Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 8. maj 2013

Bankkonti: Kommissionen griber ind for at gøre bankkonti billigere, mere gennemsigtige og tilgængelige for alle

Som verden er i dag, kan europæiske borgere ikke deltage fuldt ud i samfundet uden en basal bankkonto. Bankkonti, der er blevet en væsentlig del af vores hverdag, giver os mulighed for at foretage og modtage betalinger, købe over internettet og betale regninger for forsyningstjenester (telefon, gas og el).

Lovgivningen om det indre marked har sikret, at banker kan udøve virksomhed i hele Den Europæiske Union og tilbyde deres tjenesteydelser på tværs af grænserne, men denne mobilitet gør sig ikke tilsvarende gældende for borgerne, der ofte ikke kan åbne en konto i en anden medlemsstat og heller ikke nemt kan skifte fra en bank til en anden. Hertil kommer, at forbrugerne ofte betaler overpriser for de tjenester, deres bank yder dem, og har svært ved at skabe sig et overblik over de forskellige gebyrer, der skal betales.

Det er på den baggrund, at Europa-Kommissionen i dag offentliggør sit forslag til et direktiv om gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto.

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte: "Hvis man nu om dage ikke har en basal bankkonto, gør det hverdagen vanskelig og dyrere. Det forslag, der fremlægges i dag, vil endelig give alle europæiske borgere adgang til at oprette en basal bankkonto og sætte dem i stand til at deltage fuldt ud i det samfund, de lever i, og udnytte fordelene ved det indre marked. Ved at gøre det nemmere at sammenligne gebyrer og skifte bankkonto håber vi også, at bankerne vil komme med bedre tilbud og sænke deres priser. Forslaget vil desuden gavne sektoren for finansielle tjenesteydelser ved at give yderligere tilskyndelse til at tilbyde produkter på tværs af grænserne og gå ind på nye markeder."

Tonio Borg, kommissær for sundhed og forbrugerpolitik, udtalte: "Dette forslag giver forbrugerne i hele EU adgang til bankkontoydelser, til at sammenligne dem og, hvis de ikke er tilfredse, til at skifte til en anden udbyder. Vores mål er, at forbrugerne oplyses bedre om gebyrer, både inden og efter åbningen af en konto, og at de kan skifte udbyder hurtigt og nemt, hvis de ønsker det. Forslaget vil også gavne konkurrencen i sektoren for finansielle detailtjenesteydelser og belønne virksomheder, der giver forbrugerne bedre valgmuligheder og priser."

Kommissionens forslag tager fat på tre områder:

  1. sammenlignelighed af gebyrer for betalingskonti: ved at gøre det nemmere for forbrugerne at sammenligne de gebyrer, som banker og andre betalingstjenesteudbydere i EU opkræver for betalingskonti

  2. flytning af betalingskonti: ved at indføre en enkel og hurtig procedure for forbrugere, der ønsker at flytte deres betalingskonto til en anden bank eller betalingstjenesteudbyder

  • adgang til at oprette og anvende betalingskonti: ved at give EU-forbrugere, der ønsker at åbne en betalingskonto uden at være bosiddende i det land, hvor betalingstjenesteudbyderen er etableret, mulighed herfor. Herudover vil bestemmelserne give alle EU-forbrugere, uanset deres økonomiske situation, mulighed for at åbne en betalingskonto, så de kan foretage væsentlige transaktioner som f.eks. modtage løn, pension og sociale ydelser eller betale forsyningstjenester mv.

Med mere gennemsigtige og sammenlignelige gebyrer samt en mere smidig flytningsprocedure skulle forbrugerne kunne drage fordel af bedre tilbud og lavere omkostninger i forbindelse med deres bankkonti. Samtidig vil det komme sektoren for finansielle tjenesteydelser til gode, at kunderne bliver mere mobile, og at der vil være færre hindringer for markedsadgang, også på tværs af grænserne.

Baggrund

Bankkonti er blevet uundværlige for at kunne deltage fuldt ud i et moderne samfunds økonomiske og sociale liv, idet anvendelsen af kontanter er for kraftigt nedadgående. Ifølge nyere undersøgelser har ca. 58 mio. forbrugere i EU på over 15 år imidlertid ikke nogen betalingskonto.

Undersøgelser viser desuden, at forbrugerne stadig finder det vanskeligt at sammenligne tilbud og priser for betalingskonti fra forskellige betalingstjenesteudbydere. Selv når en sammenligning er mulig, er proceduren for flytning af en eksisterende betalingskonto til en anden kompleks og upålidelig. Det forekommer endvidere fortsat, at EU-forbrugere ikke kan åbne en betalingskonto i en medlemsstat, hvor de ikke er bosiddende.

Der er tidligere blevet gjort en indsats for at løse disse problemer, bl.a. ved at tilskynde sektoren til selvregulering og ved en henstilling om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto vedtaget af Kommissionen i juli 2011 (jf. IP/11/897). Der er imidlertid kun sket begrænsede forbedringer, og der er derfor behov for mere vidtfavnende og retligt bindende foranstaltninger vedrørende betalingskonti for at sikre, at det indre marked kan fungere effektivt og komme alle borgere til gode (jf. IP/12/164). Foranstaltningerne har form af et udkast til direktiv og er derfor, af hensyn til medlemsstaternes særegenheder, ikke for præskriptive.

De tre områder, foranstaltningerne i direktivudkastet tager fat på

1. Gennemsigtighed af gebyrer for betalingskonti

Det foreslåede direktiv fastsætter, at alle betalingstjenesteudbydere skal udlevere følgende dokumenter til forbrugerne:

  1. et gebyroplysningsdokument med en liste over de mest almindelige tjenester, der ydes, og de gebyrer, der opkræves for hver af disse

  2. en opgørelse over de gebyrer, betalingstjenesteudbyderen har opkrævet i de foregående tolv måneder for tjenester ydet i forbindelse med betalingskontoen

  3. efter anmodning, et glossar over udtryk, der anvendes i forbindelse med betalingskonti.

Disse dokumenter skal være udarbejdet under anvendelse af en standardiseret terminologi og et standardiseret layout for at lette sammenligning af forskellige betalingstjenesteudbyderes tilbud.

Endelig skal der ifølge forslaget i hver medlemsstat være mindst ét uafhængigt sammenligningswebsted, der indsamler oplysninger om de gebyrer, der opkræves af betalingstjenesteudbydere. Hermed vil forbrugerne nemt kunne sammenligne priser og vilkår for de betalingskonti, der findes på markedet.

2. Flytning af betalingskonti

Det foreslåede direktiv vil også gøre det nemmere at skifte bankkonto. Når en forbruger anmoder om at få overført alle eller en del af sine tilbagevendende betalingsordrer (f.eks. kreditoverførsler eller direkte debiteringer) fra sin konto til en anden konto, skal betalingstjenesteudbyderen tage sig af samtlige etaper i forbindelse med flytningen. Forbrugerne kan også anmode om at få overført den resterende saldo fra den gamle konto og om at få denne lukket.

Betalingstjenesteudbydere skal gennemføre denne procedure inden for 15 dage (30 dage, hvis flytningen sker mellem udbydere, som er etableret i forskellige EU-lande), og denne tjenesteydelse skal være gratis.

Endelig vil betalingstjenesteudbydere skulle give forbrugerne fyldestgørende oplysninger om deres ret til at skifte bankkonto og proceduren herfor.

3. Adgang til at oprette og anvende betalingskonti

Det foreslåede direktiv vil give forbrugerne i Europa mulighed for at åbne en betalingskonto hos en hvilken som helst betalingstjenesteudbyder i EU, også når de ikke er bosiddende i det land, hvor udbyderen er etableret.

Herudover vil forbrugerne få ret til at oprette en betalingskonto med basale funktioner, uanset hvor i EU de har deres bopæl, og uanset deres personlige økonomiske situation. Medlemsstaterne skal sikre, at mindst én betalingstjenesteudbyder tilbyder en betalingskonto med basale funktioner på deres område, og bør oplyse den almene befolkning om, at der findes sådanne betalingskonti. Betalingstjenesteudbyderen kan ikke afslå at oprette en konto på grund af en persons økonomiske situation.

Direktivet indeholder en liste over væsentlige tjenester, der skal ydes i forbindelse med kontoen, herunder muligheden for at hæve penge, foretage bankoverførsler og råde over et betalingskort. Kassekredit eller andre kreditfaciliteter vil ikke være tilladt i forbindelse med basale konti.

MEMO/13/413

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/bank-accounts_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar