Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE BG

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 24. jaanuar 2013

Energia siseturg: komisjon kaebab Bulgaaria, Eesti ja Ühendkuningriigi kohtusse ELi eeskirjade mittetäieliku ülevõtmise eest

Euroopa Komisjon kaebab Bulgaaria, Eesti ja Ühendkuningriigi Euroopa Liidu Kohtusse, kuna need riigid ei ole Euroopa Liidu energia siseturu eeskirju täielikult üle võtnud. Tänaseks on Bulgaaria, Eesti ja Ühendkuningriik võtnud elektri- ja gaasidirektiivid üle ainult osaliselt. Liikmesriigid oleks pidanud võtma need direktiivid üle 3. märtsiks 2011.

„ELil on vaja, et energia siseturg tegeleks Euroopa energia- ja kliimaprobleemidega ning tagaks kodumajapidamiste ja ettevõtjate varustamise taskukohase ja turvalise energiaga. ELi energia siseturu eeskirjade rakendamisega viivitamine avaldab negatiivset mõju kõigile osalistele ega ole seepärast vastuvõetav,” ütles Euroopa Liidu energeetikavolinik Günther Oettinger.

Bulgaaria suhtes soovitab komisjon kohaldada iga päeva kohta arvestatavat 8448 euro suurust trahvi iga mittetäielikult üle võetud direktiivi kohta. Eesti suhtes soovitab komisjon kohaldada iga päeva kohta arvestatavat 5068.8 euro suurust trahvi iga mittetäielikult üle võetud elektridirektiivi kohta ja 4224 euro suurust trahvi iga mittetäielikult üle võetud gaasidirektiivi kohta. Ühendkuningriigi suhtes soovitab komisjon kohtul määrata iga päeva kohta arvestatav 148177.92 euro suurune trahv iga mittetäielikult üle võetud direktiivi kohta.

Kavandatavas karistuses võetakse arvesse rikkumise kestust ja raskusastet. Kohtu vastava otsuse korral tuleb tasuda päeva kohta arvestatavat trahvi alates kohtuotsuse tegemise kuupäevast kuni ülevõtmise lõpuleviimiseni. Iga päeva kohta arvestatava trahvi lõpliku suuruse otsustab kohus.

Komisjon on arutanud direktiivide mittetäieliku ülevõtmise küsimust kõigi kolme riigiga, saates neile 2011. aasta septembris märgukirjad. Bulgaariale saadeti põhjendatud arvamus seoses mõlema direktiiviga 2012. aasta veebruaris, Ühendkuningriigile 2012. aasta aprillis. Eestile saadeti põhjendatud arvamus seoses gaasidirektiiviga 2012. aasta veebruaris ja seoses elektridirektiiviga sama aasta aprillis. Vaatamata nimetatud menetlustele on täielik ülevõtmine neis kolmes liikmesriigis ikka veel lõpule viimata.

Tänane meede on täienduseks asja kohtule üleandmisele 2012. aasta oktoobris (IP/12/1139) ja novembris (IP/12/1236). Praegune tegevus on seotud juhtudega, mil liikmesriigid on juba vastu võtnud olulise osa uutest õigusaktidest vastavalt energia siseturu kolmandale paketile ja on seega juba osa kahe kõnealuse direktiivi nõuetest siseriiklikku õigusse üle võtnud. Mõned nende direktiivide sätted on siiski veel üle võtmata. Komisjon uurib olukorda ka teistes liikmesriikides, kellele ta on saatnud põhjendatud arvamuse elektri- ja gaasidirektiivi osalise ülevõtmise kohta.

Taustteave

ELi riigipead ja valitsusjuhid teatasid 2011. aasta veebruaris vajadusest kujundada 2014. aastaks lõplikult välja energia siseturg. Selle saavutamiseks on ülioluline võtta gaasi ja elektri ühise turu loomisega seotud Euroopa Liidu õigusaktid õigeaegselt ja täielikult üle siseriiklikku õigusse. Energia siseturu kolmanda paketi peamistes sätetes käsitletakse energiaturgude nõuetekohast toimimist; kehtestatud on ka võrkude eraldamise uued eeskirjad, riiklike seadusandjate sõltumatust ja volitusi tagavad eeskirjad ning tarbijate heaolu huvides jaeturgude toimimise tõhustamist käsitlevad eeskirjad.

Energia siseturu kolmanda energiapaketi asjaomased direktiivid on:

  • maagaasi siseturu ühiseeskirju käsitlev direktiiv (2009/73/EÜ),

  • elektrienergia siseturu ühiseeskirju käsitlev direktiiv (2009/72/EÜ).

Kui liikmesriik ei suuda ELi õigusakte nõutud tähtajaks siseriiklikku õigusesse üle võtta, võib komisjon vastavalt 1. detsembril 2009 jõustunud Lissaboni lepingule paluda esmakordse rikkumise korral määrata kohtul rahatrahv.

Lisateave

Elektrienergia direktiiviga (2009/72/EÜ) ja maagaasidirektiiviga (2009/73/EÜ) saab tutvuda siin: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/legislation/legislation_en.htm.

Komisjoni veebisait energia siseturu kohta:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm.

Ajakohastatud arvandmed rikkumiste kohta on aadressil

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_et.htm.

Rikkumismenetluse paketi otsused jaanuaris, vt MEMO/13/22.

Rikkumismenetluse kohta üldiselt vt MEMO/12/12.

Kontaktisikud:

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)


Side Bar