Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 16 d.

Prekyba apyvartiniais taršos leidimais. 2012 m. toliau mažėjo išmetamų ŠESD, tačiau didėjo apyvartinių taršos leidimų perteklius

Sąjungos registro duomenimis, pernai iš ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ES ATLPS) dalyvių įrenginių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmesta 2 % mažiau negu ankstesniais metais.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Džiugu, kad 2012 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis toliau mažėjo. Deja, apyvartinių taršos leidimų pasiūlos ir paklausos atotrūkis dar labiau padidėjo, ir tai iš esmės lėmė rekordinis tarptautinių kreditų naudojimas. Trečiojo etapo pradžioje yra beveik dviejų milijardų apyvartinių taršos leidimų perteklius. Todėl Europos Parlamentas ir Taryba privalo nedelsdami spręsti šią apyvartinių taršos leidimų kaupimosi problemą.“

2012 m. išmetamųjų teršalų duomenys

ES ATLPS taikoma daugiau kaip 12 000 elektrinių ir pramonės įrenginių 27 ES valstybėse narėse, Norvegijoje ir Lichtenšteine, o nuo šių metų į sistemą įtraukti ir teršalai, išmetami lėktuvų skraidančių minėtųjų šalių teritorijoje ir į gretimas teritorijas. Pernai iš stacionariųjų įrenginių1 išmesta dar mažiau ŠESD – patikrintas išmetamųjų teršalų kiekis buvo 1 867 milijonai tonų CO2 ekvivalento, t. y. 2 % mažiau negu 2011 m. Patikrintais duomenimis, vykdant aviacijos veiklą išmesta apie 84 milijonai tonų CO2 ekvivalento.

Aukštas įrenginių atitikties lygis

Pernai įrenginių atitikties ES ATLPS reikalavimams lygis vėl buvo aukštas. Iki nustatyto termino (2013 m. balandžio 30 d.) apyvartinių taršos leidimų už visą savo 2012 m. išmestų teršalų kiekį negrąžino mažiau kaip 1 % šios sistemos įrenginių. Šie įrenginiai paprastai būna maži, ir bendras jų išmetamų teršalų kiekis nesiekia 1 % į ES ATLPS įtrauktų teršalų.

Orlaivių naudotojai pirmą kartą turėjo atsiskaityti už išmestas ŠESD

Už daugiau kaip 98 % 2012 m. išmesto ŠESD kiekio atsakingi orlaivių naudotojai, kuriems taikoma ES ATLPS, ėmėsi visų reikiamų priemonių ir sėkmingai įvykdė ES ATLPS teisės aktų reikalavimus. Remiantis sprendimu dėl laikinai nukrypti leidžiančių nuostatų2, orlaivių naudotojai turi teisę atsiskaityti tik už Europoje 2012 m. vykdytus skrydžius. Tokiu atveju jie turi dar vieną galimybę – iki gegužės 27 d. grąžinti nemokamus apyvartinius taršos leidimus už skrydžius, vykdytus ne Europoje.

Visus reikalavimų nesilaikymo atvejus nustatyta tvarka ištirs atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos.

2012 m. padvigubėjo apyvartinių taršos leidimų perteklius

2011 m. pabaigoje apyvartinių taršos leidimų perteklius buvo apie 950 milijonų. Dėl įvairių priežasčių, kaip antai tarptautinių kreditų naudojimo, ATL pardavimo antruoju etapu ir naujiems rinkos dalyviams skirtame rezerve likusių ATL, taip pat ATL pardavimo trečiuoju etapu siekiant sukaupti lėšų programai NER300 ir išankstinio 3 etapo ATL pardavimo, 2012 m. pabaigoje susikaupė beveik dviejų milijonų ATL perteklius.

Pagrindiniai faktai

ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje numatyta, kad įrenginių veiklos vykdytojai kasmet valstybės narės registrui turi pateikti patikrintus išmetamųjų teršalų duomenis. 2012 m. duomenys viešai paskelbti Europos Sąjungos sandorių žurnale (ESSŽ) 2013 m. balandžio 2 d. Nuo gegužės 15 d. ESSŽ taip pat bus pateikiami atitikties duomenys – informacija apie tai, ar atsisakytų ATL skaičius atitinka patvirtintą išmetamųjų teršalų kiekį.

Antrasis ES ATLPS laikotarpis prasidėjo 2008 m. sausio 1 d. ir truko penkerius metus iki 2012 m. gruodžio 31 d. Šis laikotarpis sutapo su kitu laikotarpiu, per kurį pramoninės valstybės turėjo pasiekti Kioto protokole joms nustatytus išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus. Trečiuoju prekybos laikotarpiu, kuris prasidėjo 2013 m. sausio 1 d. ir truks iki 2020 m., įsigalios esminės ES ATLPS reformos. Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos persvarstymo teisės aktas, kuriuo nustatytos pataisytos ATLPS taisyklės nuo 2012 m. iki 2020 m. ir vėlesniam laikotarpiui, buvo viena iš 2009 m. balandžio 23 d. priimto ES klimato kaitos ir energetikos priemonių paketo (IP/09/628) dalių.

Daugiau informacijos

ESSŽ puslapis http://ec.europa.eu/environment/ets/

Registrų puslapis Klimato politikos generalinio direktorato svetainėje portale EUROPA http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/index_en.htm

Reformuota ATLPS ir dažnai užduodami klausimai http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/faq_en.htm

Aviacija ir sprendimas dėl laikinai nukrypti leidžiančių nuostatų http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Paskirstytų ATL ir patikrintų išmetamųjų teršalų duomenų suvestinė

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/compliancetable1_en.pdf      

I priedas

Labai aktyvus tarptautinių kreditų naudojimas

Pagal ES ATLPS teisės aktus nuo 2008 m. veiklos vykdytojai dalį savo įrenginių išmetamų teršalų gali kompensuoti atiduodami tarptautinius išmetamųjų teršalų mažinimo kreditus, gautus taikant lanksčiuosius Kioto protokolo mechanizmus.

2012 m. ES ATLPS atitikčiai panaudotas rekordinis – daugiau kaip 500 milijonų – tarptautinių kreditų skaičius. Tai sudaro 26 % viso 2012 m. atsisakytų išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (TMV).

Nuo 2008 m. atsisakytų PTMV3 ir TMV bendras skaičius sudaro maždaug 75 % viso 2008–2012 m. prekybos laikotarpiui numatytų kreditų skaičiaus (1,4 mlrd.).

TMV sudaro 6,9 % visų nuo 2008 m. atsisakytų vienetų skaičiaus. Iš viso ES ATLPS sistemoje panaudota 670 milijonų TMV, kurių 63 % sudaro Kinijoje ir 16 % Indijoje įvykdyti projektai.

2008–2012 m. TMV sudarė 3,9 % visų atsisakytų vienetų skaičiaus. Nuo 2008 m. ATL prekybos sistemoje panaudoti iš viso 378 milijonai TMV. Atsižvelgiant į būsimus apribojimus, už 2012 m. išmestas ŠESD atsisakyta 285 milijonų TMV – daugiau kaip 14 % visų 2012 m. atsisakytų vienetų.

Bendras per II etapą (2008-12 m.) atsisakytų vienetų skaičius

9 708 mln.

100 %

PTMV ir TMV

1 047 mln.

10,8 %

Nemokamai paskirstytų arba aukcione pirktų ATL skaičius

8 661 mln.

89,2 %

Bendras per II etapą (2012 m.) orlaivių naudotojų atsisakytų vienetų skaičius

83 mln.

100,0 %

PTMV ir TMV

11 mln.

13,1 %

Nemokamai paskirstytų
arba aukcione pirktų4 ATL skaičius

72 mln.

86,9 %

Asmenys ryšiams:

Stephanie Rhomberg, tel. +32 2 298 72 78

Isaac Valero Ladron, tel. +32 2 296 49 71

1 :

2011 m. patikrintų išmetamųjų teršalų ataskaitų dar nepateikė Kipro ir Lichtenšteino įrenginiai.

2 :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:113:0001:0004:LT:PDF

3 :

Vykdant išmetamųjų teršalų mažinimo projektus pagal Kioto protokole numatytą švarios plėtros mechanizmą (ŠPM) gaunami kreditai vadinami patvirtintais išmetamųjų teršalų mažinimo vienetais (PTMV).

4 :

Įskaitant 2,5 mln. aviacijos apyvartinių taršos leidimų, kuriuos Vokietija pardavė aukcionuose per 2012 m.


Side Bar