Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 8. maja 2013

Komisija ukrepa za cenejše, bolj pregledne in vsem dostopne bančne račune

Evropski državljani v današnjem svetu brez osnovnega bančnega računa ne morejo biti polno udeleženi v družbi. Bančni računi so postali bistven del našega vsakdanjika, saj nam omogočajo, da prek njih izvajamo in prejemamo plačila, opravljamo spletne nakupe in plačujemo položnice (npr. za telefon, plin in elektriko).

Zakonodaja o enotnem trgu je sicer omogočila, da lahko banke poslujejo po vsej Evropski uniji in čezmejno ponujajo svoje storitve, vendar se ta mobilnost ne odraža tudi za državljane, ki pogosto ne morejo odpreti računa v drugi državi članici ali brez težav zamenjati eno banko za drugo. Poleg tega potrošniki pogosto preplačajo storitve svojih bank in se morajo truditi, da bi razumeli različne pristojbine, ki so jim bile zaračunane.

Evropska komisija je v zvezi s tem danes objavila predlog Direktive o preglednosti in primerljivosti pristojbin za plačilni račun, zamenjavi plačilnega računa in dostopu do osnovnega plačilnega računa.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: Brez osnovnega bančnega računa je vsakodnevno življenje v današnjem svetu težje in dražje. Na podlagi današnjega predloga bodo imeli končno vsi evropski državljani dostop do osnovnega bančnega računa, prav tako pa bodo lahko polno udeleženi v družbi, v kateri živijo, ter izkoristili prednosti enotnega trga. Upamo, da bo poenostavitev primerjave pristojbin in zamenjave bančnega računa pomenila tudi boljše ponudbe bank in nižje stroške. Predlog bo koristil tudi panogi finančnih storitev z zagotavljanjem dodatnih spodbud za čezmejno ponudbo produktov in za vstopanje na nove trge.

Komisar za zdravje in varstvo potrošnikov Tonio Borg pa je povedal: Ta predlog omogoča potrošnikom po vsej EU dostop do storitev bančnega računa, primerjavo teh storitev in, če niso zadovoljni, zamenjavo ponudnika. Naš cilj je, da bi bili potrošniki bolje obveščeni o pristojbinah pred in po odprtju računa ter da bi lahko hitro in enostavno zamenjali ponudnika, če bi to želeli. Ta predlog bo tudi spodbudil konkurenco na področju finančnih storitev na drobno in nagradil podjetja, ki potrošnikom ponujajo večji izbor in ugodnejše cene.

Predlogi Komisije obravnavajo tri področja:

  1. Primerljivost pristojbin za plačilne račune: potrošnikom se olajša primerjava pristojbin, ki jih za plačilne račune zaračunavajo banke in drugi ponudniki plačilnih storitev v EU;

  2. Zamenjava plačilnega računa: vzpostavi se preprost in hiter postopek za potrošnike, ki želijo zamenjati svoj plačilni račun za račun pri drugi banki ali ponudniku plačilnih storitev;

  • Dostop do plačilnih računov: potrošnikom v EU, ki želijo odpreti plačilni račun, se to dovoli, čeprav niso rezidenti države, v kateri ima ponudnik plačilnih storitev sedež. Poleg tega bodo te določbe omogočile vsem potrošnikom v EU, ne glede na njihovo finančno stanje, da odprejo plačilni račun, ki jim omogoča opravljanje osnovnih poslov, kot so prejemanje plače, pokojnine in nadomestil ali plačila položnic itd.

Izboljšanje preglednosti in primerljivosti pristojbin ter enostavnejši postopek zamenjave bi morali omogočiti potrošnikom, da izkoristijo boljše ponudbe in nižje stroške za svoje bančne račune. Hkrati bo panoga finančnih storitev izkoristila večjo mobilnost strank, saj se bodo zmanjšale ovire za vstop, tudi čezmejno.

Ozadje:

Bančni računi so postali nepogrešljivi za polno udeležbo v gospodarskem in socialnem življenju sodobne družbe, saj se uporaba gotovine vse bolj zmanjšuje. Vendar so nedavne študije pokazale, da okoli 58 milijonov potrošnikov v EU, starejših od 15 let, nima plačilnega računa.

Poleg tega raziskave kažejo, da potrošniki še vedno težko primerjajo ponudbe in cene za plačilne račune različnih ponudnikov plačilnih storitev. Tudi kadar je primerjava mogoča, je postopek zamenjave obstoječega plačilnega računa zapleten in nezanesljiv. Poleg tega obstajajo situacije, ko potrošniki v EU še vedno ne morejo odpreti plačilnega računa v državi članici, v kateri niso rezidenti.

Prizadevanja v preteklosti so bila usmerjena v reševanje teh vprašanj, med drugim s spodbujanjem samoregulacija panoge in Priporočilom o dostopu do osnovnega plačilnega računa, ki ga je Komisija sprejela julija 2011 (glej IP/11/897). Izboljšave pa so bile omejene in zato so potrebni bolj celoviti in pravno zavezujoči ukrepi o plačilnih računih, da bi enotni trg učinkovito deloval in koristil vsem državljanom (glej IP/12/164). Ukrepi so zajeti v predlogu direktive in tako niso preveč normativni, da bi se upoštevale različne posebnosti držav članic.

Ukrepi iz predloga direktive so usmerjeni na tri področja

1. Preglednost pristojbin za plačilne račune

Predlagana direktiva določa, da morajo vsi ponudniki plačilnih storitev potrošnikom zagotoviti naslednji sklop dokumentov:

  1. dokument z informacijami o pristojbinah, v katerem so navedene storitve, ki se najpogosteje izvajajo, in pristojbine, ki se zaračunajo za njih;

  2. izjavo o pristojbinah, ki jih je ponudnik plačilnih storitev v zadnjih dvanajstih mesecih zaračunal za storitve na plačilnem računu;

  3. na zahtevo glosar izrazov, ki se uporabljajo v zvezi s plačilnimi računi.

Ti dokumenti morajo biti pripravljeni v skladu s standardizirano terminologijo in v standardizirani obliki, da bi bila primerjava med ponudbami različnih izvajalcev plačilnih storitev čim lažja.

Predlog tudi zahteva, da bi morala biti v vsaki državi članici vsaj ena neodvisna spletna stran za primerjavo, kjer bi se zbirale informacije o pristojbinah, ki jih zaračunavajo ponudniki plačilnih storitev. Tako bodo potrošniki brez težav primerjali cene in pogoje za plačilne račune, ki so na voljo na trgu.

2. Zamenjava plačilnega računa

Predlagana direktiva bo tudi poenostavila postopek zamenjave bančnega računa. Ko potrošnik zahteva, da se v celoti ali delno prenesejo ponavljajoči se plačilni nalogi (kot so kreditna plačila in direktne obremenitve) z njegovega na drug račun, morajo ponudniki storitev izvesti vse faze pri tej zamenjavi. Potrošniki lahko tudi zahtevajo, da se prenesejo preostala sredstva s starega računa in da se ta račun zapre.

Ponudniki plačilnih storitev morajo izvesti ta postopek v 15 dneh (30 dneh, če je zamenjava izvedena med ponudniki iz različnih držav EU) in storitev mora biti brezplačna.

Ponudniki plačilnih storitev bodo morali potrošnike tudi ustrezno obvestiti o njihovih pravicah zamenjave bančnih računov in o postopkih, povezanih s tem.

3. Dostop do plačilnih računov

Predlagana direktiva bo omogočila evropskim potrošnikom, da odprejo plačilni račun pri katerem koli ponudniku plačilnih storitev v EU, čeprav niso rezidenti države, v kateri ima ponudnik sedež.

Poleg tega stalno prebivališče v EU ali osebno finančno stanje potrošnikov ne bo vplivalo na dostop do osnovnega plačilnega računa. Države članice bi morale zagotoviti, da vsaj en ponudnik plačilnih storitev na njihovem ozemlju ponuja osnovni plačilni račun, in obvestiti javnost, da so takšni plačilni računi na voljo. Ponudnik plačilne storitve ne sme navesti finančnega stanja osebe kot razlog za zavrnitev odprtja računa.

V direktivi so navedene bistvene storitve, ki jih je treba zagotoviti s tem računom, in sicer so to dvigi, bančna nakazila in storitve debetne kartice. Prekoračitve ali posojila na osnovnih računih ne bodo dovoljeni.

MEMO/13/413

Več informacij

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/bank-accounts_en.htm

Kontakti:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar