Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 8. mája 2013

Bankové účty: Komisia zlacňuje, sprehľadňuje a sprístupňuje bankové účty všetkým občanom

V dnešnom svete sa európski občania bez bankového účtu nemôžu plnohodnotne zúčastňovať na spoločnosti. Bankové účty, ktoré nám umožňujú odosielať a prijímať platby, nakupovať on-line a platiť účty spojené s bývaním (telefón, plyn, elektrina), sa stali dôležitou súčasťou nášho každodenného života.

Hoci právne predpisy jednotného trhu dávajú bankám možnosť pôsobiť po celej Európskej únii a poskytovať svoje služby cezhranične, túto voľnosť nemajú ich zákazníci, ktorí si častokrát nemôžu otvoriť účet v inom členskom štáte ani bez problémov prejsť od jednej banky k druhej. Okrem toho občania nezriedka preplácajú služby, ktoré im poskytuje ich banka, a nevyznajú sa v rôznych poplatkoch, ktoré im banka účtuje.

V tejto súvislosti dnes Európska komisia predkladá návrh smernice o transparentnosti a porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, prevode platobných účtov a prístupe k základnému platobnému účtu.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier povedal: „V dnešnom svete prístup k základnému bankovému účtu uľahčuje každodenný život a šetrí peniaze. Dnešný návrh konečne všetkým Európanom sprístupní základný bankový účet a umožní im plnohodnotne sa zúčastňovať na spoločnosti, v ktorej žijú, a využívať výhody jednotného trhu. Okrem toho dúfame, že zjednodušenie porovnávania poplatkov a prevodu bankových účtov povedie k zlepšeniu ponuky bánk za nižšie ceny. Návrh bude znamenať prínos aj pre sektor finančných služieb, pretože bude ďalej motivovať k cezhraničnej ponuke produktov a vstupu na nové trhy.“

Komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku Tonio Borg povedal: Tento návrh umožňuje zákazníkom v celej EÚ využívať služby bankového účtu, porovnávať ich a v prípade nespokojnosti prejsť k inému poskytovateľovi. Naším cieľom je lepšia informovanosť spotrebiteľov o poplatkoch pred otvorením účtu, ako aj po jeho otvorení, a umožnenie rýchlej a jednoduchej zmeny poskytovateľa, ak si to želajú. Tento návrh takisto priaznivo ovplyvní hospodársku súťaž v sektore retailových finančných služieb a odmení podniky, ktoré spotrebiteľom ponúkajú lepší výber a ceny.“

Návrhy Komisie riešia tri oblasti:

  1. porovnateľnosť poplatkov za platobné účty: pre spotrebiteľov sa zjednoduší porovnávanie poplatkov za platobné účty, ktoré im účtuje banka alebo iní poskytovatelia platobných služieb v EÚ;

  2. prevod platobného účtu: pre spotrebiteľov, ktorí chcú previesť svoj platobný účet do inej banky alebo k inému poskytovateľovi platobných služieb, sa zavedie jednoduchý a rýchly postup;

  • prístup k platobným účtom: Spotrebiteľom sa umožní otvoriť si platobný účet bez toho, aby mali pobyt v krajine, v ktorej sídli poskytovateľ platobných služieb. Okrem toho tieto ustanovenia umožnia všetkým spotrebiteľom EÚ bez ohľadu na ich finančnú situáciu otvoriť si platobný účet, ktorý umožní uskutočňovať základné operácie, ako je príjem výplaty, dôchodku a prídavkov alebo platby účtov spojených s bývaním a pod.

Lepšia transparentnosť a porovnateľnosť poplatkov spolu s jednoduchším procesom prevodu by mali spotrebiteľom priniesť lepšiu ponuku a nižšie ceny bankových účtov. V súvislosti s menšími prekážkami vstupu sa zároveň sektoru finančných služieb zvýši mobilita klientov, a to aj naprieč hranicami.

Súvislosti:

Bankové účty získali na dôležitosti, pokiaľ ide o plnohodnotnú účasť na hospodárskom a sociálnom živote spoločnosti, keďže používanie hotovosti sa rýchlo vytráca. Podľa nedávnych štúdií však 58 miliónov spotrebiteľov v EÚ vo veku nad 15 rokov nemá platobný účet.

Okrem toho z výskumu vyplynulo, že spotrebitelia ešte stále považujú za komplikované porovnávať ponuky a ceny za platobné účty od rôznych poskytovateľov platobných služieb. A aj keď je porovnanie možné, proces prechodu zo súčasného platobného účtu na iný je zložitý a nespoľahlivý. Navyše existujú situácie, kedy sú spotrebitelia EÚ naďalej neschopní otvoriť si platobný účet v inom členskom štáte, v ktorom nemajú pobyt.

Komisia sa v minulosti snažila tieto otázky riešiť, a to aj povzbudzovaním bankového sektora k samoregulácii a prijatím odporúčaní o prístupe k základnému platobnému účtu v júli 2011 (pozri IP/11/897). Došlo však k len určitému zlepšeniu, a preto je potrebné prijať komplexnejšie a právne záväzné opatrenia o platobných účtoch, aby sa zabezpečilo účinné fungovanie jednotného trhu a jeho prínos pre všetkých (pozri IP/12/164). Ostatné opatrenia sú obsiahnuté v návrhu smernice, a preto nie sú príliš normatívne, aby sa zohľadnili špecifiká členských štátov.

Opatrenia návrhu smernice sa zameriavajú na tri oblasti:

1. Transparentnosť poplatkov za platobné účty

V navrhovanej smernici sa stanovuje, že všetci poskytovatelia platobných služieb musia spotrebiteľom poskytnúť tento súbor dokumentov:

  1. dokument s informáciami o poplatkoch obsahujúci zoznam najbežnejších služieb a za ne účtovaných poplatkov;

  2. výkaz poplatkov účtovaných poskytovateľom platobných služieb za posledných dvanásť mesiacov za poskytnuté služby na platobnom účte;

  3. na požiadanie slovník pojmov používaných v súvislosti s platobnými účtami.

Tieto dokumenty musia používať štandardizované pojmoslovie a normované formáty, aby sa zjednodušilo porovnávanie ponúk medzi rôznymi poskytovateľmi platobných služieb.

Napokon sa v návrhu požaduje, aby v každom členskom štáte existovala aspoň jedna nezávislá webová lokalita na porovnávanie, na ktorej by sa zhromažďovali informácie o účtovaných poplatkoch poskytovateľov platobných služieb. To spotrebiteľom umožní jednoducho porovnávať ceny a podmienky platobných účtov, ktoré ponúka trh.

2. Prevod platobného účtu

Navrhovaná smernica takisto zjednoduší proces prevodu bankových účtov. Keď spotrebiteľ požiada o prevod všetkých alebo niektorých opakovaných platobných príkazov (napríklad prevodných príkazov na úhradu alebo príkazov na inkaso), ktoré má nastavené na svojom účte, na iný účet, poskytovatelia platobných služieb musia uskutočniť všetky operácie spojené s prevodom. Zákazníci môžu požiadať aj o prevod zostatku zo starého účtu a jeho zrušenie.

Poskytovatelia platobných služieb musia tento postup dokončiť do 15 dní (do 30 v prípade, že prevod sa uskutočňuje medzi poskytovateľmi v rôznych krajinách EÚ), pričom táto služba sa poskytuje bezplatne.

Napokon sa od poskytovateľov platobných služieb bude požadovať, aby spotrebiteľom poskytovali náležité informácie o ich právach na prevod bankových účtov a súvisiacom procese.

3. Prístup k platobným účtom

Navrhovaná smernica umožní spotrebiteľom v Európe otvoriť si platobný účet u ktoréhokoľvek poskytovateľa platobných služieb v EÚ, a to aj vtedy, keď nemajú pobyt v krajine, v ktorej má poskytovateľ sídlo.

Okrem toho budú mať spotrebitelia prístup k platobnému účtu so základnými funkciami bez ohľadu na ich miesto pobytu v EÚ alebo ich osobnú finančnú situáciu. Členské štáty musia zabezpečiť, aby na ich území aspoň jeden poskytovateľ platobných služieb ponúkal platobný účet so základnými funkciami, a mali by o dostupnosti takýchto platobných účtov informovať verejnosť. Poskytovateľ platobných služieb nemôže uviesť osobnú finančnú situáciu ako dôvod na odmietnutie založenia účtu.

V smernici sa uvádza zoznam základných služieb, ktoré sa na takomto účte poskytujú, vrátane výberov hotovosti, bankových prevodov a platobnej karty. Na základných účtoch nebudú povolené prečerpania ani úvery.

MEMO/13/413

Ďalšie informácie

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/bank-accounts_en.htm

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar