Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 15. maj 2013

Statsstøtte: Kommissionen godkender offentlig medfinansiering af multiarena i København

Europa-Kommissionen har konkluderet, at den foreslåede offentlige medfinansiering af en ny multiarena i København er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Kommissionen fandt navnlig, at den offentlige finansiering både står i et rimeligt forhold til målet og er begrænset til det nødvendige minimum.

Kommissionens næstformand, konkurrencekommissær Joaquín Almunia, udtalte, at: "Det er vigtigt, at borgerne har adgang til sports- og kulturfaciliteter. Men de offentlige myndigheder skal også anvende skatteydernes penge fornuftigt og undgå at fordreje konkurrencen. Dagens afgørelse sikrer, at den offentlige finansiering af Københavns multiarena er velbegrundet og står i et rimeligt forhold til målet."

I 2011 anmeldte Danmark sine planer om at yde støtte til opførelsen af en ny multiarena i København. De væsentligste parter er Københavns Kommune og Realdania (en privat fond). Projektets samlede budget er på 1 100 mio. DKK (ca. 148 mio. EUR). Kommissionen indledte en undersøgelse for at kontrollere, om den offentlige finansiering var nødvendig for at skabe de planlagte faciliteter (se IP/12/261).

Danmark har i løbet af undersøgelsen navnlig påvist, at der er behov for yderligere kapacitet, og at den nye multiarena vil byde på nye faciliteter og huse en række nye arrangementer, som ikke kan organiseres i København i dag. Den nye multiarena vil derfor udgøre et supplement til de anlæg, der allerede findes i regionen, snarere end den vil træde i stedet for dem. Desuden er den offentlige medfinansiering begrænset til det, der er strengt nødvendigt for at gennemføre projektet. Danmark trak et tilskud til driften af multiarenaen tilbage fra projektet for at tilpasse det EU-statsstøttereglerne. Endelig er faciliteterne åbne for alle på ikke-diskriminatoriske vilkår uden favorisering af nogen bestemt virksomhed.

Kommissionen konkluderede derfor, at støtten er i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der tillader, at der på visse betingelser ydes støtte til udvikling af bestemte økonomiske aktiviteter.

Sagsforløb

Kommissionen indledte i marts 2012 to dybdegående undersøgelser om offentlig støtte til multiarenaer - én i Danmark og én i Sverige. Kommissionen godkendte den offentlige finansiering til den svenske multiarena i april 2013 (se IP/13/394). Den danske undersøgelse er med dagens afgørelse blevet indstillet. En ikke-fortrolig version af afgørelsen kan findes under sagsnummer SA.33728 i statsstøtteregistretwebstedet for Generaldirektoratet for Konkurrence, når eventuelle spørgsmål om fortrolighed er afklaret. Nye offentliggørelser af afgørelser vedrørende statsstøtte på internettet og i Den Europæiske Unions Tidende er opført i det ugentlige elektroniske nyhedsbrev om statsstøtte "State Aid Weekly e-News".

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar