Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 16 май 2013 г.

Търговия с емисии: 2012 година отбеляза продължаващо намаляване на емисиите, но растящ излишък от квоти

Според информацията, отчетена в регистъра на ЕС, през миналата година емисиите на парникови газове от инсталациите, включени в схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС) са намалели с 2 %..

Европейският комисар за действия в областта на климата Кони Хедегор заяви: „Добрата новина е, че емисиите отново намаляха през 2012 г. Лошата новина е, че неравновесието между търсенето и предлагането допълнително се влоши, до голяма степен поради рекордното използване на международни кредити за намалени емисии. В началото на фаза 3 сме свидетели на излишък от почти два милиарда квоти. Тези факти подчертават нуждата Европейският парламент и Съветът да действат бързо за изтегляне назад във времето на търговията.“

Данни за емисиите за 2012 г.

СТЕ на ЕС обхваща над 12 000 електроцентрали и производствени инсталации в 27-те държави членки на ЕС, Норвегия и Лихтенщайн, а от 2012 г. — и емисиите от авиокомпаниите, извършващи полети между летища в тези държави и до близки райони. Проверените емисии на парникови газове от стационарни инсталации1 продължиха да спадат, достигайки през миналата година 1 867 млн. тона CO2-еквивалент, около 2 % под нивото от 2011 г. за инсталации. Проверените емисии, докладвани от авиокомпаниите, възлизат на близо 84 млн. тона.

Висока степен на съответствие на инсталациите

Степента на съответствие на дружествата с правилата на СТЕ на ЕС отново беше висока. До крайния срок на 30 април 2013 г. по-малко от 1 % от участващите инсталации не са предали квотите за всичките си емисии през 2012 г. Тези инсталации обикновено са малки и заедно генерират по-малко от 1 % от емисиите, обхванати от СТЕ на ЕС.

Първа година на отговорност на операторите на въздухоплавателни средства по отношение на емисиите

Операторите на въздухоплавателни средства, които са отговорни за над 98 % от емисиите във въздухоплаването през 2012 г., обхванати от СТЕ на ЕС, досега успешно предприеха необходимите стъпки, за да спазят законодателството за СТЕ на ЕС. В съответствие с разпоредбите на решението за „спиране на часовника“2 за 2012 г. операторите на въздухоплавателни средства могат да ограничат своята отговорност само до полетите в Европа, като в такъв случай могат да предприемат допълнителни стъпки да върнат до 27 май безплатни квоти за полетите извън Европа.

Всички случаи на несъответствие ще бъдат разгледани от компетентните органи на отговорните държави членки в съответствие с установените процедури.

През 2012 г. излишъкът на квоти се удвои

В края на 2011 г., излишъкът от квоти беше около 950 млн. Комбинацията от използването на международни кредити, продаването на търг на квоти от фаза 2 и на квоти, останали от резерва за нови участници, продажбите на квоти от фаза 3 за генериране на средства за програмата NER300 и ранното продаване на търг на квоти от фаза 3 създаде кумулативен излишък от почти два милиарда квоти до края на 2012 г.

Контекст

Съгласно СТЕ на ЕС от операторите на инсталациите се изисква да подават в регистрите на държавите членки данни за проверените си емисии за всяка година. От 2 април данните за 2012 г. вече са публично достъпни в Регистъра на ЕС за трансакциите (РЕСТ). От 15 май РЕСТ показва също така данни за съответствието, включително информация дали инсталациите са спазили своите задължения да предадат количество квоти, съответстващо на проверените им емисии за предходната година.

Вторият период на търгуване по СТЕ на ЕС започна на 1 януари 2008 г. и продължи пет години, до 31 декември 2012 г. Този период съвпадна с периода, през който индустриализираните държави трябваше да постигнат целите си за емисиите съгласно Протокола от Киото. За третия период на търгуване, който започва на 1 януари 2013 г. и ще продължи до 2020 г., СТЕ на ЕС беше значително реформирана. Законодателството за преразглеждане на Директивата за търговия с емисии, прието на 23 април 2009 г. като част от пакета на ЕС за климата и енергетиката (IP/09/628), определя преразгледани правила за СТЕ на ЕС след 2012 г. до 2020 г., а и след това.

За повече информация:

Уебсайт на Независимия регистър на Общността за трансакциите (НРОТ) :

http://ec.europa.eu/environment/ets/welcome.do?languageCode=bg

Начална страница на Генерална Дирекция „Действия за климата“, посветена на регистрите, в уебсайта EUROPA:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/index_en.htm

Преразгледаната СТЕ и често задавани въпроси:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/faq_en.htm

Въздухоплаване и решението за „спиране на часовника“:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Обобщение на разпределянето и на проверените емисии

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/compliancetable1_en.pdf      

Contacts :

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Приложение I

Силно нараснало използване на международни кредити

От 2008 г. законодателството за СТЕ на ЕС позволява на инсталациите да предават международни кредити за намалени емисии, създадени посредством гъвкавите механизми по Протокола от Киото, за да компенсират част от своите емисии.

През 2012 г. за постигането на съответствие със СТЕ на ЕС е използвано най-голямото досега количество международни кредити— 500 млн. Това е 26 % от общото количество предадени квоти през 2012 г. и включва рекорден брой ЕНЕ

Предадените квоти СНЕ3 и ЕНЕ от 2008 г. насам общо са около 75 % от кредитната квота с размер от почти 1,4 млрд., разрешена за периода на търгуване 2008—2012 г.

СНЕ представляват 6,9 % от всички предадени квоти от 2008 г. насам. Кумулативно СТЕ на ЕС е отговорна за използването на 670 млн. СНЕ, от които 63 % са от проекти в Китай, а 16 % от Индия.

ЕНЕ представляват 3,9 % от всички предадени квоти в периода 2008—2012 г. От 2008 г. в СТЕ на ЕС са използвани общо 378 млн. ЕНЕ. С оглед на предстоящите ограничения за емисиите за 2012 г. са предадени 285 млн. ЕНЕ, което е над 14 % от всички предадени квоти през 2012 г.

Общо предадени квоти за емисии от фаза 2 за 2008—2012 г. за инсталации

9 708 млн.

100 %

СНЕ и ЕНЕ

1 047 млн.

10,8 %

Безплатно разпределени квоти или квоти, закупени на търг

8 661 млн.

89,2 %

Общо предадени квоти за емисии от фаза 2 за 2012 г. за оператори на въздухоплавателни средства

83 млн.

100 %

СНЕ и ЕНЕ

11 млн.

13,1 %

Безплатно разпределени квоти
или квоти, закупени на търг4

72 млн.

86,9 %

1 :

Инсталациите в Кипър и Лихтенщайн все още не са докладвали проверени емисии за 2011 г.

3 :

Проектите за намаляване на емисиите, предприети посредством Механизма за чисто развитие (МЧР) по Протокола от Киото, създават кредити, известни като сертифицирани намаления на емисии (СНЕ).

4 :

Това включва 2,5 млн. квоти за въздухоплаването, които през 2012 г. Германия предложи на търг.


Side Bar