Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 maj 2013

Bankkonton: Kommissionen vill göra bankkonton billigare, öppnare och tillgängliga för alla

I dagens Europa är det omöjligt att helt och fullt delta i samhällslivet om man saknar ett standardbankkonto. Vi behöver bankkonton för att klara våra vardagsliv: för att göra och ta emot betalningar, handla på nätet och betala räkningar för allmännyttiga tjänster (som telefon, gas och el).

Lagstiftningen för den inre marknaden har säkerställt att banker kan bedriva verksamhet i hela EU och erbjuda sina tjänster över gränserna. Men samma rörlighet gäller inte för medborgarna, som ofta inte kan öppna ett bankkonto i en annan medlemsstat eller byta bank på ett enkelt sätt. Konsumenterna tvingas också ofta betala alltför mycket för de tjänster som deras bank utför och det är ofta svårt att få grepp om de olika avgifterna.

Därför lägger EU-kommissionen i dag fram ett förslag till direktiv om öppet redovisade och jämförbara betalkontoavgifter, om byte av betalkonto och om tillträde till ett standardbankkonto.

Det blir svårt och mer kostsamt att klara vardagslivet om man inte har tillgång till ett standardbankkonto, säger EU-kommissionär Michel Barnier, som ansvarar för inre marknaden och tjänster. Det här förslaget kommer slutligen att ge europeiska medborgare tillträde till ett standardbankkonto och därmed möjlighet att delta fullt ut i samhällslivet i det land där de bor och dra nytta av den inre marknaden. Vi gör det enklare att jämföra avgifter och byta bankkonto och hoppas att det ska leda till bättre erbjudanden och sänkta kostnader från bankernas sida. Förslaget kommer också att gagna sektorn för finansiella tjänster genom att ge aktörerna incitament att bjuda ut produkter över gränserna och etablera sig på nya marknader.

– Det här förslaget ger konsumenterna i hela EU rätt att få tillgång till bankkontotjänster, jämföra bankkonton och byta till en annan leverantör om de inte är nöjda, säger EU:s konsumentkommissionär Tonio Borg. Vårt mål är att konsumenterna ska få bättre avgiftsinformation både innan de har öppnat ett konto och efter, och de ska snabbt och enkelt kunna byta leverantör om de så önskar. Förslaget främjar också konkurrens inom sektorn för finansiella tjänster och gynnar de företag som erbjuder konsumenterna bättre utbud och pris.

Kommissionens förslag inriktas på tre områden:

  1. Jämförbarhet för bankavgifter: Genom att göra det enklare för konsumenterna att jämföra de avgifter som tas ut för betalkonton av banker och andra leverantörer av betaltjänster i EU.

  2. Byte av betalkonto: Genom att fastställa ett snabbt och enkelt förfarande för konsumenter som vill byta till ett betalkonto i en annan bank eller hos en annan leverantör av betaltjänster.

  • Tillträde till betalkonton: Genom att göra det tillåtet för EU-konsumenter att öppna ett betalkonto i det land där leverantören av betaltjänsten är lokaliserad även om kunden inte har sin hemvist där. Alla EU-konsumenter, oavsett finansiell situation, får också rätt att öppna ett betalkonto som gör det möjligt för dem att klara grundläggande tjänster, som att få in lön, pension och bidrag på ett konto eller betala räkningar för allmännyttiga tjänster.

Öppet redovisade och jämförbara avgifter och smidigare förfaranden för byte av bank kommer att gagna konsumenterna i form av bättre utbud och lägre kostnader för bankkonton. Samtidigt kommer sektorn för finansiella tjänster att gagnas av en ökad rörlighet hos kunderna, med minskade inträdeskrav – även över gränserna.

Bakgrund:

Bankkonton har blivit nödvändiga för den som helt vill delta i det moderna samhällets ekonomiska och sociala liv, eftersom användningen av kontanter snabbt minskar. Enligt färska studier finns det dock 58 miljoner konsumenter över 15 år i EU som saknar betalkonto.

Forskning visar att konsumenterna fortfarande tycker att det är svårt att jämföra erbjudanden och kostnader för betalkonton hos olika leverantörer av betaltjänster. Och även när jämförelser är möjliga är förfarandet för att byta till ett nytt betalkonto komplicerat och otillförlitligt. Det finns också situationer där EU-konsumenter fortfarande inte kan öppna ett betalkonto i en medlemsstat där de inte är bosatta.

Insatser har tidigare gjorts för att lösa dessa problem, t.ex. genom att uppmuntra självreglering och genom kommissionens rekommendation om tillträde till ett standardbetalkonto som antogs i juli 2011 (se IP/11/897). Förbättringarna har dock varit begränsade och därför behövs mer övergripande och tvingande bestämmelser om betalkonton för att garantera att den inre marknaden fungerar effektivt och gagnar alla medborgare (se IP/12/164). Bestämmelserna finns i ett förslag till direktiv och är därmed inte alltför föreskrivande utan tar hänsyn till de olika medlemsstaternas särdrag.

Åtgärderna i förslaget till direktiv inriktas på tre områden

1. Öppet redovisade betalkontoavgifter

Enligt förslaget till direktiv ska alla leverantörer av betaltjänster ge konsumenterna tillgång till följande dokument:

  1. Avgiftsinformation där man redovisar de vanligaste tjänsterna och de avgifter som tas ut för dem.

  2. Ett utdrag över de avgifter som betaltjänstleverantören tagit ut under de föregående tolv månaderna för tjänster kopplade till ett betalkonto

  3. På begäran, en ordlista över de begrepp som används i samband med betalkonton.

Dessa dokument ska utarbetas med standardiserad terminologi och standardformat så att man enkelt kan jämföra utbudet hos olika leverantörer av betaltjänster.

Enligt förslaget ska det också finnas minst en oberoende jämförelsewebbplats i varje medlemsland som samlar in uppgifter om de avgifter som tas ut av betaltjänstleverantörer. Med hjälp av den kommer konsumenterna enkelt att kunna jämföra priser och villkor för olika betalkonton på marknaden.

2. Byte av betalkonto

Det föreslagna direktivet kommer också att underlätta förfarandet för byte av bankkonton. När en konsument begär överföring av alla eller en del av sina återkommande betalningsuppdrag (som överföringar eller autogirering) till ett annat betalkonto ska leverantörerna av betaltjänster ta hand om alla steg i bytet. Konsumenterna kan också begära att resterande belopp på det gamla kontot överförs när det stängs.

Leverantörer av betaltjänster ska slutföra detta förfarande inom 15 dagar (30 dagar vid byte till en leverantör i ett annat EU-land) och tjänsten ska tillhandahållas utan avgift.

Leverantörer av betaltjänster kommer också att behöva lämna tillräcklig information till konsumenterna om deras rättighet att byta till ett nytt bankkonto och om förfarandet för detta.

3. Tillträde till betalkonton

Det föreslagna direktivet kommer att göra det möjligt för konsumenter i Europa att öppna ett betalkonto hos vilken leverantör av betaltjänster som helst i EU, oavsett om de är bosatta i det land där leverantören är etablerad.

Konsumenterna kommer också att få rätt att öppna ett betalkonto med standardtjänster oavsett var de bor i EU och oavsett deras personliga finansiella situation. Medlemsstaterna måste se till att minst en leverantör av betaltjänster erbjuder ett betalkonto med standardtjänster på deras territorium. De ska informera allmänheten om tillgången till dessa betalkonton. Leverantörer av betaltjänster får inte använda en persons finansiella situation som skäl för att vägra att öppna ett konto.

Direktivet förtecknar grundläggande tjänster som ska tillhandahållas med detta konto, t.ex. uttag, banköverföringar och betalkort. Övertrassering eller krediter kommer inte att tillåtas för standardkonton.

MEMO/13/413

Mer information

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/bank-accounts_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar