Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 8. května 2013

Bankovní účty: Kroky Komise v zájmu levnějších, transparentnějších a dostupnějších účtů

V dnešním světě se evropští občané nemohou plně zapojit do společnosti, pokud nemají základní bankovní účet. Bankovní účty se staly nezbytnou součástí našeho každodenního života, umožňují nám provádět a přijímat platby, nakupovat přes internet a platit účty za domácnost (telefon, plyn, elektřinu).

Zatímco banky mohou díky právním předpisům upravujícím jednotný trh působit v celé Evropské unii a nabízet své služby přes hranice, občané, kteří si často nemohou otevřít účet v jiném členském státě nebo snadno přejít k jiné bance, podobnou mobilitu nemají. Kromě toho spotřebitelé často platí příliš vysoké ceny za služby, jež jim banka poskytuje, a s obtížemi se orientují v různých poplatcích, které jsou jim účtovány.

V této souvislosti dnes Evropská komise zveřejňuje svůj návrh směrnice o transparentnosti a porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Nemá-li člověk v dnešní době přístup k základnímu bankovnímu účtu, znamená to pro něj obtížnější a nákladnější každodenní život. Dnešní návrh konečně všem evropským občanům zajistí přístup k základnímu bankovnímu účtu a umožní jim plně se zapojit do společnosti, ve které žijí, a využívat výhod jednotného trhu. Doufáme rovněž, že díky snazšímu porovnání poplatků a změně bankovních účtů banky zlepší své nabídky a zlevní je. Z návrhu bude mít také prospěch odvětví finančních služeb, neboť je ještě více motivuje nabízet produkty přes hranice a vstupovat na nové trhy.“

Komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku Tonio Borg prohlásil: „Tento návrh umožňuje spotřebitelům v celé EU přístup ke službám souvisejícím s bankovními účty, jejich porovnání a  v případě, že nejsou spokojeni, přechod k jinému poskytovateli. Naším cílem je, aby byli spotřebitelé lépe informováni o poplatcích, a to jak před otevřením účtu, tak i během jeho fungování. Stejně tak mají mít možnost změnit snadno a rychle poskytovatele účtu, pokud si to přejí. Návrh rovněž posílí hospodářskou soutěž v odvětví maloobchodních finančních služeb a odmění podniky, které nabízejí spotřebitelům lepší výběr a ceny.“

Návrhy Komise se týkají tří oblasti:

  1. Porovnatelnost poplatků za bankovní účty: spotřebitelé budou moci snáze porovnat poplatky za platební účty, které účtují banky a jiní poskytovatelé platebních služeb v EU.

  2. Změna platebního účtu: návrh stanoví jednoduchý a rychlý postup pro spotřebitele, kteří chtějí změnit banku či poskytovatele platebních služeb provozující jejich platební účet.

  • Přístup k platebním účtům: spotřebitelé v EU si budou moci otevřít platební účet v zemi, ve které sídlí poskytovatel platebních služeb, aniž by v této zemi měli trvalý pobyt. Nová ustanovení navíc všem spotřebitelům z EU umožní – bez ohledu na jejich finanční situaci – založit si platební účet, s jehož pomocí budou moci provádět základní operace, např. nechat si zasílat plat, důchod a sociální dávky či platit účty za domácnost atd.

Díky lepší transparentnosti a porovnatelnosti poplatků, jakož i jednoduššímu postupu při změně poskytovatele by spotřebitelé měli těžit z lepších nabídek a ušetřit na nákladech za své bankovní účty. Větší mobilita klientů, jakož i snazší přístup na nové trhy (i přeshraniční) bude zároveň přínosem pro odvětví finančních služeb.

Souvislosti:

Bankovní účty se staly nezbytnými pro plné zapojení do hospodářského a sociálního života moderní společnosti, neboť plateb prováděných v hotovosti rychle ubývá. V EU navíc podle aktuálních studií asi 58 milionů spotřebitelů starších 15 let nemá platební účet.

