Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013

Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών: κατά το 2012 συνεχίστηκε η μείωση των εκπομπών αλλά αυξήθηκαν τα πλεονάσματα δικαιωμάτων

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις που συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) μειώθηκαν κατά 2% το περασμένο έτος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που καταγράφηκαν στο μητρώο της Ένωσης.

Η αρμόδια για τη Δράση για το Κλίμα Επίτροπος, Connie Hedegaard, δήλωσε: «Τα καλά νέα συνίστανται στο ότι οι εκπομπές μειώθηκαν περαιτέρω το 2012. Τα άσχημα νέα, στο ότι η ανισορροπία προμήθειας-ζήτησης επιδεινώθηκε έτι περαιτέρω, σε μεγάλο βαθμό λόγω μιας χρήσης-ρεκόρ των διεθνών πιστωτικών μορίων. Στην αρχή της φάσης 3, παρατηρείται πλεόνασμα περίπου δύο δισεκατομμυρίων δικαιωμάτων. Τα μεγέθη αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη να δράσει άμεσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.»

Δεδομένα του 2012 όσον αφορά τις εκπομπές

Το ΣΕΔΕ της ΕΕ καλύπτει άνω των 12 000 σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν και, επίσης, από το 2012 και μετά, τις εκπομπές των αεροσκαφών που εκτελούν δρομολόγια μεταξύ αερολιμένων στις χώρες αυτές και σε στενά συνδεδεμένες περιοχές. Οι εξακριβωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από σταθερές εγκαταστάσεις1 συνέχισαν να μειώνονται, πέφτοντας στα 1 867 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 το τελευταίο έτος, δηλαδή κατά 2% κάτω των επιπέδων του 2011 για τις εξακριβωμένες εκπομπές από εγκαταστάσεις που δήλωσαν οι αεροπορικές εταιρείες και που ανέρχονται σε περίπου 84 εκατομμύρια τόνους.

Υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης από εγκαταστάσεις

Το επίπεδο συμμόρφωσης των εταιρειών με τους κανόνες του ΣΕΔΕ της ΕΕ ήταν και πάλι υψηλό. Λιγότερες από το 1% των συμμετεχουσών εγκαταστάσεων δεν παρέδωσαν δικαιώματα που καλύπτουν όλες τις οικείες εκπομπές του 2012 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της 30ής Απριλίου 2013. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις ήταν χαρακτηριστικά μικρές και, στο σύνολό τους, αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 1% των εκπομπών που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ.

Πρώτο έτος ευθύνης εκπομπών για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών

Οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ευθύνονται για ποσοστό μεγαλύτερο του 98% των εκπομπών του 2012 που προέρχονται από τις αεροπορικές μεταφορές και καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ έλαβαν, με επιτυχία, μέχρι σήμερα, τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία που αφορά το σύστημα. Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης «πάγωμα του χρόνου»2, οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών μπορούν να περιορίσουν την ευθύνη τους για το 2012 στις ενδοευρωπαϊκές πτήσεις μόνο, οπότε μπορούν να πραγματοποιήσουν άλλο ένα βήμα από τις 27 Μαΐου με την επιστροφή δωρεάν δικαιωμάτων για πτήσεις εκτός Ευρώπης.

Όλες οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης θα εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές των αρμόδιων κρατών μελών σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί.

Το πλεόνασμα δικαιωμάτων διπλασιάστηκε το 2012

Στα τέλη του 2011, το πλεόνασμα δικαιωμάτων ανερχόταν σε 950 εκατομμύρια περίπου. Ένας συνδυασμός χρήσης διεθνών πιστωτικών μορίων, εκπλειστηριασθέντων δικαιωμάτων της φάσης 2 και εναπομενόντων δικαιωμάτων στο απόθεμα για τους νεοεισερχόμενους, πωλήσεων δικαιωμάτων της φάσης 3 ώστε να δημιουργηθούν κεφάλαια για το πρόγραμμα NER300 και πρώιμου πλειστηριασμού δικαιωμάτων της φάσης 3, είχε ως αποτέλεσμα ένα σωρευτικό πλεόνασμα περίπου δύο δισεκατομμυρίων δικαιωμάτων μέχρι τα τέλη του 2012.

Ιστορικό

Σύμφωνα με το ΣΕΔΕ της ΕΕ, οι εγκαταστάσεις καλούνται να υποβάλλουν τα ελεγμένα στοιχεία εκπομπών τους για κάθε χρόνο στα μητρώα των κρατών μελών. Για το 2012, τα δεδομένα αυτά δημοσιοποιήθηκαν στο Ημερολόγιο Συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUTL) στις 2 Απριλίου. Από τις 15 Μαΐου και μετά, το EUTL εμφανίζει επίσης τα δεδομένα συμμόρφωσης, με πληροφορίες για το κατά πόσον οι εγκαταστάσεις συμμορφώθηκαν με τις υποχρεώσεις παράδοσης ορισμένων δικαιωμάτων ίσων με τις εξακριβωμένες εκπομπές του τελευταίου έτους.

Η δεύτερη περίοδος εμπορίας του ΣΕΔΕ της ΕΕ άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2008 και διήρκησε επί πενταετία, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Η περίοδος αυτή συνέπεσε με την περίοδο κατά την οποία οι εκβιομηχανισμένες χώρες οφείλουν να επιτύχουν τους στόχους εκπομπών που προβλέπει το Πρωτόκολλο του Κιότο. Το ΣΕΔΕ της ΕΕ υπέστη ουσιαστική μεταρρύθμιση κατά την τρίτη περίοδο εμπορίας, η οποία άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2013 και η οποία θα διαρκέσει μέχρι το 2020. Η νομοθεσία αναθεώρησης της οδηγίας περί εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών εκδόθηκε ως τμήμα της δέσμης μέτρων για το κλίμα και τη ενέργεια της ΕΕ στις 23 Απριλίου 2009 (IP/09/628), με την οποία καθορίζονται αναθεωρημένοι κανόνες για το ΣΕΔΕ της ΕΕ μετά το 2012 και μέχρι το 2020, καθώς και πέραν αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αρχική σελίδα του CITL: http://ec.europa.eu/environment/ets/

Αρχική σελίδα των μητρώων της Γενικής Διεύθυνσης Δράσης για το Κλίμα στο EUROPA:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/index_en.htm

Το αναθεωρημένο ΣΕΔΕ της ΕΕ και συχνές ερωτήσεις:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/faq_en.htm

Οι αεροπορικές μεταφορές και η απόφαση «πάγωμα του χρόνου»:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Περίληψη των δικαιωμάτων και ελεγμένων εκπομπών

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/compliancetable1_en.pdf

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Παράρτημα I

Μεγάλη αύξηση της χρήσης διεθνών πιστωτικών μορίων

Από το 2008 και μετά, η νομοθεσία περί του ΣΕΔΕ της ΕΕ επέτρεψε σε εγκαταστάσεις να παραδίδουν διεθνή πιστωτικά μόρια μείωσης εκπομπών που προκύπτουν από τους ευέλικτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο προκειμένου να αντισταθμίζουν ένα μέρος των εκπομπών τους.

Το 2012, χρησιμοποιήθηκε για συμμόρφωση στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ ο μεγαλύτερος αριθμός που σημειώθηκε ποτέ – άνω των 500 εκατομμυρίων – διεθνών πιστωτικών μορίων Το ύψος αυτό αντιστοιχεί στο 26% του συνολικού αριθμού παραδόσεων το 2012 και περιλαμβάνει αριθμό ρεκόρ μονάδων μείωσης εκπομπών (ERU).

Οι συνδυασμένες παραδόσεις CER3 και ERU από το 2008 αντιπροσωπεύουν χρήση του 75% των κατά προσέγγιση 1,4 δισεκατομμυρίων πιστωτικών ποσοστώσεων που επετράπησαν την περίοδο εμπορίας 2008-2012.

Οι CER αντιπροσωπεύουν το 6,9% του συνόλου των παραδόσεων από το 2008 και μετά. Αθροιστικά, το ΣΕΔΕ της ΕΕ ευθύνεται για τη χρήση 670 εκατομμυρίων CER, εκ των οποίων το 63% από έργα στην Κίνα και το 16% από έργα στην Ινδία.

Οι ERU αντιπροσωπεύουν το 3,9% όλων των παραδόσεων για το διάστημα 2008-2012. Ένα σύνολο 378 εκατομμυρίων ERU χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ από το 2008 και μετά. Ενόψει των επικείμενων περιορισμών, παραδόθηκαν για τις εκπομπές του 2012 285 εκατομμύρια ERU, ύψος που υπερβαίνει το 14% των συνολικών παραδόσεων το 2012.

Συνολικές παραδόσεις για τις εκπομπές 2008-2012 των εγκαταστάσεων για τη φάση 2

9 708 εκατομμύρια

100%

CER και ERU

1 047 εκατομμύρια

10,8%

Δικαιώματα που κατανεμήθηκαν δωρεάν ή δικαιώματα που αγοράστηκαν σε πλειστηριασμό

8 661 εκατομμύρια

89,2%

Συνολικές παραδόσεις, για τη φάση 2, όσον αφορά τις εκπομπές του 2012 για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών

83 εκατομμύρια

100%

CER και ERU

11 εκατομμύρια

13,1%

Δικαιώματα που κατανεμήθηκαν δωρεάν ή δικαιώματα που αγοράστηκαν σε πλειστηριασμό4

72 εκατομμύρια

86,9%

1 :

Οι εγκαταστάσεις στην Κύπρο και στο Λιχτενστάιν δεν δήλωσαν ακόμη τις εξακριβωμένες εκπομπές για το 2011.

3 :

Τα έργα περιορισμού εκπομπών που αναλαμβάνονται μέσω του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ-CDM) του πρωτοκόλλου του Κιότο δημιουργούν πιστωτικά μόρια γνωστά ως μονάδες πιστοποιημένης μείωσης των εκπομπών (CER).

4 :

Εδώ περιλαμβάνονται δικαιώματα για τις αεροπορικές μεταφορές ύψους 2,5 εκατομμυρίων που εκπλειστηριάστηκαν από τη Γερμανία κατά τη διάρκεια του 2012.


Side Bar