Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 maj 2013

EU:s stadga säkrar de grundläggande rättigheterna för medborgarna

Tre år efter att EU:s stadga om grundläggande rättigheter blev rättsligt bindande börjar effekterna bli tydliga. Den har blivit en referenspunkt, inte bara för EU-institutioner som utarbetar lagstiftning utan även för de europeiska och nationella domstolarna. De grundläggande rättigheterna har alltså blivit verklighet för Europas medborgare. Det är slutsatsen från den tredje årsrapporten om tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna, som omfattar 2012. Rapporten visar med hjälp av ett antal olika ärenden relaterade till de grundläggande rättigheterna att EU fortsätter att bygga ett mer sammanhängande system för att skydda människors grundläggande rättigheter. Dagens rapport åtföljs av en ny lägesrapport om jämställdheten mellan könen under 2012 och sammanfaller med flera nya åtgärder för att stärka medborgarnas rättigheter som kommissionen lagt fram i sin rapport om EU-medborgarskapet 2013 (se IP/13/410 och MEMO/13/409).

– De grundläggande rättigheterna är själva det fundament som EU bygger på, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap. De måste hela tiden skyddas och stärkas. Medborgarna förväntar sig det av oss. Kommissionen är fast besluten att föregå med gott exempel och har därför vidtagit åtgärder för att se till att de grundläggande rättigheterna tillämpas överallt där EU har befogenhet att se till det. Det handlar om allt från att skydda personuppgifter till att främja jämställdhet och garantera rätten till rättvisa rättegångar. EU:s stadga om grundläggande rättigheter är inte bara ett dokument utan faktiskt något som börjar bli verklighet för Europas 500 miljoner invånare. Det här är också tack vare de nationella domstolarna som i allt större omfattning tillämpar stadgan.

Dagens rapport innehåller en genomgång av hur de grundläggande rättigheterna har genomförts i EU under det senaste året. Den belyser t.ex. hur dessa rättigheter noga beaktas när EU-institutionerna föreslår och antar EU-lagstiftning, medan medlemsstaterna endast är bundna av stadgan när de genomför EU-politik och EU-lagstiftning. Rapporten är indelad i sex kapitel precis som själva stadgan: Värdighet, Friheter, Jämlikhet, Solidaritet, Medborgarnas rättigheter och Rättskipning (se MEMO IP/13/411 för mer information).

Rapporten visar att de frågor om grundläggande rättigheter som medborgarna oftast tar upp i brev till kommissionen är rätten till fri rörlighet och bosättning (18 % av alla brev till kommissionen om grundläggande rättigheter), de nationella rättssystemens funktion (15 %), rätten till rättslig prövning (12,5 %), rätten till fritt yrkesval och rätten att arbeta (7,5 %), integrering av personer med funktionshinder (4,5 %) och skydd av personuppgifter (4 %) (se bilagan för en fullständig förteckning).

Två sätt att förverkliga stadgan

1. Kommissionens åtgärder för att främja stadgan

Inom områden som omfattas av EU:s behörighet kan kommissionen föreslå EU-lagstiftning som ger konkret verkan åt rättigheterna och principerna i stadgan.

Nedan följer några exempel på kommissionens förslag under 2012:

  1. Den föreslagna stora reformen av EU:s bestämmelser om skydd av personuppgifter (IP/13/46):

  2. Det aktiva arbetet för att påskynda utvecklingen mot mer jämställda styrelser i börsnoterade europeiska företag (IP/12/1205).

  3. Åtgärder för att värna processuella rättigheter och brottsoffers rättigheter (IP/12/575, IP/12/1200).

Kommissionen har till uppdrag att se till att fördraget följs och är därför fast besluten att ingripa när helst det är nödvändigt för att se till att medlemsstaterna genomför EU-lagstiftning på ett effektivt sätt och i överensstämmelse med stadgan.

Nedan följer några exempel på överträdelseförfaranden under 2012:

  1. Kommissionens ifrågasättande av förtidspensioneringen av omkring 274 domare och allmänna åklagare i Ungern till följd av att den obligatoriska pensionsåldern för denna yrkesgrupp plötsligt sänktes från 70 till 62 år. EU-domstolen gav kommissionen rätt (MEMO/12/832) och slog fast att denna obligatoriska pensionering inte är förenlig med EU:s lagstiftning om likabehandling (direktivet om förbud mot diskriminering på grund av ålder och artikel 21 i stadgan).

  2. Överträdelseåtgärder för att säkerställa rätten för personer i samkönade äktenskap eller registrerade partnerskap med EU-medborgare att bosätta sig tillsammans med sin partner på Malta (i enlighet med EU:s direktiv om fri rörlighet, IP/11/981).

2. Domstolar förlitar sig på stadgan

Det kan ses som ett positivt tecken att nationella domstolar hänvisar till stadgan när EU-lagstiftningen berörs, trots att den bara har haft ställning som gällande primärrätt i tre år. Den österrikiska författningsdomstolen lade fram ett viktigt beslut om tillämpningen av stadgan vid inhemsk rättslig granskning av författningsenlighet. Den österrikiska domstolen fastställde att enskilda kan förlita sig på EU-stadgans rättigheter och principer vid ärenden som rör den inhemska lagstiftningens lagglighet.

Även EU-domstolen har allt oftare hänvisat till stadgan i sina beslut: antalet beslut där stadgan citeras i domskälen har nästan fördubblats, från 43 under 2011 till 87 under 2012. När de nationella domstolarna riktar frågor till domstolen (förhandsavgöranden) hänvisar de också allt oftare till stadgan: för 2012 ökade antalet sådana hänvisningar med över 50 % jämfört med 2011, från 27 till 41.

De allt vanligare hänvisningarna till stadgan är ett viktigt steg på vägen mot ett mer sammanhängande system för skydd av alla grundläggande rättigheter, som garanterar likvärdiga nivåer av rättigheter och skydd i alla medlemsländer när helst som EU-lagstiftning genomförs.

Skyddet av de grundläggande rätigheterna kommer att förbättras ytterligare genom EU:s anslutning till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Förhandlingarna om anslutningsavtalet har slutförts.

Medvetenheten om stadgan ökar

Under 2012 mottog kommissionen över 4 000 brev, framställningar och frågor från allmänheten och Europaparlamentets ledamöter som rörde grundläggande rättigheter. De flesta breven (58 %) rörde situationer där stadgan kunde vara tillämplig. Det här visar att kommissionens insatser för att öka medvetenheten om hur och när stadgan ska tillämpas börjar betala sig: Under 2010 rörde 69 % av breven frågor som låg utanför EU:s behörighetsområde.

Rapport om jämställdheten mellan könen 2012

För att göra en bedömning av den grundläggande rätten till jämställdhet lägger man i dag också fram en separat lägesrapport om genomförandet av den europeiska jämställdhetsstrategin. Där fastställs att kvinnornas andel av arbetskraften inom EU ökar, och att de allt oftare står för familjens huvudinkomst. Andelen förvärvsarbetande kvinnor har ökat från 55 % år 1997 till 62,4 % i dag. Det är dock fortfarande betydligt mindre än andelen förvärvsarbetande män (74,6 %). Före krisen var kvinnorna sakta men säkert på väg att komma i fatt männen på arbetsmarknaden i samtliga europeiska länder. Krisen satte dock stopp för denna positiva trend. Männens sysselsättningsgrad minskade dock snabbare och mer markant än kvinnornas, vilket är huvudskälet till att skillnaderna minskat.

Kvinnor möter fortfarande stora hinder för avancemang till de högsta beslutsnivåerna. Kommissionens förslag om jämställdhet i bolagsstyrelser är en milstolpe när det gäller detta. Intensiva offentliga debatter och rättsliga åtgärder har bidragit till en jämnare könsfördelning, och siffrorna från 2012 visar att den kvinnliga representationen i styrelser har ökat mer än under något tidigare år (IP/13/51).

Rapporten visar att en del framsteg har gjorts, men stora utmaningar kvarstår inom de flesta områden. Medlemsstaterna måste göra fler insatser för att uppnå målen i Europa 2020-strategin och jämställdhetsstrategin.

Bakgrund

När Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 blev EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna rättsligt bindande. Stadgan omfattar ett antal grundläggande rättigheter, som yttrandefrihet och skydd av personuppgifter, som grundas på gemensamma europeiska värderingar och vårt konstitutionella arv.

I oktober 2010 antog kommissionen en strategi för att se till att stadgan tillämpas i praktiken. Kommissionen utarbetade en “checklista för grundläggande rättigheter” för att göra det lättare att kontrollera hur lagförslag påverkar de grundläggande rättigheterna. Kommissionen har också, på begäran av Europaparlamentet, åtagit sig att informera medborgarna om när den kan ingripa i samband med frågor som rör grundläggande rättigheter och att lägga fram en årsrapport om tillämpningen av stadgan för att följa upp de framsteg som görs. Praktisk information om hur man hävdar sina rättigheter finns på den europeiska e-juridikportalen.

Ytterligare information

MEMO/13/411

Pressinformation:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/130508_en.htm

EU-kommissionen – grundläggande rättigheter:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_en.htm

EU-kommissionen – jämställdhet:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm

EU-kommissionär Viviane Redings hemsida (rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap.):

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAGA


Side Bar