Z výzkumu dále vyplývá, že pro spotřebitele je dosud obtížné porovnávat nabídky od různých poskytovatelů platebních služeb a jimi účtované ceny. I v případě, že je porovnání možné, je postup pro změnu platebního účtu složitý a výsledek nejistý. Kromě toho se stále ještě stává, že si spotřebitelé v EU nemohou otevřít platební účet v členském státě, ve kterém nemají trvalý pobyt.

V minulosti se tyto problémy již řešily: finanční odvětví bylo například motivováno k samoregulaci a v červenci 2011 bylo přijato doporučení Komise o přístupu k základnímu platebnímu účtu (viz IP/11/897). Ke zlepšení však došlo pouze v omezené míře a to je také důvod, proč je nutné přijmout ohledně platebních účtů komplexnější a právně závazná opatření, aby jednotný trh fungoval efektivně a přinášel prospěch všem občanům (viz IP/12/164). Dotčená opatření mají podobu návrhu směrnice, a nejsou tedy nadmíru normativní, tak aby bylo možné zohlednit různé podmínky v členských státech.

Opatření obsažená v návrhu směrnice se týkají tří oblastí

1. Transparentnost poplatků za platební účet

Navrhovaná směrnice stanoví, že všichni poskytovatelé platebních služeb musí spotřebitelům poskytnout tyto dokumenty:

  1. sdělení informací o poplatcích, které obsahuje seznam nejběžnějších poskytovaných služeb a souvisejících účtovaných poplatků,

  2. výpis poplatků, které poskytovatel platebních služeb v posledních dvanácti měsících účtoval za služby související s platebním účtem,

  3. (na požádání) glosář pojmů používaných v souvislosti s platebními účty.

V těchto dokumentech musí být použita standardní terminologie a musí mít standardní formát, aby se usnadnilo porovnání nabídek různých poskytovatelů platebních služeb.

Návrh rovněž požaduje, aby v každém členském státě existovala alespoň jedna nezávislá internetová stránka, která bude shromažďovat informace o poplatcích účtovaných poskytovateli platebních služeb. Tato stránka spotřebitelům umožní snadno porovnávat ceny platebních účtů nabízených na trhu a související podmínky.

2. Změna platebního účtu

Navrhovaná směrnice rovněž usnadní změnu bankovního účtu. Pokud spotřebitel požaduje, aby byly převedeny všechny nebo některé opakující se platební příkazy (např. úhrady nebo inkasa) prováděné na jeho účtu, musí poskytovatel platebních služeb podniknout všechny kroky nutné pro převod. Zákazníci mohou rovněž požádat o převod zůstatku ze starého účtu a o zrušení tohoto účtu.

Poskytovatelé platebních služeb musí převod ukončit do 15 dnů (do 30 dnů, pokud se převod uskutečňuje mezi poskytovateli sídlícími v různých členských státech EU) a tuto službu musí poskytnout bezplatně.

Poskytovatelé platebních služeb budou mít také povinnost poskytnout spotřebitelům odpovídající informace o jejich právech ohledně převodu bankovních účtů a souvisejícího postupu.

3. Přístup k platebním účtům

Navrhovaná směrnice umožní spotřebitelům v Evropě otevřít si platební účet u jakéhokoli poskytovatele platebních služeb v EU, bez ohledu na to, zda v zemi, ve které poskytovatel sídlí, mají trvalý pobyt.

Kromě toho budou mít spotřebitelé nárok na přístup k platebnímu účtu se základními prvky bez ohledu na místo svého trvalého pobytu v EU nebo svou osobní finanční situaci. Členské státy musí zajistit, aby platební účet se základními prvky nabízel na jejich území alespoň jeden poskytovatel platebních služeb. Zároveň by měly o dostupnosti těchto platebních účtů informovat veřejnost. Poskytovatel platebních služeb nemůže zákazníkovi odmítnout otevřít účet z důvodu jeho finanční situace.

Směrnice uvádí seznam základních služeb, které musí být v souvislosti s účtem poskytovány, např. výběry, bankovní převody a udělení debetní karty. U účtů se základními prvky nebudou povoleny přečerpání úvěru ani jiné úvěry.

MEMO/13/413

Další informace

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/bank-accounts_en.htm

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar