Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 8. mai 2013

Euroopa Komisjon tegutseb selle nimel, et muuta pangakontod odavamaks, läbipaistvamaks ja kõigile kättesaadavaks

Tänapäeva maailmas ei ole Euroopa kodanikel võimalik ilma pangakontota ühiskonnaelus täiel määral osaleda. Pangakontod on muutunud oluliseks osaks meie igapäevaelust: nende kaudu saame raha üle kanda ja vastu võtta, poodelda internetis või tasuda telefoni-, gaasi- või elektriteenuste eest.

Ühtse turu õigusaktidega on tagatud, et pangad saavad tegutseda kõikjal Euroopa Liidus ja pakkuda oma teenuseid piiriüleselt. Kuid kodanikega on veidi teisiti: neil ei ole sageli võimalik avada pangakontot muus liikmesriigis või lihtsalt panka vahetada. Lisaks maksavad pangakliendid sageli pakutavate teenuste eest kallist hinda ja neil puudub selge ülevaade sellest, mille eest neilt tasu võetakse.

Euroopa Komisjon avaldab täna direktiivi ettepaneku, mis käsitleb maksekontodega seotud tasude läbipaistvust ja võrreldavust, pangakontode üleviimist ühest pangast teise ja põhimaksekontole juurdepääsetavust.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier sõnul on täna nende elu keerulisem ja kulukam, kellel pangakontot ei ole. „Tänase ettepanekuga luuakse lõpuks kõigile Euroopa kodanikele võimalus kasutada põhipangakontot, osaleda täiel määral ühiskonnaelus ja kasutada ühtse turu eelised. Tasude võrdlemise ja pangakonto vahetamise lihtsustamise kaudu loodame ka paremaid pakkumisi pankadelt ja kulude vähenemist. Ettepanekust tõuseb kasu ka finantsteenuste sektorile, sest selles pakutakse täiendavaid stiimuleid toodete pakkumiseks piiriüleselt ja uutele turgudele sisenemiseks,” lisas ta.

Tervise- ja tarbijaküsimuste voliniku Tonio Borgi sõnul võimaldab ettepanek tarbijatel kõikjal ELis kasutada pangakontoteenuseid, neid omavahel võrrelda ning rahulolematuse korral teenusepakkujat vahetada. „Meie eesmärk on, et tarbijad oleks nii enne kui ka pärast konto avamist sellega seotud tasudest paremini informeeritud ning et nad saaksid soovi korral teenusepakkujat vahetada kiiresti ja kergesti. Ettepanekuga soodustatakse ka konkurentsi jaefinantsteenuste sektoris ja toetatakse ettevõtjaid, kes pakuvad tarbijale paremat valikut ja hinda,” lisas volinik.

Komisjoni ettepanekus käsitletakse kolme teemat:

  1. maksekontotasude võrreldavus: tarbijate jaoks tahetakse lihtsustada ELis tegutsevate pankade ja teiste makseteenuse pakkujate maksekontotasude võrdlemist;

  2. maksekonto üleviimine: kehtestada lihtne ja kiire menetlus tarbijatele, kes soovivad viia oma maksekonto üle teise panka või vahetada teenusepakkujat;

  • maksekonto kasutamine: võimaldada ELi tarbijatel avada pangakonto makseteenuse pakkuja juures, mis asub muus kui isiku elukohariigis. Lisaks avaneb nende sätete alusel ELi tarbijatel võimalus avada maksekonto sõltumata oma finantsolukorrast. Maksekonto kaudu on neil võimalik teha põhitoiminguid, nt lasta sinna kanda oma palk, hüvitised või pension või tasuda kontolt kommunaalteenuste eest.

Tasude läbipaistvuse ja võrreldavuse ning maksekonto ühest pangast teise üleviimise protsessi parandamise tulemusena peaks tarbijad saama paremaid pakkumisi ja nende pangakontodega seotud kulud peaksid vähenema. Samal ajal peitub finantsteenuste sektori jaoks kasu klientide liikuvuse suurenemises ja turuletuleku tõkete vähenemises ja seda ka piiriüleselt.

Taustteave

Sularaha kasutamine väheneb kiiresti ja pangakonto on muutunud tänapäeva majandus- ja ühiskonnaelus täiel määral osalemiseks möödapääsmatuks. Ometi nähtub hiljutistest uuringutest, et ELis ei ole ligikaudu 58 miljonil üle 15aastasel isikul maksekontot.

Lisaks selgub uuringust, et inimesed leiavad ikka veel, et nii eri makseteenuste pakkujate pakkumisi kui ka maksekontotasusid on raske võrrelda. Isegi kui selline võrdlus on võimalik, on pangakonto üleviimine ühest pangast teise keeruline ja ebausaldusväärne. Lisaks sellele on olukordi, kus ELi kodanikul ei ole võimalik avada maksekontot liikmesriigis, kus ta ei ela.

Neid küsimusi on püütud lahendada varemgi, näiteks on kutsutud üles rakendama selles valdkonnas iseregulatsiooni ja komisjon võttis 2011. aasta juulis vastu soovituse põhimaksekontole juurdepääsu kohta (vt IP/11/897). Kuid edasiminek on olnud kesine ja seepärast on vaja võtta ulatuslikumaid ja õiguslikult siduvaid maksekontodega seotud meetmeid, et ühtne turg toimiks tõhusalt ja tooks kasu kõikidele kodanikele (vt IP/12/164). Meetmed on esitatud direktiivi eelnõus ning ei ole seega liialt ettekirjutava iseloomuga, et võtta arvesse liikmesriikide eripärasid.

Direktiivi eelnõus sisalduvad meetmed hõlmavad kolme valdkonda

1. Maksekontotasude läbipaistvus

Kavandatud direktiiviga kehtestatakse, et kõik makseteenuse pakkujad peavad tarbijale esitama järgmised dokumendid:

  1. teenuste hinnakiri, milles on nimetatud kõige levinumad teenused ning iga teenuse eest nõutav tasu;

  2. ülevaade tasudest, mida makseteenuse pakkuja on viimase 12 kuu jooksul maksekontoga seotud teenuste eest küsinud;

  3. taotluse korral sõnastik mõistete kohta, mida kasutatakse seoses maksekontodega.

Need dokumendid tuleb koostada standardse terminoloogia ja standardvormide alusel, et eri makseteenuse pakkujate pakkumisi oleks lihtsam võrrelda.

Lisaks nõutakse ettepanekus, et igas liikmesriigis oleks vähemalt üks sõltumatu võrdlusveebileht, kus oleks esitatud teave makseteenuse pakkuja küsitavate tasude kohta. Nii on inimestel kerge võrrelda turul pakutavate maksekontode hindu ja tingimusi.

2. Maksekonto üleviimine

Kavandatud direktiiviga lihtsustatakse ka pangakonto üleviimise protsessi. Kui tarbija tahab kõik enda korduvmaksed (nt krediitkorraldused või otsekorraldused) või osa nendest viia üle muule kontole, siis peavad makseteenuse osutajad astuma selleks kõik vajalikud sammud. Tarbijad saavad taotleda ka vana konto kontojäägi ülekandmist ja konto sulgemist.

Makseteenuse pakkujad peavad ajama asjad korda 15 päeva jooksul (30 päeva jooksul, kui üleviimine toimub erinevates ELi riikides asuvate teenusepakkujate vahel) ning see teenus peab olema tasuta.

Makseteenuse pakkujad peavad tarbijatele pakkuma ka piisavalt teavet nii nende õiguste kohta pangakontot üle viia kui ka sellega seotud asjaajamise kohta.

3. Maksekonto kasutamine

Kavandatav direktiiv annab tarbijatele võimaluse avada maksekonto mis tahes ELis asuva makseteenuse pakkuja juures, isegi kui nad ei ela teenuseosutaja asukohaliikmesriigis.

Lisaks on tarbijal õigus kasutada põhimaksekontot sõltumata sellest, milline on tema elukohariik ELis või isiklik finantsolukord. Liikmesriigid peavad tagama, et nende territooriumil pakub vähemalt üks makseteenuse pakkuja võimalust avada põhimaksekonto. Nad peaksid avalikkust sellisest võimalusest ka teavitama. Makseteenuse pakkuja ei saa keelduda avamast maksekontot isiku majandusliku olukorra ettekäändel.

Direktiivis on loetletud peamised teenused, mis maksekontoga peavad kaasnema. Nende alla kuuluvad raha väljavõtmine, pangaülekanded ja deebetkaart. Arvelduskrediidi või krediidilimiidi kasutamine ei ole põhikontol lubatud.

MEMO/13/413

Lisateave

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/bank-accounts_en.htm

Kontaktisikud

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar