Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 15. května 2013

Silniční doprava: Komise zrychluje rozjezd informačních služeb určených motoristům

Evropská komise dnes přijala dvě nařízení, která mají přispět k rozjezdu „inteligentních informačních služeb“. Těmi jsou například v reálném čase poskytované varování před nebezpečnou situací na silnici a informace o bezpečných a chráněných parkovacích místech pro řidiče nákladních vozidel. Tyto informace lze poskytovat různými způsoby, například prostřednictvím měnitelného dopravního značení či aplikací určených pro radiová zařízení nebo mobilní telefony.

Komise usiluje o to, aby v rámci Evropy byly tyto informační služby interoperabilní a kompatibilní. V rámci transevropské silniční sítě by měly být k dispozici co možná největšímu počtu řidičů.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Inteligentní systémy se již staly pro většinu z nás každodenní součástí života. Včasné a přesné informace nám mohou napomoci při zvyšování bezpečnosti a ochrany silničního provozu, jakož i účinnosti dopravy."

Souvislosti

Počet smrtelných nehod na silnicích se v roce 2012 snížil o 9 %. To ukazuje, že členské státy opět kráčí kýženým směrem k vytčenému cíli, kterým je snížit počet usmrcených osob v silničním provozu v rozmezí let 2010 a 2020 o 50 % (viz IP/13/236). Na evropských silnicích však stále každý den umírá v průměru 75 osob.

Mezi nejčastější příčiny nehod patří špatné povětrnostní podmínky a kluzký povrch vozovky (15 % smrtelných nehod ve Francii a přibližně 20 % ve Finsku). Dalších 15 % ze smrtelných nehod ve Francii se připisuje nechráněným místům nehody. Nebezpečné parkování vede podle odhadů v EU každoročně k usmrcení 44 a zranění 1430 osob.

Podle odhadů by mohly inteligentní informační služby omezit počet smrtelných silničních nehod až o 7 % a snížit počet a závažnost dopravních nehod. Tyto služby rovněž zkrátí zpoždění v důsledku silničních nehod, sníží emise CO2 a náklady na opravy infrastruktury. Mohou navíc zkrátit dobu, kterou řidiči nákladních vozidel vynakládají na hledání parkovacích míst, a to až o 30 %.

Nová nařízení nestanovují povinné zavádění těchto informačních služeb. Pokud se však členské státy, provozovatelé a poskytovatelé těchto služeb v určitý okamžik rozhodnou, že chtějí tyto služby zřídit a zavést, budou se muset řídit požadavky těchto nařízení.

1. Dopravní informace o nebezpečích na silnici

První nařízení, jež Komise dnes předkládá, zajistí, aby byly všem řidičům včas a zdarma k dispozici potřebné informace. Řidiči budou varováni před nebezpečím na trase, jakým je např. nezabezpečené místo nehody či nebezpečné situace na silnicích. Aby se zamezilo šíření nekompatibilních služeb, jsou v nařízení stanoveny základní funkce a podmínky, podle nichž budou informační služby rozvíjeny a poskytovány všem řidičům. Poskytované informace budou zahrnovat druh a místo nehody, jakož i doporučení pro jízdu, bude-li zapotřebí.

Komise usiluje o to, aby byly informační služby týkající se bezpečnosti silničního provozu zavedeny po celé transevropské silniční síti, včetně přeshraničního pokrytí. V zájmu adaptace na různou situaci v jednotlivých státech a za účelem optimalizace investic však členské státy musí vymezit silniční tahy, na kterých se informační služby budou zavádět nejdříve.

2. Bezpečné parkování pro nákladní a užitková vozidla

Druhým nařízením se zlepší úroveň informací určených pro řidiče nákladních vozidel, které se týkají bezpečných a chráněných parkovacích míst. Záměrem je předcházet nebezpečnému parkování nákladních vozidel na zpevněných krajnicích vozovek a napomoci řidičům v plnění povinností vyplývající z úpravy doby jízdy. I toto nařízení zajišťuje interoperabilitu a návaznost informačních služeb v rámci transevropské silniční sítě, včetně přeshraničního dosahu.

Nařízení rozděluje povinnosti, které ponesou dotčení veřejní a soukromí provozovatelé v zájmu stanovení harmonizovaných a standardizovaných pravidel pro získávání, sdílení a šíření informací.

Informace budou poskytovány prostřednictvím smartphonů či měnitelného dopravního značení a budou obsahovat popis parkovacích míst, úrovně ochrany, bezpečnosti a sociální vybavenosti. Členské státy vyberou „prioritní zóny pro parkování nákladních vozidel“: bude-li v určitém parkovacím prostoru nedostatek vhodných míst, bude v rámci stejné zóny poskytována informace o dalších nevyužitých parkovacích kapacitách.

Další kroky

Nařízení byla předložena Evropskému parlamentu a Radě podle postupu pro přijímání aktů v přenesené pravomoci. Komise věří, že je bude moci vyhlásit do konce měsíce června.

Řidiči mohou očekávat, že tyto služby budou zpřístupňovány ihned od okamžiku vyhlášení těchto nových nařízení.

Další informace

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/index_en.htm

MEMO/13/436

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar