Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 15. toukokuuta 2013

Tieliikenne: komissio nopeuttaa autoilijoiden tiedotuspalvelujen käyttöönottoa

Euroopan komissio on antanut tänään kaksi asetusta niin kutsuttujen älykkäiden tiedotuspalveluiden käyttöönoton edistämiseksi. Tällaisia ovat muun muassa reaaliaikaiset varoitukset vaarallisista tieolosuhteista ja kuorma-autojen kuljettajille suunnatut tiedot turvallisista pysäköintialueista. Tietoja voidaan välittää eri tavoin, esimerkiksi tienvarren muuttuvien opasteiden sekä radio- ja matkapuhelinsovellusten avulla.

Komission tavoitteena on saada tiedotuspalvelut yhteentoimiviksi ja yhteensopiviksi ympäri Eurooppaa, sekä saattaa ne mahdollisimman monen tielläliikkujan saataville Euroopan laajuisessa tieverkossa.

”Älykkäät liikennejärjestelmät ovat jo nyt osa useimpien kansalaisten arkipäivää. Ajantasaiset ja tarkat tiedot auttavat parantamaan liikenneturvallisuutta ja liikenteen tehokkuutta”, liikenne-asioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas toteaa.

Taustaa

Tieliikennekuolemien määrä väheni 9 prosenttia vuonna 2012, mikä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot ovat jälleen etenemässä kohti tavoitetta, joka on tieliikenteen kuolonuhrien määrän puolittaminen vuosien 2010 ja 2020 välillä (ks. ip/13/236). Edelleen kuitenkin 75 ihmistä saa päivittäin surmansa Euroopan teillä.

Yleisimpiä onnettomuuksien syitä ovat huonot sääolosuhteet ja liukkaat tiet (15 prosentissa kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Ranskassa ja noin 20 prosentissa Suomessa). Ranskassa toiset 15 prosenttia kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista johtuvat suojaamattomista onnettomuuspaikoista. Vaarallisen pysäköinnin on arvioitu aiheuttavan 44 kuolemantapausta ja 1 430 vammautumista EU:ssa joka vuosi.

Arvioiden mukaan älykkäät tiedotuspalvelut voisivat vähentää liikennekuolemien määrää 7 prosentilla sekä vähentää onnettomuuksien määrää ja niiden vakavuutta. Ne myös vähentävät tieliikenneonnettomuuksien aiheuttamia viivytyksiä, hiilidioksidipäästöjä ja infrastruktuurin korjaustöitä. Lisäksi ne voivat lyhentää kuorma-autonkuljettajien pysäköintipaikan etsimiseen käyttämää aikaa jopa 30 prosentilla.

Uusilla säännöksillä ei tehdä tiedotuspalvelujen käyttöönottoa pakolliseksi. Sitä vastoin jos ja kun jäsenvaltiot, teiden ylläpitäjät ja palveluntarjoajat haluavat kehittää ja ottaa käyttöön tällaisia palveluja, niiden on noudatettava asetuksissa säädettyjä vaatimuksia.

1. Liikennetietoja edessä olevista vaaranpaikoista

Komission tänään esittämällä ensimmäisellä asetuksella varmistetaan, että kaikki tielläliikkujat saavat ajantasaista tietoa ilman ylimääräisiä kustannuksia. Tielläliikkujia varoitetaan edessä olevista vaaroista, kuten suojaamattomasta onnettomuuspaikasta tai vaarallisista tieolosuhteista. Toisiinsa yhteensopimattomien palvelujen leviämisen estämiseksi asetuksessa vahvistetaan tärkeimmät toiminnot ja edellytykset, joiden mukaisesti tiedotuspalveluja kehitetään ja saatetaan kaikkien tielläliikkujien saataville. Välitettäviin tietoihin sisältyy tapauksen tyyppi ja sijainti sekä tarvittaessa ajo-ohjeita.

Komission tavoitteena on, että liikenneturvallisuuden tiedotuspalvelu on käytössä koko Euroopan laajuisessa tieverkossa, myös valtioiden rajojen yli. Jäsenvaltioiden erilaisten tilanteiden huomioon ottamiseksi ja investointien optimoimiseksi jäsenvaltioiden on kuitenkin määriteltävä, millä teillä tiedotuspalvelut olisi otettava käyttöön ensin.

2. Turvallisia pysäköintipaikkoja kuorma-autoille ja hyötyajoneuvoille

Toisella asetuksella parannetaan kuorma-autonkuljettajille suunnattua tiedotusta turvallisista ja valvotuista pysäköintialueista. Tavoitteena on estää kuorma-autojen vaarallinen pysäköinti hätäkaistoille ja auttaa kuljettajia noudattamaan ajoaikaa koskevaa asetusta. Sillä niin ikään taataan EU:n tiedotuspalvelujen yhteentoimivuus ja jatkuvuus Euroopan laajuisessa tieverkossa, myös yli rajojen.

Asetuksessa määritellään vastuualueiden jakaminen asiaan liittyvien julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä yhdenmukaistettujen ja standardoitujen sääntöjen luomiseksi tiedon keräämiselle, jakamiselle ja levittämiselle.

Tiedot välitetään älypuhelinten tai tienvarren muuttuvien opasteiden avulla, ja niihin sisältyy kuvaus pysäköintialueista, niiden turvallisuuden ja valvonnan tasosta sekä varustuksesta. Jäsenvaltiot määrittelevät ”ensisijaiset pysäköintialueet kuorma-autoille”; kun yhdellä pysäköintialueella on pulaa paikoista, tietoa tarjotaan muista vapaista pysäköintipaikoista samalla vyöhykkeellä.

Seuraavat toimet

Asetukset on toimitettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle delegoituja säädöksiä koskevan menettelyn mukaisesti. Komissio toivoo voivansa julkaista ne kesäkuun loppuun mennessä.

Tielläliikkujat voivat odottaa, että nämä palvelut pannaan täytäntöön heti uusien asetusten julkaisemisen jälkeen.

Lisätietoja

http://ec.europa.eu/transport/themes/its/index_en.htm

MEMO/13/436

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2) 298 76 38

Dale Kidd (+32 2) 295 74 61


Side Bar