Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 8 d.

ES Chartija praktiškai užtikrinamos piliečių pagrindinės teisės

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, kuri tapo teisiškai privaloma prieš trejus metus, poveikis yra vis akivaizdesnis. Ja remiasi ne tik ES institucijos, rengdamos teisės aktus, bet ir Europos ir nacionaliniai teismai, taip praktiškai užtikrindami Europos piliečių pagrindines teises. Šios išvados pateiktos šiandien paskelbtoje trečiojoje metinėje 2012 m. ES pagrindinių teisių chartijos taikymo ataskaitoje, kurioje pasitelkiant įvairius su pagrindinėmis teisėmis susijusius atvejus parodoma, kad ES toliau kuria nuoseklesnę sistemą, skirtą pagrindinėms žmogaus teisėms ginti. Ši ataskaita, kartu su kuria šiandien taip pat paskelbta nauja moterų ir vyrų lygybės pažangos 2012 m. ataskaita, papildo Komisijos 2013 m. ES pilietybės ataskaitoje pasiūlytus įvairius naujus veiksmus, kuriais siekiama geriau užtikrinti piliečių teises (žr. IP/13/410 ir MEMO/13/409).

Pagrindinės teisės yra Europos Sąjungos pagrindas – privalome nuolat jas ginti ir stiprinti. To iš mūsų tikisi piliečiai, – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Komisija pasiryžusi rodyti pavyzdį, todėl ėmėmės veiksmų įgyvendinti pagrindines teises tose srityse, kuriose ES turi įgaliojimus tai daryti – nuo asmens duomenų apsaugos užtikrinimo iki lyčių lygybės skatinimo ir teisių į teisingą bylos nagrinėjimą užtikrinimo. ES pagrindinių teisių chartija nėra vien tik dokumentas – ji yra 500 milijonų Europos piliečių gyvenimo dalis. Tai pasiekti padėjo ir nacionaliniai teismai, kuriuose Chartija įgyvendinama vis dažniau.

Šiandien paskelbtoje ataskaitoje išsamiai apžvelgiama, kaip pagrindinės teisės buvo įgyvendinamos ES praėjusiais metais. Pavyzdžiui, pabrėžiama, kad siūlydamos ir priimdamos ES teisės aktus ES institucijos visada deramai atsižvelgia į Chartijoje įtvirtintas teises ir kad valstybės narės Chartijos privalo laikytis tik įgyvendindamos ES politiką ir teisę. Ataskaita suskirstyta į šešis skyrius, kuriuose aptariamos su šešiomis ES pagrindinių teisių chartijos antraštinėmis dalimis susijusios politikos sritys: orumas, laisvės, lygybė, solidarumas, pilietinės teisės ir teisingumas (daugiau informacijos MEMO IP/13/411).

Ataskaitoje atskleidžiama, kad laiškuose Komisijai piliečiai labiausiai domėjosi šiais su pagrindinėmis teisėmis susijusiais klausimais: teise laisvai judėti ir apsigyventi (18 proc. visų Komisijos gautų laiškų dėl pagrindinių teisių), nacionalinių teisingumo sistemų veikimu (15 proc.), teise kreiptis į teismą (12,5 proc.), laisve pasirinkti profesiją ir teise dirbti (7,5 proc.), neįgaliųjų integracija (4,5 proc.) ir asmens duomenų apsauga (4 proc.) (žr. priedą, kuriame pateikta išsami informacija).

Du praktinio Chartijos taikymo būdai

1. Komisija imasi veiksmų, kuriais skatinama taikyti Chartiją

Tose srityse, kuriose ES turi kompetenciją imtis veiksmų, Komisija gali siūlyti ES teisės aktus, kuriais daromas konkretus poveikis Chartijoje nustatytoms teisėms ir principams.

2012 m. pateiktų Komisijos pasiūlymų pavyzdžiai:

  1. pasiūlyta visapusiška ES asmens duomenų apsaugos taisyklių reforma (IP/13/46);

  2. iniciatyvus požiūris, kuriuo siekiama paspartinti pažangą siekiant geresnės lyčių pusiausvyros Europos biržinių bendrovių valdybose (IP/12/1205);

  3. veiksmai, kurių imtasi siekiant apsaugoti procesines teises ir aukų teises (IP/12/575, IP/12/1200).

Komisija, kaip Sutarčių sergėtoja, yra pasiryžusi prireikus imtis veiksmų siekdama užtikrinti, kad valstybės narės veiksmingai įgyvendintų ES teisę ir laikytųsi Chartijos principų.

2012 m. pažeidimo tyrimo procedūrų pavyzdžiai:

  1. Komisijos veiksmai, kurių ji ėmėsi prieš maždaug 274 Vengrijos teisėjų ir prokurorų ankstyvą išėjimą į pensiją, staiga sumažinus šios profesijos darbuotojų privalomą pensinį amžių nuo 70 iki 62 metų. ES Teisingumo Teismas patvirtino Komisijos įvertinimą (MEMO/12/832), kad toks privalomas pensinis amžius nesuderinamas su ES vienodo požiūrio teise (direktyva, kuria draudžiama diskriminacija dėl amžiaus, ir Chartijos 21 straipsniu);

  2. veiksmai dėl teisių pažeidimo, kuriais siekta užtikrinti tos pačios lyties sutuoktinių ar registruotų partnerių teisę gyventi Maltoje kartu su ES piliečiais (pagal Laisvo judėjimo direktyvą, IP/11/981).

2. Teismai remiasi Chartija

Chartija kaip pirminė teisė galioja dar tik trejus metus, todėl tai, kad nacionaliniuose teismuose ji taikoma su ES teise susijusiais atvejais, galima laikyti teigiamu ženklu. Pavyzdžiui, Austrijos Konstitucinis teismas priėmė itin svarbų sprendimą dėl Chartijos taikymo vykdant vidinę teisminę konstitucingumo peržiūrą. Austrijos teismas nusprendė, kad norėdami užginčyti nacionalinių teisės aktų teisėtumą asmenys gali remtis ES Chartijos teisėmis ir principais.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas vis dažniau remiasi Chartija savo sprendimuose: sprendimų, kurių motyvuose cituojama Chartija, skaičius beveik padvigubėjo, 2011 m. tokių sprendimų buvo 43, o 2012 m. – 87. Nacionaliniai teismai, perduodami klausimus nagrinėti Teisingumo Teismui (prejudiciniai sprendimai), taip pat vis dažniau rėmėsi Chartija: palyginti su 2011 m., 2012 m. sprendimų, kuriuose cituojama Chartija, padaugėjo daugiau nei 50 proc.: nuo 27 iki 41.

Tai, kad Chartija remiamasi vis dažniau, yra svarbus žingsnis siekiant sukurti nuoseklesnę sistemą, skirtą pagrindinėms žmogaus teisėms ginti, kuria visose valstybėse narėse būtų užtikrinamas vienodas teisių ir apsaugos lygis įgyvendinant ES teisę.

ES prisijungus prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pagrindinės teisės bus saugomos dar veiksmingiau. Derybos dėl susitarimo dėl prisijungimo jau baigtos.

Geresnis informuotumas apie Chartiją

2012 m. Komisija iš piliečių ir Europos Parlamento narių gavo daugiau nei 4 000 laiškų, peticijų ir klausimų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis. Dauguma laiškų (58 proc.) buvo apie atvejus, kuriais būtų galima taikyti Chartiją. Tai rodo, kad Komisijos pastangos didinti informuotumą apie tai, kaip ir kokiais atvejais Chartija taikoma, pasiteisina – 2010 m. 69 proc. laiškų buvo susiję su ES kompetencijai nepriklausančiais atvejais.

Lyčių lygybės pažangos 2012 m. ataskaita

Siekiant įvertinti pagrindinės teisės į lygybę pažangą, šiandien taip pat paskelbta atskira ataskaita, kurioje įvertinta Europos lyčių lygybės strategijos įgyvendinimo pažanga. Iš jos matyti, kad moterys sudaro vis didesnę ES darbo jėgos dalį ir vis daugiau jų tampa pagrindinėmis savo šeimų maitintojomis. Dirbančių moterų procentinė dalis nuo 55 proc. 1997 m. padidėjo iki 62,4 proc. Tačiau dirbančių moterų vis dar gerokai mažiau nei dirbančių vyrų (74,6 proc.) Prieš krizę visų Europos šalių darbo rinkose moterys po truputį vijosi vyrus. Tačiau dėl krizės ši teigiama raida sustojo. Iš tiesų lyčių užimtumo atotrūkis sumažėjo todėl, kad vyrų užimtumo lygis krito sparčiau ir labiau nei moterų.

Moterys vis dar susiduria su didelėmis kliūtimis, trukdančiomis joms patekti į aukščiausio lygmens sprendimų priėmimo organus. Komisijos pasiūlymas dėl lyčių pusiausvyros Europos biržinių bendrovių valdybose yra itin svarbus lyčių lygybės raidos etapas. Dėl intensyvių viešų debatų ir teisinių priemonių padidėjo lyčių pusiausvyra priimant sprendimus ir iš 2012 m. duomenų apie valdybose dirbančias moteris matyti, kad tai yra didžiausias iki šiol užfiksuotas metinis pokytis (IP/13/51).

Nors iš ataskaitos matyti, kad padaryta tam tikra pažanga, daugumoje sričių dar reikia daug nuveikti. Valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, kad pasiektų strategijos „Europa 2020“ ir moterų ir vyrų lygybės strategijos tikslus.

Pagrindiniai faktai

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija tapo teisiškai privaloma. Chartijoje įtvirtintos pagrindinės teisės, kaip antai saviraiškos laisvė ir asmens duomenų apsauga, kurios atspindi bendras Europos vertybes ir jos konstitucinį paveldą.

2010 m. spalio mėn. Komisija priėmė strategiją, kad užtikrintų veiksmingą Chartijos įgyvendinimą. Ji parengė pagrindinių teisių kontrolinį sąrašą, kad sustiprintų teisėkūros pasiūlymų poveikio pagrindinėms teisėms vertinimą. Komisija taip pat įsipareigojo informuoti piliečius, kada ji gali įsikišti sprendžiant pagrindinių teisių klausimus, ir Europos Parlamentui paprašius skelbti metinę Chartijos taikymo ataskaitą, kurioje apžvelgs pasiektą pažangą. Praktinės informacijos apie asmens teisių užtikrinimą galima rasti Europos e. teisingumo portale.

Daugiau informacijos

MEMO/13/411

Spaudai skirtas rinkinys

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/130508_en.htm

Europos Komisija. Pagrindinės teisės

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_lt.htm

Europos Komisija. Lyčių lygybė

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_lt.htm

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

V. Reding Twitter @VivianeRedingEU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

PRIEDAS


Side Bar