Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 8. toukokuuta 2013

Pankkitilit: Komissio haluaa muuttaa pankkitilit edullisemmiksi ja avoimemmiksi sekä asettaa ne kaikkien ulottuville

Euroopan kansalaiset eivät nykymaailmassa pysty osallistumaan yhteiskuntaelämään täysipainoisesti ilman tavanomaista pankkitiliä. Pankkitileistä on tullut olennainen osa jokapäiväistä elämäämme, sillä niiden avulla voimme suorittaa ja vastaanottaa maksuja, tehdä verkko-ostoksia ja maksaa puhelin-, kaasu- ja sähkölaskumme.

Sisämarkkinalainsäädännöllä on varmistettu, että pankit voivat toimia kaikkialla Euroopan unionissa ja tarjota palveluitaan valtioiden rajojen yli. Kansalaisilla ei ole yhtä hyviä liikkumismahdollisuuksia, sillä he eivät aina pysty avaamaan tiliä toisessa jäsenvaltiossa tai vaihtamaan vaivattomasti pankista toiseen. Lisäksi kuluttajat maksavat usein liikaa pankilta saamistaan palveluista ja joutuvat näkemään vaivaa saadakseen selkeän käsityksen heiltä veloitetuista maksuista.

Tämä oli lähtökohtana Euroopan komission tänään julkaisemalle ehdotukselle direktiiviksi tilinhoitomaksujen avoimuudesta ja vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää tavanomaista maksutiliä.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier’n mukaan jokapäiväisestä elämästä selviytyminen on tänä päivänä vaikeampaa ja kalliimpaa niille, joilla ei ole käytössään tavanomaista pankkitiliä. ”Tämänpäiväisellä ehdotuksella annetaan lopultakin kaikille Euroopan kansalaisille mahdollisuus käyttää tavanomaista pankkitiliä, osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaelämään ja hyödyntää sisämarkkinoiden tuomat edut. Maksujen vertailun ja pankkitilien vaihdon helpottumisen myötä toivomme myös pankeilta parempia tarjouksia ja kustannusten alenemista. Ehdotus hyödyttää myös rahoituspalvelualaa tarjoamalla lisäkannustimia tuotteiden tarjoamiseen valtioiden rajojen yli ja siirtymiseen uusille markkinoille”, Michel Barnier sanoi.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari Tonio Borg katsoo tämänpäiväisen ehdotuksen antavan EU:n kaikille kuluttajille mahdollisuuden käyttää pankkitilipalveluita, vertailla niitä ja vaihtaa toiseen palveluntarjoajaan, jos he ovat tyytymättömiä saamaansa palveluun. Tavoitteenamme on, että kuluttajilla on paremmat tiedot maksuista sekä ennen tilin avaamista että sen jälkeen ja mahdollisuus vaihtaa halutessaan palveluntarjoajaansa nopeasti ja helposti. Ehdotus vauhdittaa myös kilpailua vähittäisrahoituspalveluiden alalla ja palkitsee yrityksiä, jotka tarjoavat kuluttajille parempaa valikoimaa ja hintatasoa”, Tonio Borg lisäsi.

Komission ehdotus kattaa kolme alaa:

  1. Tilinhoitomaksujen vertailukelpoisuus: Kuluttajien on helpompi vertailla maksuja, joita pankit ja muut maksupalveluntarjoajat EU:ssa veloittavat maksutileistä.

  2. Maksutilien siirtäminen: Otetaan käyttöön yksinkertainen ja nopea menettely, jonka avulla kuluttajat voivat halutessaan siirtää maksutilinsä toiseen pankkiin tai maksupalveluntarjoajaan.

  • Mahdollisuus käyttää maksutilejä: EU:n kuluttajat voivat vastaisuudessa avata maksutilin ilman, että heillä on asuinpaikkaa maassa, johon maksupalveluntarjoaja on sijoittautunut. Lisäksi maksutilien käyttömahdollisuutta koskevilla säännöksillä annetaan EU:n kaikille kuluttajille heidän taloudellisesta tilanteestaan riippumatta mahdollisuus avata maksutili, jolla voidaan suorittaa olennaisia operaatioita, kuten vastaanottaa palkat, eläkkeet ja etuudet, maksaa puhelin-, kaasu- ja sähkölaskut jne.

Maksujen avoimuuden ja vertailukelpoisuuden parantumisen sekä tilinsiirtoprosessin sujuvoitumisen odotetaan antavan kuluttajille mahdollisuuden hyötyä paremmista tarjouksista ja alhaisemmista kustannuksista. Samaan aikaan rahoituspalveluala hyötyy asiakkaiden suuremmasta liikkuvuudesta ja markkinoillepääsyn esteiden madaltumisesta – myös rajatylittävän liikkuvuuden osalta.

Tausta:

Pankkitilit ovat nykyisin olennaisena edellytyksenä täysipainoiselle osallistumiselle modernin yhteiskunnan talous- ja sosiaalielämään, sillä käteisrahan käyttö vähenee nopeasti. Äskettäisten tutkimusten mukaan EU:ssa on kuitenkin noin 58 miljoonaa yli 15-vuotiasta kuluttajaa, joilla ei ole maksutiliä.

Tutkimukset osoittavat lisäksi, että kuluttajat pitävät eri maksupalveluntarjoajien maksutileistä tekemien tarjousten ja niistä veloittamien hintojen vertailua edelleen vaikeana. Siirtyminen tilistä toiseen on monimutkaista ja epäluotettavaa myös silloin, kun vertailu on mahdollista. Lisäksi on tilanteita, joissa EU:n kuluttajat eivät edelleenkään pysty avaamaan tiliä jäsenvaltiossa, joissa heillä ei ole asuinpaikkaa.

Näihin ongelmiin on yritetty puuttua jo aiemmin muun muassa kannustamalla alaa itsesääntelyyn ja julkaisemalla heinäkuussa 2011 komission suositus mahdollisuudesta käyttää tavanomaista maksutiliä (ks. IP/11/897). Edistyminen on kuitenkin ollut vähäistä, minkä vuoksi maksutileihin on tarpeen kohdistaa kattavampia ja oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä, jotta voidaan varmistaa, että sisämarkkinat toimivat tehokkaasti ja hyödyttävät kaikkia kansalaisia (ks. IP/12/164). Toimenpiteet sisältyvät direktiiviluonnokseen eivätkä siten ole liian määrääviä jäsenvaltioiden erityispiirteiden ottamiseksi huomioon.

Direktiiviluonnokseen sisältyvät toimenpiteet kohdistuvat kolmeen alaan:

1. Tilinhoitomaksujen avoimuus

Ehdotetussa direktiivissä säädetään, että kaikkien maksupalveluntarjoajien on annettava kuluttajille seuraavat asiakirjat:

  1. maksutietoasiakirja, jossa luetellaan yleisimmät tarjotut palvelut ja kustakin palvelusta veloitettavat maksut

  2. selvitys maksuista, joita maksupalveluntarjoaja on veloittanut 12 edeltävän kuukauden aikana maksutilin yhteydessä tarjotuista palveluista

  3. pyynnöstä maksutilien yhteydessä käytetty termisanasto.

Asiakirjat on laadittava käyttäen standardoitua terminologiaa ja vakioformaatteja eri maksupalveluntarjoajien tarjousten vertailun helpottamiseksi.

Ehdotuksessa edellytetään lisäksi, että jokaisessa jäsenvaltiossa olisi oltava vähintään yksi riippumaton vertailusivusto, jolle kerätään tietoa maksupalveluntarjoajien veloittamista maksuista. Tämä mahdollistaa sen, että kuluttajien on helppo vertailla markkinoilla tarjottavien maksutilien hintoja ja ehtoja.

2. Maksutilien siirtäminen

Ehdotetulla direktiivillä helpotetaan myös pankkitilien siirtoprosessia. Kun kuluttaja pyytää tilinsä kaikkien toistuvien maksutoimeksiantojen (kuten tilisiirtojen tai suoraveloitusten) siirtoa toiselle tilille, maksupalveluntarjoajan on huolehdittava siirron kaikista vaiheista. Asiakkaat voivat myös pyytää entisen tilinsä jäljellä olevan saldon siirtoa ja tilin sulkemista.

Maksupalveluntarjoajien on saatettava siirtomenettely päätökseen 15 päivän kuluessa (30 päivän kuluessa, jos siirto tapahtuu eri EU-maihin sijoittautuneiden palveluntarjoajien välillä) ja palvelu on tarjottava maksutta.

Maksupalveluntarjoajien edellytetään lisäksi antavan kuluttajille riittävästi tietoa heidän oikeuksistaan pankkitilin siirtoon ja siirtoprosessista.

3. Mahdollisuus käyttää maksutilejä

Ehdotettu direktiivi mahdollistaa sen, että eurooppalaiset kuluttajat voivat avata maksutilin missä tahansa EU:n maksupalveluntarjoajassa, vaikkei heillä olisi asuinpaikkaa maassa, johon kyseinen palveluntarjoaja on sijoittautunut.

Kuluttajilla on lisäksi oikeus käyttää tavanomaista maksutiliä riippumatta asuinpaikastaan EU:ssa tai taloudellisesta asemastaan. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vähintään yksi maksupalveluntarjoaja tarjoaa tavanomaisia maksutilejä niiden alueella. Niiden olisi myös informoitava yleisöä maksutilien saatavillaolosta. Maksupalveluntarjoajat eivät voi kieltäytyä avaamasta tiliä henkilön taloudelliseen asemaan vedoten.

Direktiivissä luetellaan olennaiset palvelut, jotka on tarjottava maksutilien yhteydessä. Näitä ovat käteisnostot, pankkisiirrot ja pankkikortit. Tilinylitysoikeutta tai luottojärjestelyitä ei sallita peruspankkitilin yhteydessä.

MEMO/13/413

Lisätietoja

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/bank-accounts_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar