveer 2 % onder het niveau van 2011. Geverifieerde emissies van luchtvaartmaatschappijen bedroegen bijna 84 miljoen ton.

Hoog nalevingsniveau van installaties

Het niveau van de naleving van de EU-ETS-voorschriften door ondernemingen was weer hoog. Minder dan 1 % van de deelnemende installaties heeft tegen de uiterste datum van 30 april 2013 geen emissierechten ter dekking van al hun emissies in 2012 ingediend. Het betrof doorgaans kleine installaties die samen minder dan 1 % van de onder de EU-ETS vallende emissies uitmaken.

Het eerste jaar waarin luchtvaartmaatschappijen verantwoording afleggen voor hun emissies

De luchtvaartmaatschappijen, die verantwoordelijk zijn voor meer dan 98 % van de luchtvaartemissies die onder de EU-ETS vallen, hebben tot nu toe de benodigde maatregelen genomen om de EU-ETS te eerbiedigen. In navolging van de bepalingen van het Besluit "dat de klok stil zet"2, mogen vliegtuigexploitanten hun verantwoordelijkheid voor 2012 beperken tot vluchten binnen Europa, in welk geval zij nog een stap verder mogen gaan door vóór 27 mei kosteloze toewijzingen voor vluchten buiten Europa in te leveren.

Alle gevallen van niet-naleving zullen volgens vastgelegde procedures onderzocht worden door de verantwoordelijke autoriteiten uit de lidstaten.

Overschot aan emissierechten in 2012 verdubbeld

Eind 2011 was het overschot aan emissierechten ongeveer 950 miljoen. Eind 2012 was er een totaal overschot van bijna 2 miljard emissierechten door een combinatie van het gebruik van internationale kredieten, van geveilde fase 2-emissierechten en overgebleven emissierechten in de reserves voor nieuwkomers, van de verkoop van fase 3-emissierechten met het doel om financiële middelen voor het NER300 programma te genereren en van het vervroegd veilen van fase 3-emissierechten.

Achtergrond

Krachtens de EU-ETS moeten installaties elk jaar geverifieerde emissiegegevens indienen bij de registers van de lidstaten. De gegevens voor 2012 werden op 2 april in het EU-transactielogboek (EUTL) openbaar gemaakt. Vanaf 15 mei geeft het EUTL ook nalevingsgegevens weer, en wordt aangegeven of installaties hebben voldaan aan hun plicht om emissierechten in te dienen ter hoogte van de geverifieerde emissies van het jaar daarvoor.

The tweede handelsperiode van de EU-ETS begon op 1 januari 2008, duurde vijf jaar en liep dus tot 31 december 2012. Deze periode viel samen met de periode waarin industrielanden hun emissiedoelstellingen in het kader van het Kyoto-protocol moesten halen. De EU-ETS is grondig hervormd voor de derde handelsperiode, die aanving op 1 januari 2013 en tot 2020 loopt. De wetgeving tot herziening van de richtlijn inzake de emissiehandel is op 23 april 2009 goedgekeurd als onderdeel van het klimaat-energiepakket (IP/09/628) en bevat herziene ETS-voorschriften voor de periode van 2012 tot 2020 en daarna.

Meer informatie:

De CITL-homepage: http://ec.europa.eu/environment/ets/

De registerhomepage van DG CLIMA op EUROPA:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/index_en.htm

De herziene ETS en veelgestelde vragen:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/faq_en.htm

Luchtvaart en het Besluit "dat de klok stilzet":

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Samenvatting van toewijzing van geverifieerde emissies:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/compliancetable1_en.pdf

Annex I

Een sterk toegenomen gebruik van internationale kredieten

Sinds 2008 kunnen installaties door de flexibele mechanismen van het protocol van Kyoto gegenereerde internationale emissiereductiekredieten (CER's) inleveren om een deel van hun emissies te compenseren.

In 2012 werd het hoogste aantal ooit aan internationale kredieten gebruikt – meer dan 500 miljoen - om aan de EU-ETS regels te voldoen. Dit is 26 % van het totaal aantal aan inleveringen in 2012 en omvat een record aan ERU's.

Door de sinds 2008 ingeleverde CER's3 en ERU's samen is ongeveer 75 % van de circa 1,4 miljard kredieten opgebruikt waarin is voorzien in de periode 2008-2012.

CER's waren goed voor 6.9 % van alle inleveringen sinds 2008. Alles samen zijn in het kader van de EU-ETS 670 miljoen CER's gebruikt, waarvan 63 % afkomstig waren van projecten uit China en 16 % uit India.

ERUs waren goed voor 3.9 % van alle inleveringen tussen 2008 en 2012. Sinds 2008 zijn er in het kader van de EU-ETS in totaal 378 miljoen ERU's gebruikt. Met het oog op aanstaande beperkingen werden in 2012 285 miljoen ERU's gebruikt voor emissies, wat 14 % hoger ligt dan het totaal aantal inleveringen in 2012.

Totale inleveringen voor emissies in fase 2 (2008-2012) voor installaties

9 708 miljoen

100%

CER's en ERU's

1 047 miljoen

10,8%

Kosteloos toegewezen emissierechten of op veilingen gekochte emissierechten

8 661 miljoen

89,2%

Totale inleveringen voor emissies in fase 2 (2012) voor luchtvaartmaatschappijen

83 miljoen

100%

CER's en ERU's

11 miljoen

13,1%

Kosteloos toegewezen emissierechten of op veilingen gekochte emissierechten 4

72 miljoen

86,9%

Contact :

Stephanie Rhomberg (+32 2 2987278)

Isaac Valero Ladron (+32 2 2964971)

1 :

Installaties in Cyprus en Liechtenstein hebben nog geen geverifieerde emissies voor 2011 gerapporteerd.

3 :

Emissiebesparende projecten die onder het mechanisme voor schone ontwikkeling (Clean Development Mechanism of CDM) van het Kyoto-protocol vallen, leveren kredieten op die als gecertificeerde emissiereducties (Certified Emission Reductions of CER's) bekend staan.

4 :

Dit bevat 2,5 miljoen luchtvaartemissierechten die in de loop van 2012 door Duitsland ter veiling aangeboden werden.


Side Bar