Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 8 d.

Banko sąskaitos. Komisija imasi veiksmų, kad banko sąskaitos būtų pigesnės, skaidriau tvarkomos ir visiems prieinamos

Šiais laikais sąskaitos banke neturintys Europos piliečiai negali visapusiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Banko sąskaitos – neatskiriama mūsų kasdienybės dalis, nes jomis naudodamiesi galime pervesti ir gauti pinigus, pirkti prekes internetu ir apmokėti komunalines sąskaitas (sumokėti už telefoną, dujas, elektrą).

Nors bendrosios rinkos teisės aktais užtikrinama, kad bankai galėtų veikti visoje Europos Sąjungoje ir savo paslaugas siūlyti kitose valstybėse narėse, piliečiai tokių pačių sąlygų neturi, nes dažnai negali banko sąskaitos atsidaryti kitoje valstybėje narėje arba lengvai perkelti sąskaitos iš vieno banko į kitą. Be to, vartotojai dažnai permoka už bankų teikiamas paslaugas ir sunkiai suvokia įvairių mokesčių paskirtį.

Šiomis aplinkybėmis Europos Komisija šiandien skelbia Direktyvos dėl mokesčių už mokėjimo sąskaitas skaidrumo ir palyginamumo, mokėjimo sąskaitos perkėlimo ir galimybės naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita pasiūlymą.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Šiais laikais neturint pagrindinės banko sąskaitos kasdienius reikalus tvarkyti ne tik sudėtinga, bet ir brangiau. Šiandien teikiamu pasiūlymu visiems Europos piliečiams pagaliau bus suteikta galimybė naudotis pagrindine banko sąskaita ir sudarytos sąlygos visapusiškai dalyvauti vietos visuomenės gyvenime ir pasinaudoti bendrosios rinkos pranašumais. Užtikrindami, kad būtų lengviau palyginti įkainius ir perkelti banko sąskaitą, taip pat tikimės, kad atsiras geresnių bankų pasiūlymų ir sumažės bankų paslaugų išlaidos. Pasiūlymas bus naudingas ir finansinių paslaugų sektoriui, nes atsiras daugiau paskatų siūlyti produktus kitose valstybėse ir eiti į naujas rinkas.“

Už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys Tonio Borgas sakė: „Šiuo pasiūlymu visos Europos Sąjungos vartotojams sudaromos sąlygos naudotis banko sąskaitomis, palyginti susijusias paslaugas ir, jei jos netinka, pakeisti jų teikėją. Siekiame, kad vartotojai būtų geriau informuojami apie mokesčius tiek prieš atsidarydami sąskaitą, tiek ją atsidarę ir kad panorėję galėtų greitai ir paprastai pakeisti banką. Be to, šiuo pasiūlymu bus skatinama konkurencija mažmeninių finansinių paslaugų sektoriuje ir sudarytos palankios sąlygos įmonėms, kurios vartotojams teikia geresnių ir pigesnių pasiūlymų.“

Komisijos pasiūlymais sprendžiamos trijų sričių problemos:

  1. mokesčių už mokėjimo sąskaitas palyginamumas: vartotojams sudaromos sąlygos lengviau palyginti ES bankų ir kitų mokėjimo paslaugų teikėjų imamus mokesčius už mokėjimo sąskaitas;

  2. mokėjimo sąskaitos perkėlimas: nustatoma paprasta ir greita mokėjimo sąskaitos perkėlimo iš vieno banko į kitą tvarka;

  3. galimybė naudotis mokėjimo sąskaitomis: ES vartotojams suteikiama galimybė atsidaryti mokėjimo sąskaitą mokėjimo paslaugų teikėjo šalyje nebūnant tos šalies nuolatiniais gyventojais. Be to, visiems ES vartotojams, kad ir kokia jų finansinė padėtis, sudaromos sąlygos atsidaryti mokėjimo sąskaitą, kad jie galėtų atlikti būtiniausias operacijas (pvz., gauti atlyginimą, pensiją ir socialines išmokas, apmokėti komunalines sąskaitas ir pan.).

Jei mokesčiai būtų skaidresni ir lengviau palyginami, o sąskaitos perkėlimo procesas sklandesnis, vartotojai sulauktų geresnių pasiūlymų ir sumažėtų banko sąskaitų tvarkymo išlaidos. Didesnis klientų mobilumas ir mažiau kliūčių patekti į rinką (taip pat ir į kitos valstybės rinką) bus naudinga ir finansinių paslaugų sektoriui.

Pagrindiniai faktai

Kadangi grynųjų pinigų naudojama vis mažiau, norint visapusiškai dalyvauti ekonominiame ir socialiniame šiuolaikinės visuomenės gyvenime būtina turėti banko sąskaitą. Tačiau, naujausių tyrimų duomenimis, maždaug 58 mln. vyresnių kaip 15 metų ES vartotojų neturi mokėjimo sąskaitos.

Tyrimai rodo ir tai, kad vartotojams vis dar sunku palyginti skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų mokėjimo sąskaitų pasiūlymus ir kainas. Net jei įmanoma juos palyginti, mokėjimo sąskaitos perkėlimas dažnai būna sudėtingas ir jį atliekant įsivelia klaidų. Be to, tam tikrais atvejais ES vartotojams vis dar neįmanoma mokėjimo sąskaitos atsidaryti valstybėje narėje, kurioje jie nuolat negyvena.

Anksčiau bandyta įvairiai spręsti šiuos klausimus, pvz., skatintos sektoriaus savireguliacijos iniciatyvos, o 2011 m. liepos mėn. priimta Komisijos rekomendacija dėl galimybės naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita (žr. IP/11/897). Tačiau situacija nelabai pasikeitė, todėl, norint užtikrinti veiksmingą bendrosios rinkos veikimą ir naudą visiems piliečiams, reikia imtis visapusiškesnių ir teisiškai privalomų priemonių dėl mokėjimo sąskaitų (žr. IP/12/164). Priemonės pateikiamos direktyvos projekte, taigi nėra pernelyg tiksliai apibrėžtos, kad būtų įmanoma atsižvelgti į atskirų valstybių narių specifiką.

Direktyvos projekte pateikiamos trijų sričių priemonės

1. Mokesčių už mokėjimo sąskaitas skaidrumas

Direktyvos pasiūlyme nustatyta, kad visi mokėjimo paslaugų teikėjai privalo vartotojams pateikti šiuos dokumentus:

  1. informacijos apie mokesčius dokumentą, kuriame išvardijamos dažniausiai teikiamos paslaugos ir mokesčiai už kiekvieną iš jų;

  2. mokesčių, kuriuos mokėjimo paslaugų teikėjas per pastaruosius 12 mėnesių paėmė už paslaugas, susijusias su mokėjimo sąskaita, ataskaitą;

  3. jei prašoma, su mokėjimo sąskaitomis susijusių terminų glosarijų.

Šie dokumentai turi būti parengti vartojant standartinę terminiją ir formas, kad būtų lengviau palyginti skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų pasiūlymus.

Galiausiai pasiūlymu reikalaujama, kad kiekvienoje valstybėje narėje būtų bent viena nepriklausoma lyginamoji svetainė, kurioje pateikiama surinkta informacija apie mokėjimo paslaugų teikėjų imamus mokesčius. Tokioje svetainėje vartotojai galės lengvai palyginti rinkoje siūlomų mokėjimo paslaugų kainas ir sąlygas.

2. Mokėjimo sąskaitos perkėlimas

Siūloma direktyva taip pat lengvinamos banko sąskaitų perkėlimo sąlygos. Vartotojui paprašius į kitą sąskaitą perkelti visus jo sąskaitoje nustatytus periodinius mokėjimo nurodymus (pvz., kredito pervedimo arba tiesioginio debeto operacijas) arba jų dalį, mokėjimo paslaugų teikėjas privalo atlikti visus tam reikalingus veiksmus. Vartotojai taip pat gali reikalauti iš senosios sąskaitos perkelti pinigų likutį ir tą sąskaitą uždaryti.

Mokėjimo paslaugų teikėjai privalo sąskaitą nemokamai perkelti per 15 dienų, o jei jie yra skirtingose ES šalyse – per 30 dienų.

Galiausiai mokėjimo paslaugų teikėjai privalės vartotojams teikti tinkamą informaciją apie jų teisę perkelti mokėjimo sąskaitą ir apie tai, kaip tai padaryti.

3. Galimybė naudotis mokėjimo sąskaitomis

Siūloma direktyva Europos vartotojams bus sudarytos sąlygos atsidaryti mokėjimo sąskaitą bet kurio Europos Sąjungos mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, net jei jie nėra tos šalies, kurioje įsisteigęs paslaugų teikėjas, nuolatiniai gyventojai.

Be to, vartotojai turės teisę atsidaryti būtiniausioms operacijoms atlikti tinkamą mokėjimo sąskaitą, nesvarbu, kurioje ES šalyje jie gyvena ir kokia jų finansinė padėtis. Valstybės narės turi užtikrinti, kad bent vienas mokėjimo paslaugų teikėjas jų teritorijoje vartotojams siūlytų būtiniausioms operacijoms atlikti tinkamas mokėjimo sąskaitas, ir turėtų informuoti visuomenę apie galimybę tokią mokėjimo sąskaitą turėti. Mokėjimo paslaugų teikėjas, atsisakydamas atidaryti sąskaitą, savo sprendimo negali pagrįsti asmens finansine padėtimi.

Direktyvoje išvardijamos būtiniausios paslaugos, kurios turi būti teikiamos tokios sąskaitos turėtojui, t. y. grynųjų pinigų išėmimas, lėšų pervedimai ir debetinės kortelės išdavimas. Pagrindinės sąskaitos turėtojams nebus teikiamos sąskaitos lėšų pereikvojimo arba kitos kredito paslaugos.

MEMO/13/413

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/bank-accounts_en.htm

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar