Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA KOMISIA

Tlačová správa

Brusel 8. mája 2013

Vďaka charte EÚ sa základné práva stávajú pre občanov realitou

Tri roky po tom, ako sa Charta základných práv Európskej únie stala právne záväznou, je jej vplyv stále viditeľnejší. Predstavuje referenčný bod pri tvorbe právnych predpisov, a to nielen pre inštitúcie EÚ, ale aj pre európske a vnútroštátne súdy, čím sa základné práva stávajú pre občanov v Európe realitou. Vyplýva to z dnešnej tretej výročnej správy o uplatňovaní Charty základných práv EÚ, ktorá sa vzťahuje na rok 2012 a ktorá ilustruje širokú škálu prípadov súvisiacich so základnými právami. Tie svedčia o tom, že EÚ bude pokračovať vo vytváraní koherentnejšieho systému na ochranu základných práv občanov. K dnešnej správe je pripojená nová správa o pokroku v oblasti rovnosti mužov a žien v roku 2012 a zhoduje sa s novými opatreniami na posilnenie práv občanov, ktoré Komisia predložila vo svojej správe o občianstve EÚ za rok 2013 (pozri IP/13/410 a MEMO/13/409).

Základné práva predstavujú základný kameň, na ktorom je postavená Európska únia: je potrebné ich neustále chrániť a posilňovať. A to od nás občania očakávajú“, vyhlásila podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Komisia je odhodlaná ísť príkladom, preto musíme prijať opatrenia, ktoré budú viesť k uplatňovaniu základných práv vo všetkých oblastiach, v ktorých má na to EÚ právomoci, od zabezpečenia ochrany osobných údajov, cez presadzovanie rodovej rovnosti, až po zaručenie práva na spravodlivé súdne konanie. Charta základných práv EÚ nie je len dokument – pre 500 miliónov európskych občanov sa stáva realitou. Je to aj zásluha vnútroštátnych súdov, ktoré chartu postupne zavádzajú do praxe“.

Dnešná správa podáva komplexný prehľad o tom, ako boli počas uplynulého roka základné práve v EÚ uplatňované. Správa napríklad zdôrazňuje, ako európske inštitúcie pri navrhovaní a prijímaní právnych predpisov EÚ starostlivo zohľadňujú práva zakotvené v charte, zatiaľ čo členské štáty sú chartou viazané len v prípadoch, keď implementujú politiky a právo EÚ. Správa sa skladá zo šiestich kapitol, ktoré zodpovedajú názvom šiestich hláv Charty základných práv EÚ: dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita, občianske práva a spravodlivosť (ďalšie informácie sú uvedené v MEMO/13/411).

Zo správy vyplýva, že otázky súvisiace so základnými právami, na ktoré občania vo svojej korešpondencii s Komisiou poukazovali najčastejšie, sa týkali voľného pohybu a pobytu (18 % všetkých listov týkajúcich sa základných práv zaslaných do Komisie), fungovania vnútroštátnych justičných systémov (15 %), prístupu k spravodlivosti (12,5 %), slobodnej voľby povolania a práva na výkon práce (7,5 %), integrácie osôb so zdravotným postihnutím (4,5 %) a ochrany osobných údajov (4 %) (úplné rozdelenie sa nachádza v prílohe).

Dva spôsoby, vďaka ktorým sa charta stáva realitou

1. Opatrenia Komisie na podporu charty

V prípadoch, kde má EÚ právomoc konať, môže Komisia navrhnúť právne predpisy EÚ, ktoré dajú právam a zásadám charty konkrétnu podobu.

Príklady návrhov Komisie v roku 2012:

  1. navrhovaná zásadná reforma predpisov EÚ o ochrane osobných údajov (IP/13/46)

  2. proaktívny prístup na urýchlenie pokroku smerom k vyváženému zastúpeniu mužov a žien vo vrcholových orgánoch európskych spoločností kótovaných na burzách (IP/12/1205)

  3. opatrenia na ochranu procesných práv a práv obetí (IP/12/575, IP/12/1200)

Komisia sa ako strážkyňa zmlúv zaväzuje v prípade potreby zasiahnuť, aby sa ubezpečila, že členské štáty implementujú právne predpisy EÚ efektívne a v súlade s chartou.

Príklady konania vo veci porušenia právnych predpisov v roku 2012:

  1. žaloba Komisie, ktorá napáda predčasný odchod do dôchodku 274 sudcov a prokurátorov v Maďarsku, spôsobená náhlym znížením povinnej vekovej hranice pre odchod do dôchodku v tomto povolaní zo 70 na 62 rokov. Súdny dvor EÚ potvrdil hodnotenie Komisie (MEMO/12/832), že tento povinný odchod do dôchodku nie je v súlade s právom EÚ o rovnakom zaobchádzaní (smernica zakazujúca diskrimináciu na základe veku a článok 21 charty)

  2. žaloba o nesplnení povinnosti s cieľom presadiť právo manželov rovnakého pohlavia alebo registrovaných partnerov pripojiť sa k občanom EÚ a právo na spoločný pobyt na Malte (podľa smernice EÚ o voľnom pohybe, IP/11/981)

2. Súdy opierajúce sa o chartu

Pozitívnym znakom je, že po troch rokoch platnosti charty ako primárneho práva ju vnútroštátne súdy využívajú v prípadoch, ktoré sa týkajú právnych predpisov EÚ. Rakúsky ústavný súd napríklad vyniesol významný rozsudok súvisiaci s uplatňovaním charty pri vnútornej súdnej kontrole ústavnosti. Rakúsky súd rozhodol, že jednotlivci sa môžu pri spochybnení zákonnosti vnútroštátnych právnych predpisov odvolávať na práva a zásady charty EÚ.

Súdny dvor Európskej únie takisto čoraz častejšie uvádza vo svojich rozhodnutiach odkazy na chartu: počet rozhodnutí, v ktorých bola charta citovaná v jeho odôvodneniach sa takmer zdvojnásobil – zo 43 rozhodnutí v roku 2011 sa tento počet v roku 2012 zvýšil na 87. Vnútroštátne súdy pri adresovaní otázok Súdnemu dvoru (rozhodnutia o prejudiciálnej otázke) tiež čoraz častejšie uvádzajú odkazy na chartu: v roku 2012 počet týchto odkazov vzrástol o viac ako 50 % (z 27 na 41) v porovnaní s rokom 2011.

Zvyšujúci sa počet odkazov na chartu predstavuje dôležitý krok na ceste ku koherentnejšiemu systému na ochranu základných práv, ktorý pri implementácii právnych predpisov EÚ zaručí rovnakú úroveň práv a ochrany vo všetkých členských štátoch.

Ochrana základných práv sa ešte viac upevní pristúpením EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Rokovania o dohode o pristúpení boli ukončené.

Väčšia informovanosť o charte

Počas roku 2012 dostala Komisia viac ako 4 000 listov, petícií a otázok od občanov a poslancov Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o záležitosti súvisiace so základnými právami. Väčšina listov (58 %) sa týkala situácií, v ktorých by bolo možné uplatniť chartu. Z toho vyplýva, že sa vypláca úsilie Komisie informovať o tom, ako a v akých prípadoch je možné uplatňovať chartu: v roku 2010 sa 69 % listov týkalo situácií, ktoré sú mimo právomoci EÚ.

Správa o pokroku v oblasti rodovej rovnosti v roku 2012

S cieľom zhodnotiť pokrok v oblasti základného práva na rovnosť bola dnes zverejnená samostatná správa o pokroku v rámci implementácie európskej stratégie o rodovej rovnosti. Podľa tejto správy podiel žien na pracovnej sile EÚ rastie a čoraz viac žien zastáva úlohu hlavnej živiteľky rodiny. Podiel pracujúcich žien sa zvýšil z 55 % v roku 1997 na dnešných 62,4 %. Je však stále nižší ako podiel pracujúcich mužov (74,6 %). Pred krízou sa ženy na trhu práce vo všetkých európskych krajinách pomaly dostávali na takmer rovnakú úroveň s mužmi. Kríza však tento pozitívny trend zastavila. Zamestnanosť mužov poklesla v porovnaní so zamestnanosťou žien rýchlejšie a výraznejšie – to je skutočný dôvod zmenšenia rodového rozdielu, pokiaľ ide o zamestnanosť.

Pri postupe na najvyššie vedúce pozície ženy stále čelia veľkým prekážkam. Míľnikom v oblasti rodovej rovnosti je návrh Komisie týkajúci sa vyváženého zastúpenia mužov a žien vo vrcholových orgánoch kótovaných spoločností. Intenzívne verejné diskusie a regulačné opatrenia prispeli k zlepšeniu rodového zastúpenia na vedúcich pozíciách a údaje z roku 2012 o počte žien vo vrcholových orgánoch predstavujú doteraz najvyššiu zaznamenanú medziročnú zmenu (IP/13/51).

Hoci v správe sa hovorí o určitom pokroku, mnohé oblasti naďalej predstavujú náročné výzvy. Splnenie cieľov stratégie Európa 2020 a stratégie rovnosti mužov a žien si bude zo strany členských štátov vyžadovať ešte veľa úsilia.

Súvislosti

Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa Charta základných práv Európskej únie stala právne záväznou. V charte sa stanovujú základné práva – napríklad právo na slobodu prejavu a ochranu osobných údajov –, ktoré odrážajú spoločné hodnoty Európy a jej ústavné dedičstvo.

Komisia v októbri 2010 prijala stratégiu na zaistenie efektívneho uplatňovania charty. S cieľom posilniť hodnotenie vplyvov jej legislatívnych návrhov na základné práva, vypracovala tzv. „kontrolný zoznam základných práv“. Na základe žiadosti Európskeho parlamentu sa Komisia zaviazala, že občanom poskytne informácie o tom, kedy je oprávnená konať v otázkach základných práv, a že zverejní výročnú správu o uplatňovaní charty, ktorá bude mapovať dosiahnutý pokrok. Praktické informácie o uplatňovaní práv jednotlivca sú k dispozícii na európskom portáli elektronickej justície (e-Justice).

Ďalšie informácie

MEMO/13/411

Informácie pre tlač:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/130508_en.htm

Európska komisia – Základné práva:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_sk.htm

Európska komisia – Rodová rovnosť:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_sk.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsedníčka Redingová na Twitteri: @VivianeRedingEU

Kontaktné údaje:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PRÍLOHA


Side Bar