Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 16. května 2013

Obchodování s emisemi: v roce 2012 pokračovalo snižování emisí, ale rostl přebytek povolenek

Emise skleníkových plynů ze zařízení účastnících se systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) se podle informací z registru Unie v loňském roce snížily o 2 %.

Komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová k tomu uvedla: „Dobrá zpráva je, že emise se v roce 2012 opět snížily. Špatná zpráva je, že se dále zhoršila nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou, zejména kvůli rekordnímu využívání mezinárodních kreditů. Do třetí fáze vstupujeme s přebytkem téměř dvou miliard povolenek. Tyto skutečnosti podtrhují nutnost, aby Evropský parlament a Rada rychle jednaly v otázce odložení.“

Údaje o emisích za rok 2012

Systém EU pro obchodování s emisemi zahrnuje více než 12 000 elektráren a výrobních zařízení ve 27 členských státech EU, Norsku a Lichtenštejnsku a od roku 2012 i emise vyprodukované leteckými společnostmi, které létají mezi letišti v uvedených zemích a do bezprostředně navazujících oblastí. Ověřené emise skleníkových plynů ze stacionárních zařízení1 se nadále snižovaly a v loňském roce poklesly na 1 867 milionů tun ekvivalentu CO2, což je přibližně o 2 % pod úrovní emisí ze zařízení v roce 2011. Ověřené emise oznámené leteckými společnostmi činí téměř 84 milionů tun.

Vysoká úroveň plnění požadavků ze strany zařízení

Společnosti opět ve velké míře dodržely požadavky pravidel systému EU ETS. Méně než 1 % účastnících se zařízení neodevzdalo ve lhůtě do 30. dubna 2013 povolenky zahrnující všechny jejich emise za rok 2012. Jedná se zpravidla o malá zařízení, která společně vytvářejí méně než 1 % emisí v rámci systému EU ETS.

První rok zodpovědnosti provozovatelů letadel za emise

Provozovatelé letadel, kteří v roce 2012 vytvořili více než 98 % emisí z letecké dopravy v rámci systému EU ETS, úspěšně podnikli potřebné kroky ke splnění požadavků právní úpravy systému EU ETS. V souladu s rozhodnutím o „pozastavení času“2 mohou provozovatelé letadel omezit svou odpovědnost za rok 2012 pouze na lety v rámci Evropy, a v takovém případě mohou dále do 27. května vrátit bezplatné povolenky pro lety mimo Evropu.

Všechny případy neplnění požadavků budou prošetřeny příslušnými orgány odpovědných členských států v souladu se stanovenými postupy.

Přebytek povolenek se v roce 2012 zdvojnásobil

Na konci roku 2011 činil přebytek povolenek přibližně 950 milionů. Společným výsledkem využívání mezinárodních kreditů, dražeb povolenek v druhé fázi a zbývajících povolenek v rezervě pro nové účastníky trhu, prodeje povolenek v třetí fázi za účelem generování prostředků pro program NER300 a prvních dražeb povolenek v třetí fázi je na konci roku 2012 souhrnný přebytek téměř dvou miliard povolenek.

Souvislosti

V systému EU ETS jsou zařízení povinna předložit každý rok registrům členského státu ověřené údaje o svých emisích. Údaje za rok 2012 byly v protokolu transakcí Evropské unie (EUTL) zveřejněny 2. dubna. Od 15. května lze v tomto protokolu rovněž nalézt údaje o plnění požadavků a informace o tom, zda zařízení splnila svou povinnost odevzdat takové množství povolenek, které odpovídá ověřeným emisím za loňský rok.

Druhé obchodovací období systému EU ETS bylo zahájeno dne 1. ledna 2008 a trvalo pět let do 31. prosince 2012. Toto období se překrývalo s obdobím, během něhož musí průmyslové země dosáhnout svých cílů podle Kjótského protokolu a snížit emise. Systém EU ETS byl pro třetí obchodovací období, které začalo 1. ledna 2013 a potrvá do roku 2020, výrazně změněn. Dne 23. dubna 2009 byl jako součást balíčku opatření EU v oblasti klimatu a energetiky přijat právní předpis, kterým se mění směrnice o obchodování s emisemi (IP/09/628) a upravují pravidla pro systém EU ETS po roce 2012 do roku 2020 a dále.

Další informace:

Domovská stránka nezávislé evidence transakcí Společenství (CITL):

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Domovská stránka registrů Generálního ředitelství pro oblast klimatu na portálu EUROPA:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/index_en.htm

Revidovaný systém ETS a často kladené otázky:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/faq_en.htm

Letecká doprava a rozhodnutí o „pozastavení času“:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Souhrn přidělených povolenek a ověřených emisí:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/compliancetable1_en.pdf

Kontaktní osoby:

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Příloha I

Mnohem častější využívání mezinárodních kreditů

Od roku 2008 mohou zařízení podle právních předpisů o systému EU ETS odevzdávat mezinárodní kredity vydané za snížení emisí v rámci flexibilních mechanismů Kjótského protokolu, aby tak mohla část svých emisí kompenzovat.

V roce 2012 bylo pro účely plnění požadavků v systému EU ETS využito dosud nejvíce mezinárodních kreditů – přes 500 milionů. To představuje 26 % z celkového množství odevzdaných povolenek v roce 2012 a zahrnuje rekordní počet jednotek snížení emisí (ERU).

Počet všech odevzdaných CER3 a ERU od roku 2008 představuje cca 75 % kvóty činící přibližně 1,4 miliardy kreditů, která je v obchodovacím období 2008–2012 povolena.

CER tvořily 6,9 % všech odevzdaných povolenek od roku 2008. V souhrnu se v systému EU ETS využilo 670 milionů CER, z čehož 63 % bylo z projektů v Číně a 16 % z Indie.

ERU tvořily 3,9 % všech odevzdaných povolenek v letech 2008 až 2012. V systému EU ETS bylo od roku 2008 využito celkem 378 milionů ERU. S ohledem na nadcházející omezení bylo za emise v roce 2012 odevzdáno 285 milionů ERU, což je více než 14 % z celkového množství odevzdaných povolenek v roce 2012.

Celkové množství odevzdaných povolenek na emise ve fázi 2 v letech 2008-12 – zařízení

9 708 milionů

100 %

CER a ERU

1 047 milionů

10,8 %

Bezplatně přidělené povolenky nebo povolenky nakoupené v dražbě

8 661 milionů

89,2 %

Celkové množství odevzdaných povolenek na emise ve fázi 2 v roce 2012 –provozovatelé letadel

83 milionů

100 %

CER a ERU

11 milionů

13,1 %

Bezplatně přidělené povolenky nebo povolenky nakoupené v dražbě4

72 milionů

86,9 %

1 :

Zařízení na Kypru a v Lichtenštejnsku zatím neoznámila ověřené údaje o emisích za rok 2011.

3 :

Za projekty snižování emisí realizované v rámci mechanismu čistého rozvoje podle Kjótského protokolu se vydávají kredity známé jako certifikovaná snížení emisí (CER).

4 :

Včetně 2,5 milionu povolenek v oblasti letectví nabídnutých v dražbě Německem v průběhu roku 2012.


Side Bar