Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 8 mei 2013

Bankrekeningen: Commissie onderneemt actie om bankrekeningen goedkoper, transparanter en toegankelijk te maken voor iedereen

In de wereld van vandaag kunnen de Europese burgers niet ten volle aan de maatschappij deelnemen zonder een basisbankrekening. Bankrekeningen zijn een essentieel onderdeel geworden van ons dagelijkse leven en stellen ons in staat betalingen te doen en te ontvangen, online te winkelen en de rekeningen van de nutsvoorzieningen (telefoon, gas, elektriciteit) te betalen.

Terwijl de wetgeving inzake de eengemaakte markt ervoor heeft gezorgd dat banken over heel de Europese Unie kunnen opereren en hun diensten grensoverschrijdend kunnen aanbieden, bestaat deze mobiliteit voor de burgers niet, die vaak niet in staat zijn een rekening in een andere lidstaat te openen of gemakkelijk van bank te veranderen. Verder betalen consumenten vaak te veel voor de diensten die zij van hun bank ontvangen en worstelen zij ermee duidelijkheid te verkrijgen over de diverse kosten die worden aangerekend.

Het is in deze context dat de Europese Commissie vandaag met haar voorstel komt voor een richtlijn betreffende de vergelijkbaarheid van kosten in verband met betaalrekeningen, overstappen van betaalrekening en toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties.

Commissaris voor Interne Markt en Diensten Michel Barnier verklaarde: "In de wereld van vandaag maakt het niet hebben van een basisbankrekening het leven van elke dag moeilijk en duurder. Dankzij het voorstel van vandaag krijgen alle Europese burgers eindelijk toegang tot een basisbankrekening, kunnen zij volledig deelnemen aan de maatschappij waarin zij leven en kunnen zij van de voordelen van de eengemaakte markt profiteren. Door het gemakkelijker te maken kosten te vergelijken en van bankrekening te veranderen, hopen wij ook een beter aanbod van banken en lagere kosten te zien. Het voorstel zal ook aan de financiële dienstverleningssector ten goede komen door bijkomende stimulansen te geven om grensoverschrijdend producten aan te bieden en tot nieuwe markten toe te treden."

Commissaris voor Gezondheid en Consumenten Tonio Borg verklaarde: "Dit voorstel stelt consumenten over heel de EU in staat toegang te verkrijgen tot bankrekeningdiensten, deze te vergelijken en, als zij niet tevreden zijn, naar een andere aanbieder over te stappen. Ons doel is dat de consumenten beter over de kosten geïnformeerd zijn voordat en nadat zij een rekening openen, en dat zij desgewenst snel en gemakkelijk van aanbieder kunnen veranderen. Dit voorstel zal ook de concurrentie in de sector van de financiële retaildiensten bevorderen en ondernemingen belonen die de consumenten een beter assortiment en betere prijs aanbieden."

Met de voorstellen van de Commissie worden drie gebieden aangepakt:

  1. Vergelijkbaarheid van betaalrekeningkosten: door het voor de consumenten gemakkelijker te maken de kosten te vergelijken die in de EU door banken en andere aanbieders van betalingsdiensten worden aangerekend;

  2. Overstappen van betaalrekening: door een eenvoudige en snelle procedure in te stellen voor consumenten die hun betaalrekening naar een andere bank of een andere betalingsdienstaanbieder willen omzetten;

  • Toegang tot betaalrekeningen: door EU-consumenten die een betaalrekening willen openen zonder in het land te wonen waar de betalingsdienstaanbieder gevestigd is, daartoe in staat te stellen. Bovendien zullen deze bepalingen alle EU-consumenten, ongeacht hun financiële situatie, de mogelijkheid bieden een betaalrekening te openen waarmee zij essentiële verrichtingen kunnen doen, zoals het ontvangen van loon, pensioen, uitkering of betaling van de rekeningen van nutsvoorzieningen, enz.

Het verbeteren van de transparantie en vergelijkbaarheid van de kosten samen met een vlotter overstapproces moeten de consumenten in staat stellen van betere aanbiedingen en lagere kosten voor hun bankrekening te profiteren. Tegelijk zal de financiële dienstverleningssector profiteren van verhoogde mobiliteit van klanten, met verminderde barrières voor toetreding, inclusief grensoverschrijdend.

Achtergrond:

Bankrekeningen zijn essentieel geworden om ten volle aan het economische en sociale leven van een moderne samenleving deel te nemen, aangezien het gebruik van contanten snel afneemt. Volgens recente studies hebben echter ongeveer 58 miljoen consumenten ouder dan 15 in de EU geen betaalrekening.

Verder blijkt uit onderzoek dat consumenten het nog steeds moeilijk vinden het aanbod van en de prijzen voor betaalrekeningen van verschillende betalingsdienstaanbieders te vergelijken. Zelfs wanneer vergelijking mogelijk is, is het proces om van hun bestaande betaalrekening naar een andere betaalrekening over te stappen complex en onbetrouwbaar. Bovendien zijn er situaties waarin EU-consumenten nog steeds geen betaalrekening kunnen openen in een lidstaat waar zij niet wonen.

In het verleden zijn er inspanningen geleverd om deze kwesties aan te pakken, inclusief door het aanmoedigen van zelfregulering van de sector en de aanneming door de Commissie in juli 2011 van een aanbeveling betreffende toegang tot een basisbetaalrekening (zie IP/11/897). De verbeteringen waren echter beperkt en dat is de reden waarom meer omvattende en wettelijk bindende maatregelen inzake betaalrekeningen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de eengemaakte markt effectief werkt en alle burgers ten goede komt (zie IP/12/164). De maatregelen zijn vervat in een ontwerprichtlijn en zijn dus niet al te prescriptief om rekening te houden met de verschillende specificiteit van de lidstaten.

De in de ontwerprichtlijn vervatte maatregelen zijn gericht op drie gebieden.

1. Transparantie van betaalrekeningkosten

De voorgestelde richtlijn stelt vast dat alle betalingsdienstaanbieders aan de consumenten de volgende reeks documenten moeten bezorgen:

  1. een kosteninformatiedocument waarin de meest gebruikelijke aangeboden diensten en de ervoor aangerekende kosten zijn vermeld;

  2. een staat van de kosten die door de betalingsdienstaanbieder gedurende de voorafgaande twaalf maanden zijn aangerekend voor de met betrekking tot de betaalrekening aangeboden diensten;

  3. op verzoek, een glossarium van in verband met de betaalrekeningen gebruikte termen.

Deze documenten moeten worden opgesteld met gebruikmaking van gestandaardiseerde terminologie en standaardformaten om vergelijking van het aanbod van verschillende betalingsdienstaanbieders te vergemakkelijken.

Ten slotte vereist het voorstel dat er in elke lidstaat ten minste één onafhankelijke vergelijkingswebsite is waarop informatie over de door de betaalrekeningaanbieders aangerekende kosten is verzameld. Daarmee zullen de consumenten de prijzen en voorwaarden voor op de markt aangeboden betaalrekeningen gemakkelijk kunnen vergelijken.

2. Overstappen van betaalrekening

De voorgestelde richtlijn zal eveneens het proces in verband met het overstappen van bankrekening vergemakkelijken. Wanneer een consument verzoekt alle of een deel van de terugkerende betalingsopdrachten (zoals overmakingen of automatische afschrijvingen) met betrekking tot zijn rekening naar een andere rekening over te brengen, moeten de betalingsdienstaanbieders alle stappen in verband met de overstap behandelen. Klanten kunnen eveneens om de overbrenging van het resterende saldo op de oude rekening en sluiting ervan verzoeken.

De betalingsdienstaanbieders moeten deze procedure binnen 15 dagen (30 dagen als tussen in verschillende EU-landen gevestigde aanbieders wordt overgestapt) voltooien en de service moet kosteloos worden aangeboden.

Ten slotte zullen betalingsdienstaanbieders verplicht zijn te consumenten toereikende informatie te verschaffen over hun rechten om van bankrekening te veranderen en het betrokken proces.

3. Toegang tot betaalrekeningen

Met de voorgestelde richtlijn kunnen consumenten in Europa een betaalrekening bij elke betalingsdienstaanbieder in de EU openen, zelfs wanneer zij geen ingezetenen zijn van het land waarin de aanbieder is gevestigd.

Bovendien zullen consumenten gerechtigd zijn toegang te hebben tot een betaalrekening met basisfuncties ongeacht hun woonplaats in de EU of hun persoonlijke financiële situatie. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat op hun grondgebied ten minste één betalingsdienstaanbieder een betaalrekening met basisfuncties aanbiedt en moeten het publiek over de beschikbaarheid van deze betaalrekeningen informeren. De betalingsdienstaanbieder kan de financiële situatie van de persoon niet gebruiken als een reden om een rekening te weigeren.

De richtlijn vermeldt de met deze rekening aan te bieden essentiële diensten, die geldopnames, bankoverschrijvingen en een debetkaart omvatten. Voorschotten in rekening-courant en kredietfaciliteiten zijn op basisrekeningen niet toegestaan.

MEMO/13/413

Meer informatie

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/bank-accounts_en.htm

Contact :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar