Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 16. mai 2013

2012. aastal jätkus kasvuhoonegaaside heite vähenemine, kuid suurenes lubatud heitkoguse ühikute ülejääk

ELi heitkogustega kauplemise süsteemis (HKS) osalevate käitiste kasvuhoonegaaside heitkogused vähenesid liidu registri andmetel möödunud aastal 2%.

„Hea uudis on, et 2012. aastal on heitkogused taas vähenenud, ütles kliimameetmete volinik Connie Hedegaard. „Halb uudis on aga see, et nõudluse ja pakkumise tasakaalustamatus suurenes veelgi, seda peamiselt rahvusvaheliste ühikute rekordilise kasutamise tõttu. Kolmanda etapi alguses on ülejääk ligi kaks miljardit lubatud heitkoguse ühikut. Seda arvestades on Euroopa Parlamendil ja nõukogul vaja kiiresti astuda samme seoses ühikute ajutise eemaldamisega turult.”

2012. aasta heitkoguste andmed

ELi HKS hõlmab rohkem kui 12 000 elektrijaama ja tööstuskäitist 27 ELi liikmesriigis, Norras ja Liechtensteinis ning alates 2012. aastast lisandusid ka selliste lennuettevõtjate heitkogused, kelle lennukid lendavad nende riikide lennujaamade vahel või nendega tihedalt seotud aladele. Paiksetest saasteallikatest1 pärit kasvuhoonegaaside tõendatud heitkogused on jätkuvalt vähenenud ning langesid eelmisel aastal 1 867 miljoni CO2-ekvivalenttonnini, mis on umbes 2% alla 2011. aasta taset. Lennuettevõtjate esitatud andmete põhjal ulatuvad nende kinnitatud heitkogused peaaegu 84 miljoni tonnini.

Käitised järgivad nõudeid

Ettevõtjad on ELi HKSi eeskirju jälle väga hästi täitnud. Tähtajaks, 30. aprilliks 2013, ei tagastanud 2012. aasta kõigile heitkogustele vastaval hulgal lubatud heitkoguste ühikuid alla 1% süsteemis osalevatest käitistest. Enamasti on need väikesed käitised ning nad moodustavad kokku vähem kui 1% ELi HKSiga hõlmatud heitkogustest.

Õhusõidukite käitajate esimene osalemisaasta

Need õhusõiduki käitajad, kelle arvele langes 2012. aastal üle 98% ELi HKSiga hõlmatud lennunduse heitkogustest, on siiani võtnud edukalt meetmeid ELi HKSi käsitlevate õigusaktide järgimiseks. Kooskõlas „kella seismapaneku” (stop-the-clock) otsusega 2 võivad õhusõidukite käitajad piirata 2012. aastal oma vastutust ainult Euroopa siselendudega ning sel juhul võivad nad 27. maiks võtta meetmeid Euroopa-välisteks lendudeks tasuta eraldatud ühikute tagastamiseks.

Kõiki rikkumisi uurivad vastutavate liikmesriikide pädevad asutused kindla korra kohaselt.

Lubatud heitkoguse ühikute ülejääk on 2012. aastal kahekordistunud

2011. aasta lõpus oli lubatud heitkoguse ühikute ülejääk ligikaudu 950 miljonit. 2012. aasta lõpuks ulatus ülejääk kokku ligi 2 miljardi ühikuni, mille põhjuseks on rahvusvaheliste ühikute kasutamine, teise etapi enampakkumised, uute osalejate reservi jääk, kolmanda etapi ühikute müük NER300 programmi rahastamiseks ja kolmanda etapi varajased enampakkumised.

Taust

ELi HKSi raames peavad käitised iga aasta kohta esitama liikmesriikide registritele tõendatud heitkoguste andmed. Need andmed 2012. aasta kohta said avalikkusele kättesaadavaks 2. aprillil ELi tehingulogi (EUTL) kaudu. Alates 15. maist on ELi tehingulogis näha ka vastavusandmed koos teabega selle kohta, kas käitised on täitnud oma kohustuse tagastada möödunud aasta tõendatud heitkogustele vastaval hulgal lubatud heitkoguse ühikuid.

ELi HKSi teine kauplemisperiood algas 1. jaanuaril 2008 ja kestis viis aastat, kuni 31. detsembrini 2012. See periood langes kokku ajaga, mil tööstusriigid peavad saavutama Kyoto protokolli raames võetud heite vähendamise eesmärgid. Kolmandaks kauplemisperioodiks, mis algas 1. jaanuaril 2013 ja kestab aastani 2020, on ELi HKSi põhjalikult reformitud. Õigusakt, millega vaadati läbi heitkogustega kauplemise direktiiv, võeti vastu 23. aprillil 2009 ELi kliimamuutuste ja energeetikapaketi osana (IP/09/628). Selles sätestati HKSi muudetud eeskirjad aastateks 2012–2020 ja pärast seda.

Lisateave

ELi tehingulogi koduleht: http://ec.europa.eu/environment/ets/

Kliimameetmete peadirektoraadi registrite koduleht EUROPA veebisaidil:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/index_en.htm

Muudetud HKS ja korduma kippuvad küsimused:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/faq_en.htm

Lennundus ja „kella seismapaneku” otsus:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Ühikute eraldamise ja tõendatud heitkoguste kokkuvõte

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/compliancetable1_en.pdf      

Contacts :

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

I lisa

Rahvusvaheliste ühikute kasutamine suurenes tunduvalt

Alates 2008. aastast võimaldavad ELi HKSi käsitlevad õigusaktid käitistel tagastada Kyoto protokolli paindlike mehhanismide kaudu saadud rahvusvahelisi heitkoguste vähendamise ühikuid, et korvata osa oma heitkogustest.

2012. aastal kasutati ELi HKSi nõuete täitmiseks enneolematult palju rahvusvahelisi ühikud üle 500 miljoni. See moodustab tagastatud ühikute koguarvust 26% ning sisaldab rekordarvul HVÜsid.

Alates 2008. aastast tagastatud THVde3 ja HVÜde osakaal kokku on ligikaudu 75% neist umbes 1,4 miljardist ühikust, mis on eraldatud kauplemisperioodiks 2008–2012.

TVHd moodustasid 6,9% kõigist alates aastast 2008 tagastatud ühikutest. Kokku on ELi HKSi raames kasutatud 670 miljonit TVHd, millest 63% tuleb Hiina projektidest ja 16% Indiast.

HVÜd moodustasid 3,9% kõigist aastatel 20082012 tagastatud ühikutest. Alates 2008. aastast on ELi HKSis kasutatud kokku 378 miljonit heitkoguste vähendamise ühikut (HVÜd). Eesseisvaid piiranguid arvestades tagastati 2012. aasta heitkoguste eest 285 miljonit HVÜd, mis on üle 14% kõikidest 2012. aastal tagastatud ühikutest.

II etapi (2008–2012) tagastamised kokku, käitised

9 708 miljonit

100 %

THVd ja HVÜd

1 047 miljonit

10.8%

Tasuta eraldatud või enampakkumisel ostetud lubatud heitkoguse ühikud

8 661 miljonit

89.2%

II etapi (2012) tagastamised kokku, õhusõiduki käitajad

83 miljonit

100%

THVd ja HVÜd

11 miljonit

13.1%

Tasuta eraldatud ühikud
või enampakkumisel ostetud ühikud4

72 miljonit

86.9%

1 :

Küprose ja Liechtensteini käitised ei ole 2011. aasta tõendatud heitkoguseid veel teatanud.

3 :

Kyoto protokolli puhta arengu mehhanismi kaudu tehtavate heite vähendamise projektidega luuakse CO2 arvestusühikuid, mida nimetatakse tõendatud heitkoguste vähendamise ühikuteks (THVd).

4 :

Sh 2,5 miljonit lennundusühikut, mis Saksamaa 2012. aasta jooksul enampakkumisele pani.


Side Bar