Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 maj 2013

Vägtransporter: Kommissionen påskyndar utbyggnaden av informationstjänster för bilister

Europeiska kommissionen har i dag antagit två förordningar för att främja spridningen av ”intelligenta informationstjänster”, som t.ex. varning i realtid om farliga förhållanden på vägen och information om säkra och bevakade parkeringsplatser för lastbilsförare. Informationen kan ges på olika sätt, t.ex. med variabla vägskyltar eller radio- och mobiltelefonapplikationer.

Kommissionen vill att dessa informationstjänster ska fungera i hela Europa och finnas tillgängliga för så många förare som möjligt längs det transeuropeiska vägnätet.

Smarta system är redan en del av de flesta människors dagliga liv. Aktuell och korrekt information kan hjälpa oss att förbättra trafiksäkerheten och transporteffektiviteten, säger kommissionens vice ordförande, transportkommissionär Siim Kallas.

Sammanhang

Antalet dödsfall i trafiken minskade med 9 % år 2012, vilket innebär att EU-länderna återigen är på rätt väg när det gäller målet att halvera antalet trafikdödade mellan 2010 och 2020 (se IP/13/236). Men fortfarande dör 75 människor på Europas vägar varje dag.

Bland de vanligaste orsakerna till olyckor är dåligt väder och halt väglag (15 % av dödsolyckorna i Frankrike och cirka 20 % i Finland). Ytterligare 15 % av dödsolyckorna i Frankrike orsakas av ej avspärrade olycksområden. Farlig parkering beräknas orsaka 44 dödsfall och 1 430 trafikskadade i EU varje år.

Beräkningar visar att intelligenta informationstjänster skulle kunna minska antalet dödsfall i trafiken med upp till 7 %. Samtidigt skulle olyckorna bli både färre och lindrigare. De intelligenta informationstjänsterna kommer också att minska koldioxidutsläppen, antalet förseningar orsakade av trafikolyckor och kostnaderna för reparation av infrastruktur. De kan dessutom minska väntetiden med upp till 30 % för lastbilschaufförer som letar parkeringsplats.

De nya förordningarna föreskriver inte obligatoriskt införande av informationstjänster. Men om och när medlemsländer, operatörer och tjänsteleverantörer vill utveckla och införa sådana tjänster måste de uppfylla kraven i förordningarna.

1. Information om trafikfaror på vägen

Den första förordningen, som kommissionen lägger fram idag, ska garantera att alla förare snabbt får information utan extra kostnader. Förarna kommer att varnas om faror längre fram på vägen, t.ex. om ej avspärrade olycksplatser eller farliga vägförhållanden. För att förhindra spridning av icke kompatibla tjänster anger förordningen de viktigaste funktionerna informationstjänsterna ska ha och på vilka villkor de ska utvecklas och göras tillgängliga för alla förare. Informationen kommer att innehålla uppgifter om olyckstyp och olycksplats, och vid behov ge ruttanvisningar.

Kommissionens mål är att den trafiksäkerhetsrelaterade informationstjänsten ska finnas på plats längs hela det transeuropeiska vägnätet, även över gränserna. Av hänsyn till de olikartade förhållandena i olika länder och för att optimera investeringarna måste medlemsstaterna kartlägga längs vilka vägar informationstjänsterna bör införas först.

2. Säker parkering för lastbilar och nyttofordon

Den andra förordningen kommer att ge lastbilsförare bättre information om säkra och skyddade parkeringsplatser. Avsikten är att förhindra farlig parkering av lastbilar längs vägrenen och hjälpa förare att följa körtidsreglerna. Den garanterar också driftskompatibilitet och kontinuitet för informationstjänsterna längs det transeuropeiska vägnätet, även över gränserna.

I förordningen fastställs även ansvarsfördelningen mellan berörda offentliga och privata aktörer i syfte att fastställa harmoniserade och standardiserade regler för insamling, utbyte och spridning av information.

Informationen kommer att lämnas via smarta telefoner eller variabla vägskyltar och kommer att innehålla en beskrivning av parkeringsplatser, säkerhetsnivå och bekvämlighetsanläggningar. Medlemsländerna kommer att välja ut prioriterade zoner för lastbilsparkering om det råder platsbrist inom ett visst parkeringsområde, och information kommer att ges om andra outnyttjade parkeringsmöjligheter inom samma zon.

Det fortsatta arbetet

Förordningarna har lämnats till Europaparlamentet och rådet som ett led i förfarandet för delegerade akter. Kommissionen hoppas kunna offentliggöra dem senast i slutet av juni.

Lastbilsförarna kan förvänta sig att få se tjänsterna genomföras när som helst efter det att de nya förordningarna har offentliggjorts.

Läs mer

http://ec.europa.eu/transport/themes/its/index_en.htm

MEMO/13/436

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar